Paskelbė 2017 metų šauktinių sąrašus
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pir­ma­die­nį pa­skel­bė 2017 me­tų šau­ki­mo į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę są­ra­šus.

Jie skel­bia­mi in­ter­ne­te, ad­re­su https://sauk­ti­niai.kam.lt/.

Į šauk­ti­nių są­ra­šus įtrauk­ti kiek dau­giau nei 25 tūkst. 1991–1997 me­tais gi­mu­sių vai­ki­nų, ku­rie pa­gal Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos tu­ri­mus duo­me­nis nė­ra at­leis­ti nuo ka­ro prie­vo­lės ar­ba ku­riems nuo­la­ti­nė pri­va­lo­mo­ji pra­di­nė ka­ro tar­ny­ba nė­ra ati­dė­ta.

Šie­met į ka­riuo­me­nę bus pa­šauk­ti kiek dau­giau nei 3,5 tūkst. ka­ro prie­vo­li­nin­kų. Pir­mie­ji šauk­ti­niai į da­li­nius tar­nau­ti iš­vyks ba­lan­džio mė­ne­sį, pa­sku­ti­niai – gruo­dį. Di­džiau­sia ka­ro prie­vo­li­nin­kų ban­ga tar­ny­bą pra­dės spa­lį.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis ti­ki­si, kad vi­si šauk­ti­niai į ka­riuo­me­nę šie­met at­eis sa­vo no­ru. Sa­va­no­riš­kai at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą jau už­si­ra­šė 550 as­me­nų, BNS sa­kė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Lai­mo­nas Bra­zai­tis.

Pa­skel­bus są­ra­šus vie­šai, prie kiek­vie­nos pa­var­dės nu­ro­dy­tas ir tiks­lus ter­mi­nas, iki ka­da rei­kia su­si­siek­ti su pa­skir­tu re­gio­ni­niu ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riu­mi. Tai da­ro­ma sie­kiant iš­veng­ti šauk­ti­nių ei­lių.

Skir­tin­gai nei anks­tes­niais me­tais, šie­met į są­ra­šus pa­te­ku­siems ka­ro prie­vo­li­nin­kams šau­ki­mo nu­ro­dy­mai pa­štu ne­be­bus siun­čia­mi. Vi­sa ka­ro prie­vo­li­nin­kui ak­tua­li in­for­ma­ci­ja bus pa­teik­ta tik in­ter­ne­te. Ją taip pat bus ga­li­ma su­ži­no­ti te­le­fo­nu ar­ba at­vy­kus į re­gio­ni­nius Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rius ir pos­ky­rius.

Šau­ki­mas į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę bu­vo grą­žin­tas 2015 me­tais, rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.

Pa­gal LR Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mą, ka­ro prie­vo­li­nin­kai į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą iš ne­pa­reng­to­jo ka­riuo­me­nės per­so­na­lo re­zer­vo šau­kia­mi nuo 19 iki 26 me­tų (įskai­ty­ti­nai). Ka­ro prie­vo­li­nin­kai, raš­tu par­eiš­kę no­rą, į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą šau­kia­mi nuo 18 iki 38 me­tų (įskai­ty­ti­nai). Nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos truk­mė – 9 mė­ne­siai.