Pasitraukimas – adekvatus žingsnis partijų rezultatams
„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­riui Ro­lan­dui Pa­ksui bei Dar­bo par­ti­jos ly­de­riui Va­len­ti­nui Ma­zu­ro­niui pir­ma­die­nį pa­skel­bus apie at­sis­ta­ty­di­ni­mą, BNS kal­bin­ti po­li­to­lo­gai sa­ko, kad toks spren­di­mas, tu­rint gal­vo­je par­ti­jų re­zul­ta­tus rin­ki­muo­se, yra su­pran­ta­mas.

„Į­ver­ti­nant rin­ki­mų re­zul­ta­tus, toks spren­di­mas yra tin­ka­mas ir adek­va­tus tam, kaip par­ti­jos pa­si­ro­dė per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą ir dau­gia­man­da­tė­je“, – BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to di­rek­to­rius Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas.

Pa­sak Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Po­li­ti­kos moks­lų ir dip­lo­ma­ti­jos fa­kul­te­to po­li­to­lo­gas Min­dau­gas Jur­ky­nas pa­ste­bė­jo, kad toks žings­nis nors ir nė­ra keis­tas, bet ga­na sku­bus ir bū­tų bu­vęs la­biau ti­kė­ti­nas su­lau­kus an­tro­jo tu­ro re­zul­ta­tų.

Po­li­to­lo­gų ver­ti­ni­mu, net ir pa­si­trau­kus ly­de­riams, abiems par­ti­joms bus su­dė­tin­ga at­si­nau­jin­ti ir ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad jos ga­li ieš­ko­ti bū­dų jung­tis su ki­to­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis, gal­būt – net ir tar­pu­sa­vy­je.

„Y­pač Dar­bo par­ti­jos at­ve­ju tai tur­būt jo­je vyks dis­ku­si­jos dėl nau­jo va­do­vo ar va­do­vės, bet ir ar aps­kri­tai šiai par­ti­jai ne­ver­tė­tų svars­ty­ti jung­tis su ko­kia nors ki­ta Lie­tu­vos par­ti­ja“, – sa­kė R.Vil­pi­šaus­kas.

M.Jur­ky­no tei­gi­mu, abiems par­ti­joms ras­ti nau­ją ly­de­rį bus su­dė­tin­ga ir dėl to, kad at­sis­ta­ty­di­nę ly­de­riai bu­vo do­mi­nuo­jan­čios as­me­ny­bės.

„Dar­bo par­ti­jo­je at­si­ra­dus bu­vu­siam „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ vie­nam iš pa­grin­di­nių vei­kė­jų V.Ma­zu­ro­niui tar­si bu­vo at­si­ra­dęs an­tra­sis kvė­pa­vi­mas, ta­čiau be jo par­ti­jos kaž­kaip ryš­kes­nių ly­de­rių ne­at­si­ra­do. Ir ati­tin­ka­mai „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jo­je, pa­si­trau­kus V.Ma­zu­ro­niui, R.Pa­ksas do­mi­na­vo ir ki­ti po­li­ti­niai vei­kė­jai tu­rė­jo kon­tra­ver­siš­ką ar­ba ne­igia­mą įvaiz­dį. Ir jei­gu žiū­rė­si­me rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, ko­kie as­me­nys at­sto­va­vo mi­nė­tas par­ti­jas, tai nau­jų cha­riz­ma­tiš­kų ly­de­rių ten ti­krai ne­bu­vo ma­ty­ti“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

„Tvar­kie­čiai“, ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, pir­ma­ja­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re su­rin­ko 5,35 proc. rin­kė­jų bal­sų ir už­si­ti­kri­no bent pen­kis man­da­tus Sei­me.

Dar­bo par­ti­ja su­rin­ko 4,7 proc. bal­sų ir ne­per­žen­gu­si 5 proc. slenks­čio į Sei­mą ne­pa­te­ko.