Pasitiki „Sodros“ vadovu
„Sod­rą“ kre­čiant skan­da­lui dėl gal­būt ne­skaid­rių vie­šų­jų pir­ki­mų, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė par­eiš­kė pa­si­ti­kin­ti „Sod­ros“ va­do­vu Min­dau­gu Sin­ke­vi­čiu­mi. 

Jis mi­nis­trę in­for­ma­vo, jog pats bu­vo apk­laus­tas, taip pat pa­tvir­ti­no, kad „Sod­ros“ In­for­ma­ci­nės sis­te­mos plė­tros sky­riaus ve­dė­jui Dai­niui Kum­piui par­eikš­ti įta­ri­mai. Mi­nis­trės ži­nio­mis, įta­ri­mai iš „Sod­ros“ dar­buo­to­jų par­eikš­ti tik D.Kum­piui. Šia­me ty­ri­me įta­ri­mai par­eikš­ti ir bend­ro­vės „Al­na“ va­do­vui To­mui Mi­lak­niui. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba įta­ria, kad „Sod­ro­je“ bu­vo ne­tei­sė­tai su­da­ry­tos iš­skir­ti­nės są­ly­gos vie­nai įmo­nei lai­mė­ti kon­kur­są.