Pasitikėjimo testas naujam Sveikatos ministrui
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gia, kad iki šiol vais­tų kom­pen­sa­vi­mo prob­le­mos bū­da­vo pik­ty­biš­kai ne­spren­džia­mos. Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, šis klau­si­mas bus pa­si­ti­kė­ji­mo tes­tu nau­jam svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trui Au­re­li­jui Ve­ry­gai.

An­tra­die­nį to­kią ša­lies va­do­vės po­zi­ci­ją žur­na­lis­tams per­da­vė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Dai­va Ul­bi­nai­tė po ša­lies va­do­vės su­si­ti­ki­mo su mi­nis­tru ir kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vais.

Anot jos, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja iki šiol pik­ty­biš­kai ig­no­ra­vo šią prob­le­mą, ste­bi­mas „ne­pa­tei­si­na­mas ne­vei­ki­mas“.

Pa­sak pa­ta­rė­jos, kai­nų ma­ži­ni­mas ir sis­te­mos skaid­ri­ni­mas bus „pa­si­ti­kė­ji­mo tes­tas nau­ja­jam mi­nis­trui“.

„Nes­kaid­ri, blo­gai kon­tro­liuo­ja­ma sis­te­ma su­da­ro są­ly­gas ko­rup­ci­jai ir ne­tei­sė­tam lo­biz­mui. Iki šiol nė vie­nas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras ne­si­ry­žo re­for­muo­ti vais­tų kom­pen­sa­vi­mo sis­te­mos, kas­met rei­ka­lau­jan­čios vis dau­giau lė­šų (...) Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) re­gu­liuo­ja­ma vais­tų kom­pen­sa­vi­mo sis­te­ma su­ke­lia dirb­ti­nes kliū­tis pa­tek­ti į ša­lies rin­ką pi­ges­niems ir efek­ty­ves­niems vais­tams“, – po su­si­ti­ki­mo pa­skel­bė Pre­zi­den­tū­ra.

A.Ve­ry­ga ža­dė­jo, kad pir­mie­ji po šio su­si­ti­ki­mo jo dar­bai dėl vais­tų kai­nų bus Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos (DSDF) bei vais­tų klau­si­mais dir­ban­čių mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų per­žiū­rė­ji­mas.

„PSDF ta­ry­ba, aš ma­nau, sa­vai­tės ga­li bū­ti klau­si­mas, mi­nis­te­ri­jos žmo­nės, jūs pui­kiai su­pran­ta­te, yra vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir reor­ga­ni­za­ci­jos ins­ti­tu­ci­jo­se ne­įvyks­ta per die­ną, tai yra tru­pu­tį il­ges­nio ter­mi­no klau­si­mas, bet po­ky­čiai ti­krai bus. (...) Ga­li­ma kal­bė­ti tie­sio­giai apie ko­rup­ci­ją ir lo­biz­mą, jei­gu tu­ri fak­tus, aš ne­tu­riu to­kių fak­tų, kad ga­lė­čiau mes­ti į kon­kre­tų žmo­gų, kad bū­čiau pa­ga­vęs už ran­kos im­ant pi­ni­gus ar ži­no­čiau kaž­ko­kius su­si­ta­ri­mus, bet tai, kad si­tua­ci­ja tiek lai­ko ne­si­kei­čia, ma­tyt, ir lei­džia su­si­da­ry­ti to­kį įspū­dį, kad eg­zis­tuo­ja nu­sis­to­vė­ję su­si­ta­ri­mai ar sche­mos, ko­kiais bū­dais tie po­ky­čiai ne­įvyks­ta“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

A.Ve­ry­ga taip pat sa­kė, kad tarp pla­nų, kaip ma­žin­ti far­ma­ci­nin­kų įta­ką me­di­kams, yra idė­ja eli­mi­nuo­ti tie­sio­giai pra­mo­nės fi­nan­suo­ja­mus ir or­ga­ni­zuo­ja­mus me­di­kų mo­ky­mus, juos, pa­vyz­džiui, lei­džiant rem­ti tik per spe­cia­lų fon­dą. Be to, jis ža­dė­jo, kad bus su­kur­ta kon­tro­li­nių vai­sų pir­ki­mų sis­te­ma, ku­ri leis­tų ge­riau su­kon­tro­liuo­ti vais­ti­nes. Vais­tus at­pi­gin­ti, pa­sak mi­nis­tro, ga­lė­tų ir bend­ri su ki­to­mis ša­li­mis jų pir­ki­mai.

Su­si­ti­ki­me Pre­zi­den­tū­ro­je taip pat da­ly­va­vu­si Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Jū­ra­tė Šo­vie­nė sa­vo ruo­žtu sa­kė, kad Lie­tu­va ne­pa­si­nau­do­ja kon­ku­ren­ci­jos nau­da ma­žin­ti vais­tų kai­nas.

„Pag­rin­di­niai kon­ku­ren­ci­jos ri­bo­ji­mai, nu­sta­ty­ti ty­ri­mo me­tu – ri­bo­ja­mas vais­tų kon­ku­ren­tų įėji­mas į rin­ką, yra nu­sta­ty­tas bar­je­ras, ku­rį tu­ri per­ženg­ti vais­tas kon­ku­ren­tas, no­rė­da­mas įei­ti į rin­ką, bar­je­ras šiuo me­tu yra 50 proc., žo­džiu, vais­tas kon­ku­ren­tas tu­ri bū­ti 50 proc. ma­žes­ne kai­na, jei­gu jis no­ri pa­tek­ti į kom­pen­suo­ja­mų vais­tų są­ra­šą“, – kal­bė­jo ji.

Tarp kon­ku­ren­ci­ją ri­bo­jan­čių veiks­nių ji įvar­di­jo ir kar­te­li­niam su­si­ta­ri­mui pri­lygs­tan­čius in­for­ma­ci­jos mai­nus tarp ga­min­to­jų.

„Jau­trios in­for­ma­ci­jos su­si­ži­no­ji­mas apie at­ei­ties kai­nas, nuo­lai­das pa­gal sa­vo po­vei­kį ga­lė­tų bū­ti pri­ly­gi­na­mas kai­nų kar­te­liui, de­ja, už to­kius veiks­mus šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju mes ne­ga­li­me baus­ti ūkio su­bjek­tų, ka­dan­gi šie in­for­ma­ci­jos mai­nai vyks­ta per mi­nis­te­ri­ją“, – dės­tė J.Šo­vie­nė.

Vals­ty­bės kon­tro­lės at­sto­vė Rū­ta Ob­cars­kie­nė pa­žy­mė­jo, kad pa­cien­tų prie­mo­kos kom­pen­suo­ja­miems vais­tams di­dė­ja.

„Vals­ty­bi­nė­je li­go­ni­nių ka­so­je vais­tų kai­nos skai­čiuo­ja­mos pa­si­nau­do­jant kla­si­fi­ka­to­riu­mi, ku­ria­me ga­min­to­jai dek­la­ruo­ja tai­ko­mas nuo­lai­das – ši­ta prie­mo­nė bu­vo veiks­min­ga gal­būt tik­tai pir­mais an­trais me­tais ją įve­dus. Mes pa­ėmėm il­ges­nį lai­ko­tar­pį ir at­krei­pė­me dė­me­sį, kad tos nuo­lai­dos ma­žė­ja ir pa­cien­tų prie­mo­kos kom­pen­suo­ja­miems vais­tams, de­ja, di­dė­ja“, – kons­ta­ta­vo ji.

Vals­ty­bė vais­tams kom­pen­suo­ti per me­tus ski­ria be­veik ket­vir­tį mi­li­jar­do eu­rų, pa­tys gy­ven­to­jai pri­mo­ka dar de­šim­tis mi­li­jo­nų eu­rų.