Pasitikėjimas „valstiečiais“ aptirpo, bet jie lieka populiariausi
Gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mas val­dan­čią­ja Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga kiek ap­tirp­to, ta­čiau ši par­ti­ja to­liau iš­lie­ka par­ti­jų rei­tin­gų vir­šū­nė­je, ro­do nau­jau­sia „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa, ku­rią skel­bia dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“.

Jei­gu rin­ki­mai į Sei­mą vyk­tų ki­tą sek­ma­die­nį už šią par­ti­ją bal­suo­tų 23,6 proc. res­pon­den­tų, o sau­sį jų bu­vo 25 proc.

An­tri pa­gal po­pu­lia­ru­mą – opo­zi­ci­niai Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai, už ku­riuos bal­są ati­duo­tų 12,1 proc. apk­laus­tų­jų (10,4 proc. sau­sį). Už val­dan­čią­ją Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją bal­suo­tų 9,6 proc. res­pon­den­tų (9,9 proc.), už opo­zi­ci­nį Li­be­ra­lų są­jū­dį – 4,3 proc. (5 proc.), už Dar­bo par­ti­ją – 3,3 proc. (2 proc.) gy­ven­to­jų. Už Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gą ir „tvar­kie­čius“ sa­vo bal­sus ati­duo­tų po 2,7 proc. (2,2 proc.) gy­ven­to­jų.

13,1 proc. (sau­sį – 14,5 proc.) apk­lau­sos da­ly­vių tei­gė iš vi­sos ne­itų bal­suo­ti, o 20,3 proc. (20,2 proc.) sa­kė ne­ži­nan­tys, už ką bal­suo­tų.

Bend­ro­vė „Vil­mo­rus“ rep­re­zen­ta­ty­vią vi­suo­me­nės apk­lau­są at­li­ko 2017 me­tų va­sa­rio 10–15 die­no­mis.