Pasirengimas jubiliejui kliūva savivaldybėms
Ša­lies sa­vi­val­dy­bes nu­ste­bi­no Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je su­dė­lio­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo 2015–2020 me­tų veiks­mų pla­no pro­jek­tas, nes ja­me ne­at­si­ra­do vie­tos me­ri­jų siū­lo­miems ren­gi­niams.

Veiks­mų pla­no pro­jek­tas yra pa­teik­tas svars­ty­ti, o vė­liau bus tei­kia­mas tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bei. Ja­me nu­ma­to­mi pa­grin­di­niai Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui skir­ti ren­gi­niai, tarp jų - 2018 me­tų Dai­nų šven­tė „Lie­tu­va, Tė­vy­ne mū­sų", Pa­sau­lio lie­tu­vių spor­to žai­dy­nės. Pla­nuo­ja­ma iš­leis­ti gau­sy­bę įvai­rių lei­di­nių, su­reng­ti na­cio­na­li­nį se­niū­nų kon­kur­są „Vals­ty­bę ku­ria­me mes“. Iki ju­bi­lie­jaus nu­ma­ty­ta re­kons­truo­ti Lu­kiš­kių aikš­tę Vil­niu­je ir jo­je pa­sta­ty­ti pa­mink­lą, sos­ti­nė­je taip pat tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­lai Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui, An­ta­nui Sme­to­nai, bro­liams Vi­lei­šiams.

Kaip iš gau­sy­bės rago

Teik­ti pa­siū­ly­mus prog­ra­mai bu­vo kvie­čia­mos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos, įstai­gos, se­niū­ni­jos, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, bend­ruo­me­nės. Iš vi­so pa­teik­ta apie 350 siū­ly­mų. Ta­čiau, kaip tei­gė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pa­ta­rė­jas švie­ti­mo ir kul­tū­ros klau­si­mais Jo­nas Mic­kus, nors nu­ma­to­ma, kad ju­bi­lie­jus bus mi­ni­mas vi­so­je ša­ly­je, į mi­nė­tą veiks­mų pla­ną vi­siš­kai nė­ra įtrauk­tos prie­mo­nės, ku­rias siū­lė at­ski­ros sa­vi­val­dy­bės ar re­gio­nai.

Pa­vyz­džiui, Ma­ri­jam­po­lės re­gio­ni­nės plė­tros ta­ry­ba pa­siū­lė iš­pirk­ti iš sa­vi­nin­kų Ma­ri­jam­po­lės pa­sta­tą, ku­ria­me yra įsi­kū­ręs pre­zi­den­to Ka­zio Gri­niaus me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus, bei in­ven­to­ri­zuo­ti pa­mink­lą pre­zi­den­tui K. Gri­niui Mondž­gi­rė­je (Kaz­lų Rū­dos sav.), nes šiuo me­tu jis yra be­šei­mi­nin­kis tur­tas. Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ra­gi­na skelb­ti res­pub­li­ki­nį kon­kur­są ir iki 2018 me­tų iš­rink­ti re­gio­nuo­se 100 ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios už įgy­ven­din­tas pi­lie­tiš­ku­mą ir pa­trio­tiz­mą ska­ti­nan­čias idė­jas pel­ny­tų pri­pa­ži­ni­mą va­din­tis Tau­tos gar­bės na­mais.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė siū­lo su­reng­ti įvai­rių pi­lie­ti­nių ak­ci­jų, spor­ti­nių ren­gi­nių cik­lą, birš­to­nie­čiai no­rė­tų ma­ty­ti 100 tau­ti­nių vė­lia­vė­lių ins­ta­lia­ci­ją Birš­to­no J. Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tė­je. Laz­di­jų ra­jo­ne pla­nuo­ja­ma įam­žin­ti me­mo­ria­li­nė­mis len­te­lė­mis ar ba­rel­je­fais čia gi­mu­sius ir už Lie­tu­vos lais­vę ko­vo­ju­sius sa­va­no­rius bei Vy­čio Kry­žiaus or­di­no ka­va­lie­rius. Mi­nint vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį Jo­niš­kio ra­jo­ne no­ri­ma me­mo­ria­li­niu komp­lek­su įam­žin­ti per­ga­lę Sau­lės mū­šy­je, o Tra­kuo­se su­reng­ti Tra­kų Die­vo Mo­ti­nos pa­veiks­lo 300-ųjų vai­ni­ka­vi­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mą.

Rei­kia re­gi­nių "ar­čiau žmo­nių"

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė siū­lo su­for­muo­ti 10 va­go­nų „Lie­tu­vos nau­jo­sios is­to­ri­nės rai­dos 100-me­čio trau­ki­nį“. Va­go­nuo­se bū­tų įreng­tos eks­po­zi­ci­jos, nau­do­jant in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas bū­tų pri­sta­to­mi reikš­min­giau­si Lie­tu­vos kiek­vie­no de­šimt­me­čio įvy­kiai.

Anot su­ma­ny­to­jų, pro­jek­to pa­grin­di­nis pra­na­šu­mas bū­tų mo­bi­lu­mas - trau­ki­nio sąs­ta­tas 2018 me­tais pa­gal iš anks­to su­da­ry­tą gra­fi­ką ap­lan­ky­tų vi­sas vei­kian­čias Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lio sto­tis - nuo Skuo­do iki Šal­či­nin­kų, nuo Pa­gė­gių iki Za­ra­sų.

LŽ kal­bin­tas Rad­vi­liš­kio me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis ap­gai­les­ta­vo, kad rad­vi­liš­kie­čių pa­siū­ly­ti ren­gi­niai ne­įti­ko. Vis dėl­to jis pa­ti­ki­no, kad tai, kas su­ma­ny­ta, ra­jo­no val­džia mė­gins pa­ti įgy­ven­din­ti sa­vi­val­dy­bės ir rė­mė­jų lė­šo­mis "To ne­iš­vys vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, bet rad­vi­liš­kie­čiai ti­krai ne­liks nu­skriaus­ti“, - tvir­ti­no A. Če­po­no­nis.

Su­da­ri­nė­ja­mam ren­gi­nių pla­nui pa­sta­bų tu­ri ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Kaip LŽ tei­gė kul­tū­ros mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio pa­ta­rė­ja Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė, ren­gi­niai tu­rė­tų bū­ti la­biau skir­ti bend­ruo­me­nėms, kad pa­pras­ti žmo­nės iš ti­krų­jų ga­lė­tų švęs­ti. Tad to­kiems ren­gi­niams esą rei­kė­tų at­sei­kė­ti di­džiau­sią da­lį ju­bi­lie­jui nu­ma­ty­tų lė­šų. "Dau­giau­sia dė­me­sio tu­rė­tų bū­ti ski­ria­ma Dai­nų šven­tei, is­to­ri­nių ki­no fil­mų ga­my­bai - tam, kas skir­ta vi­sai Lie­tu­vai, ne­pa­mirš­tant ir mū­sų įsi­vaiz­da­vi­mo, ko­kia tu­rė­tų bū­ti Lie­tu­vos at­ei­tis“, - tei­gė D. Ven­ce­vi­čie­nė. Anot jos, Š. Bi­ru­tis yra nu­ma­tęs rug­sė­jį su­si­tik­ti su sa­vi­val­dy­bių at­sto­vais ir dar kar­tą ap­tar­ti prog­ra­mą.

Dar ne­syk koreguos

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo vals­ty­bi­nės prog­ra­mos pro­jek­to ren­gi­mo dar­bo gru­pės na­rys, prem­je­ro pa­dė­jė­jas Vi­lius Ka­va­liaus­kas LŽ tei­gė, jog šiuo me­tu ren­gia­mo veiks­mų pla­no pro­jek­to su­reikš­min­ti ne­rei­kė­tų, nes pla­nas nė­ra baig­ti­nis ir dar ne sy­kį bus ko­re­guo­ja­mas

„Šiuo me­tu net ne­ži­no­ma, nei kiek lė­šų rei­kės šiam pla­nui vyk­dy­ti, nei kiek jų bus skir­ta. Tai tik pir­mas ban­dy­mas su­dė­lio­ti pri­ori­te­ti­nius dar­bus, ku­riuos yra bū­ti­na įvyk­dy­ti iki 2020 me­tų“, - sa­kė jis.

Anot V. Ka­va­liaus­ko, pa­grin­di­niai dar­bai at­rink­ti iš gau­sy­bės siū­ly­mų, ver­ti­nant jų svar­bą vi­sos vals­ty­bės mas­tu. Esą dau­ge­lis siū­ly­mų bu­vo lo­ka­laus po­bū­džio, to­dėl jie tu­rė­tų bū­ti fi­nan­suo­ja­mi ne iš vals­ty­bės, o iš sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų. Tuo me­tu kai ku­rie reikš­min­gi su­ma­ny­mai, jei tik jiems bus pri­tar­ta, fi­nan­sa­vi­mo ga­li ti­kė­tis.

„Be to, ne vi­sos sa­vi­val­dy­bės mū­sų pra­šė tų pi­ni­gų. Daug kas yra nu­ma­tę ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ti sa­vo jė­go­mis. Ta­čiau pa­tiems svar­biau­siems ir vals­ty­bei reikš­min­giems ren­gi­niams lė­šų tu­rė­tų bū­ti ski­ria­ma. Ta­čiau tik tuo­met, kai vals­ty­bės biu­dže­te at­si­ras at­ski­ra 100-me­čiui skir­ta ei­lu­tė“, - aiš­ki­no prem­je­ro pa­dė­jė­jas.