Pasirašyti Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo dokumentai
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je pa­si­ra­šy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos vals­ty­bės sie­nos de­mar­ka­vi­mo do­ku­men­tai: Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos vals­ty­bės sie­nos li­ni­jos pa­dė­ties pro­to­ko­las-ap­ra­šas, Vals­ty­bės sie­nos že­mė­la­pis, Vals­ty­bės sie­nos ženk­lų pro­to­ko­lai, Vals­ty­bės sie­nos ženk­lų koor­di­na­čių ir aukš­čių ka­ta­lo­gas bei Bai­gia­ma­sis pro­to­ko­las. Jų pa­si­ra­šy­mu sa­vo dar­bą bai­gė Bend­ra Lie­tu­vos ir Ru­si­jos vals­ty­bės sie­nos de­mar­ka­vi­mo ko­mi­si­ja.

Baigiamuosius demarkavimo dokumentus pasirašė abiejų šalių delegacijų Bendrojoje komisijoje vadovai: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Gintautas Vasiulis ir Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Aleksejus Obuchovas. Pasirašyti dokumentai bus pateikti abiejų šalių Vyriausybėms tvirtinti, rašoma pranešime spaudai.

Pasikeitus diplomatinėmis notomis, informuojančiomis apie reikiamų vidaus procedūrų atlikimą tvirtinant šiuos dokumentus abiejose šalyse, ir dokumentams įsigaliojus, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimas bus visiškai baigtas. Tai užbaigs ir visos Lietuvos Respublikos valstybės sienos demarkavimo procesą.

Bendra Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo komisija buvo sudaryta 2006 metais, įgyvendinant 1997 metų spalio 24 dieną pasirašytą Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartį dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos. Nuo komisijos darbo pradžios 2006 metais iš viso įvyko 43 šios komisijos posėdžiai. Komisijos nustatytos ir vietovėje pažymėtos Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos ilgis (įskaitant ir teritorinės jūros ribą) siekia 297,12 km. Pastatyti 559 valstybės sieną žymintys valstybės sienos ženklai. Komisijos parengtų valstybės sienos demarkavimo baigiamųjų dokumentų apimtis siekia daugiau kaip 6000 puslapių.