Pasirašytas memorandumas dėl dvišalių politinių konsultacijų
Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nė­je Asamb­lė­jo­je Niu­jor­ke da­ly­vau­jan­tis Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ir Ku­bos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Bru­no Rodrí­gue­zas Par­ril­la rug­sė­jo 20 die­ną pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mo me­mo­ran­du­mą dėl dvi­ša­lių kon­sul­ta­ci­jų me­cha­niz­mo įstei­gi­mo.

Su­si­ta­ri­mu nu­ma­to­ma ska­tin­ti Lie­tu­vos ir Ku­bos po­li­ti­nį dia­lo­gą ir abi­pu­sį bend­ra­dar­bia­vi­mą. Abi ša­lys pa­gal po­rei­kį rengs kon­sul­ta­ci­jas dvi­ša­liams, re­gio­ni­niams ir dau­gia­ša­liams klau­si­mams ap­tar­ti, pra­ne­ša Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Su­si­ti­ki­mo me­tu Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas Ku­bos ko­le­gai pri­sta­tė Lie­tu­vos eko­no­mi­kos ga­li­my­bes, pa­siū­lė stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą kul­tū­ros sri­ty­je bei ska­tin­ti stu­den­tų mai­nus. L. Lin­ke­vi­čius pa­kvie­tė Ku­bos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vą ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vo­je, o pa­sta­ra­sis – Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trą – Ku­bo­je.

Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­ti Ku­bos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos bei Ku­bos ir JAV san­ty­kiai.

Tą pa­čią die­ną L. Lin­ke­vi­čius su­si­ti­ko su Etio­pi­jos už­sie­nio mi­nis­tru Ted­ro­su Ad­ha­no­mu Gheb­reye­su­su, su ku­riuo ap­ta­rė dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo pers­pek­ty­vas bei veiks­mus dvi­ša­liams san­ty­kiams stip­rin­ti. L. Lin­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad Lie­tu­va su­in­te­re­suo­ta ofi­cia­lių, vers­lo bei žmo­giš­kų­jų ry­šių su Etio­pi­ja plė­tra ir pa­kvie­tė Etio­pi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trą ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vo­je.

Mi­nis­trai ap­ta­rė Af­ri­kos ir Eu­ro­pos iš­šū­kius, tarp jų – ne­tei­sė­tos mig­ra­ci­jos ke­lia­mas prob­le­mas.

Etio­pi­jos mi­nis­tras pri­sta­tė sa­vo kan­di­da­tū­rą į Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pos­tą ir pa­pra­šė Lie­tu­vos par­amos.