Pasirašys koalicijos sutartį
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) bei So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja tre­čia­die­nį pa­si­ra­šys koa­li­ci­jos su­tar­tį, pra­ne­šė LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

„No­riu vi­siems pra­neš­ti, kad dėl koa­li­ci­jos su­da­ry­mo yra su­tar­ta, dėl prog­ra­mi­nių da­ly­kų yra su­tar­ta, dėl koa­li­ci­nės su­tar­ties yra su­tar­ta, ry­toj (tre­čia­die­nį – BNS) 12 val. ji bus pa­si­ra­šo­ma“, – an­tra­die­nį po de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mo Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė „vals­tie­čių“ ly­de­ris.

Anot jo, so­cial­de­mo­kra­tai ga­lės siū­ly­ti kan­di­da­tus į už­sie­nio rei­ka­lų, tei­sin­gu­mo ir ūkio mi­nis­trus. Anks­čiau skelb­ta, kad so­cial­de­mo­kra­tams ten­ka So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, ta­čiau an­tra­die­nį ją so­cial­de­mo­kra­tai iš­kei­tė į Ūkio.

„To­kia bu­vo dis­ku­si­ja po­li­ti­niu ly­giu ir bu­vo pri­tar­ta, kad mes no­rė­tu­me va­do­vau­ti Ūkio mi­nis­te­ri­jai. Pa­gal kom­pe­ten­ci­ją žiū­rint žmo­nių, ku­rie yra pa­si­ruo­šę, nu­si­tei­kę dirb­ti. Ma­no­me, kad ši­ta kan­di­da­tū­ra tu­rė­tų tik­ti mi­nis­trui pir­mi­nin­kui“, – mi­nis­te­ri­jų pa­si­kei­ti­mą aiš­ki­no so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris, ka­den­ci­ją bai­gian­tis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Ką teiks į ūkio mi­nis­trus, jis ne­įvar­di­jo.

„Kol kas apie kan­di­da­tus ne­kal­ba­me, nes tu­ri­me po­li­ti­niu ly­giu pa­sit­vir­tin­ti“, – tei­gė A.But­ke­vi­čius.

Per rin­ki­mus pa­pras­tų žmo­nių in­te­re­sų gy­nė­ja pri­sis­ta­čiu­si So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja at­si­sa­kė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, nes, pa­sak jos ly­de­rio, ga­vo per ma­žai man­da­tų Sei­me.

„Per ma­žai ga­vo­me man­da­tų, kad ga­lė­tu­me ir vie­ną, ir ki­tą mi­nis­te­ri­ją val­dy­ti. Šian­dien mes ma­to­me, kad daug ga­bes­nius tu­ri­me žmo­nes, ku­rie ga­lė­tų va­do­vau­ti Ūkio mi­nis­te­ri­jai“, – tei­gė jis.

A.But­ke­vi­čius sa­kė, kad jo siū­lo­miems kan­di­da­tams į mi­nis­trus dar tu­rės pri­tar­ti par­ti­jos pre­zi­diu­mas.

Koa­li­ci­jos par­tne­riams „vals­tie­čiai“ ne­ke­lia ir rei­ka­la­vi­mo, kad mi­nis­tru ta­pę Sei­mo na­riai at­si­sa­ky­tų par­la­men­ta­rų man­da­tų. Tuo me­tu dėl sa­vo mi­nis­trų LVŽS dar spręs.

„Tai da­bar mū­sų frak­ci­jos vi­di­nis klau­si­mas, ban­dy­si­me nu­spręs­ti taip, kad lai­ky­tu­mė­mės sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų“, – tei­gė R.Kar­baus­kis.

An­tra­die­nį de­ry­bo­se ne­da­ly­va­vęs, į Sei­mą at­vy­kęs jau joms pa­si­bai­gus kan­di­da­tas į prem­je­rus Sau­lius Skver­ne­lis tei­gė, kad apie kan­di­da­tus į mi­nis­trus ga­lė­siąs kal­bė­ti, kai tik tam tu­rės įga­lio­ji­mus.

Jis te­pa­sa­kė, kad dau­gu­ma prieš rin­ki­mus skelb­tų kan­di­da­tų į mi­nis­trus bus tei­kia­mi į šiuos pos­tus. Kan­di­da­tu į ener­ge­ti­kos mi­nis­trus „ vals­tie­čiai“ bu­vo įvar­di­ję bu­vu­sį Ver­ty­bi­nių po­pie­rių ko­mi­si­jos, Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos va­do­vą Vir­gi­li­jų Po­de­rį, į fi­nan­sų mi­nis­trus – eko­no­mis­tą Sta­sį Ja­ke­liū­ną, į ap­lin­kos mi­nis­trus – Ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jų koa­li­ci­jos pir­mi­nin­ką Kęs­tu­tį Na­vic­ką, į kul­tū­ros mi­nis­trus – Lie­tu­vos ki­no cen­tro (LKC) Fil­mų sklai­dos, in­for­ma­ci­jos ir pa­vel­do sky­riaus ve­dė­ją Li­ja­ną Ruo­ky­tę-Jons­son, į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trus – psi­chia­trą, vi­suo­me­ni­nin­ką Au­re­li­jų Ve­ry­gą, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus – Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to stu­di­jų pro­rek­to­rę Vi­li­ją Sa­lie­nę, į že­mės ūkio mi­nis­trus – bu­vu­sį Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­ką Bro­nių Mar­kaus­ką.

Per spa­lį vy­ku­sius Sei­mo rin­ki­mus „vals­tie­čiai“ iš­ko­vo­jo 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus, so­cial­de­mo­kra­tai – 17.