Pasirašė urėdijų pertvarkos pataisas
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė Sei­mo pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­im­tas Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias daug gin­čų vi­suo­me­nė­je su­kė­lu­sią urė­di­jų pert­var­ką.

Pa­tai­sas pre­zi­den­tė pa­si­ra­šė pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, BNS in­for­ma­vo pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba. Pa­kei­ti­mai įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų sau­sio.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę D.Gry­baus­kai­tė žur­na­lis­tams tei­gė pa­si­ra­šy­sian­ti pa­tai­sas dėl urė­dų re­for­mos, ta­čiau su­kri­ti­ka­vo pa­tai­sų pri­ėmi­mo pro­ce­są.

„Ma­nau, vi­sa ši pa­va­sa­rio se­si­ja val­dan­čia­jai dau­gu­mai yra pa­mo­ka, kad jau lai­kas iš aro­gan­tiš­kos bul­do­ze­ri­nės po­li­ti­kos pe­rei­ti prie po­li­ti­nio pro­ce­so ir rei­kia tap­ti po­li­ti­kais“, – tuo­met kal­bė­jo ša­lies va­do­vė.

Val­dan­tie­siems „vals­tie­čiams“ pa­ža­dė­jus opo­zi­ci­jo­je esan­tiems kon­ser­va­to­riams grą­žin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą šil­dy­mui, Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­ėmė urė­di­jų re­for­mą nu­ma­tan­čias Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas. Sei­mas nu­ta­rė pa­nai­kin­ti Ge­ne­ra­li­nę miš­kų urė­di­ją, o miš­kus val­dy­ti lei­do vie­nai ar dau­giau įmo­nių, jų skai­čių nu­sta­tant Vy­riau­sy­bei. Pa­sta­ro­ji da­bar siū­lo įsteig­ti vie­ną įmo­nę vie­to­je 42-jų urė­di­jų.

Ti­ki­ma­si, kad po re­for­mos fi­nan­si­nė grą­ža vals­ty­bei bus maž­daug ket­vir­ta­da­liu di­des­nė – kas­met bū­tų su­tau­po­ma 10 mln. eu­rų įmo­nės ir iki 3 mln. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų.