Pasikeitimai Lenkijoje kursto šiltesnių santykių viltį
Kai­my­nų ša­lies pre­zi­den­tu iš­rin­kus Andr­ze­jų Du­dą, Lie­tu­vo­je ti­ki­ma­si pos­lin­kių į ge­ra tiek dvi­ša­lių san­ty­kių, tiek re­gio­ni­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­ty­je. Ak­ty­ves­nė Len­ki­jos re­gio­ni­nė ly­de­rys­tė esą ati­tin­ka mū­sų vals­ty­bės geo­po­li­ti­nius in­te­re­sus.

Iš da­bar­ti­nio Len­ki­jos pre­zi­den­to Bro­nis­la­wo Ko­mo­rows­kio pos­tą pe­rim­sian­tis A. Du­da mū­sų ša­lies po­li­ti­kams nė­ra pa­žįs­ta­mas. Ta­čiau jo už­sie­nio po­li­ti­kos vi­zi­ja stip­rin­ti re­gio­ni­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, lai­ky­tis griež­tes­nės po­zi­ci­jos Ru­si­jos at­žvil­giu ver­ti­na­ma pa­lan­kiai.

Pra­gma­tiš­kas bendradarbiavimas

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­kė ne­ma­nan­tis, kad iš­rin­kus nau­ją pre­zi­den­tą ga­li­ma ti­kė­tis es­mi­nių po­ky­čių Len­ki­jos už­sie­nio po­li­ti­ko­je. Esą dau­giau pa­si­kei­ti­mų ga­li at­neš­ti ru­de­nį vyk­sian­tys par­la­men­to rin­ki­mai.

Mi­nis­tras pa­žy­mė­jo, kad Len­ki­ja yra ar­ti­miau­sia Lie­tu­vos kai­my­nė ir stra­te­gi­nė par­tne­rė. „Jei­gu ir bū­na ko­kių nors skir­tu­mų, juos nu­stel­bia iš­šū­kių ir bend­rų tiks­lų svar­ba. Ma­nau, kad mū­sų bend­ra­dar­bia­vi­mas bus grin­džia­mas pra­gma­tiš­ku­mu“, - vy­lė­si jis.

Len­ki­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė taip pat ne­si­ti­ki di­de­lių per­mai­nų pre­zi­den­tu iš­rin­kus A. Du­dą. „Ma­nau, kad mums, kaip tau­ti­nei ma­žu­mai, iš es­mės nie­kas ne­pa­si­keis: nei pa­ge­rės, nei pa­blo­gės“, - LŽ tvir­ti­no Len­ki­jos lie­tu­vių žur­na­lo „Auš­ra“ vy­riau­sio­ji re­dak­to­rė Ire­na Gasparavičiūtė

Dau­giau dė­me­sio sau­gu­mo politikai

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Ge­di­mi­no Kir­ki­lo, ak­ty­viai ste­bė­ju­sio rin­ki­mų kam­pa­ni­ją Len­ki­jo­je, kan­di­da­tų de­ba­tus, rin­ki­mų re­zul­ta­tai ne­nus­te­bi­no. Jis tei­gė, kad B. Ko­mo­rows­kis, pa­ly­gin­ti su opo­nen­tais, vyk­dė ga­na van­gią rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, at­si­sa­kė da­ly­vau­ti de­ba­tuo­se.

Gediminas Kirkilas /Romo Jurgaičio nuotrauka

G. Kir­ki­las pri­si­mi­nė ke­lis kar­tus su­si­dū­ręs su A. Du­da, kai šis bu­vo a. a. Len­ki­jos pre­zi­den­to Le­cho Kac­zyns­kio pa­ta­rė­jas. Jis pa­brė­žė, kad iš­rink­ta­sis Len­ki­jos va­do­vas yra ga­na pa­ty­ręs po­li­ti­kas, dir­bęs vy­riau­sy­bė­je, Eu­ro­pos Par­la­men­te. G. Kir­ki­lo ma­ny­mu, ar­ti­miau­siu me­tu di­de­lių per­mai­nų Len­ki­jo­je ne­pa­ma­ty­si­me, nes ša­lis bus su­si­kon­cen­tra­vu­si į ru­de­nį vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus. Esą prog­no­zuo­ti, ko­kia bus nau­jo­jo pre­zi­den­to už­sie­nio po­li­ti­ka, su­nku. „Dau­giau ar ma­žiau aiš­ku vie­na – kad iš­rink­ta­sis pre­zi­den­tas skirs daug dė­me­sio sau­gu­mo po­li­ti­kai, re­gio­no sau­gu­mui, tai mums yra par­an­ku“, - pa­brė­žė G. Kir­ki­las.

Su A. Du­dos iš­rin­ki­mu Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas sie­ja ne­ma­žas vil­tis dėl ge­res­nių dvi­ša­lių Len­ki­jos ir Lie­tu­vos san­ty­kių. Yra ga­li­my­bė už­megz­ti ge­rus san­ty­kius su bū­si­muo­ju kai­my­nų ša­lies va­do­vu. „Ga­li­my­bės yra ge­ros, mū­sų va­do­vai tu­ri pra­dė­ti ak­ty­viai dirb­ti“, - pa­žy­mė­jo G. Kir­ki­las.

Lems ir par­la­men­to rin­ki­mų rezultatai

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Aud­ro­nius Ažu­ba­lis tei­gė pa­ste­bė­jęs, kad per Len­ki­jos pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ją Bal­ti­jos re­gio­nas ne­bu­vo ak­cen­tuo­ja­mas, ne­mi­nė­ta ir Lie­tu­va. „Ma­nau, tai yra ge­rai, nes pa­pras­tai mi­ni­mi prob­le­mi­niai da­ly­kai, to­dėl ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad tai po­zi­ty­vus ženk­las“, - ver­ti­no jis.

A. Ažu­ba­lis ti­ki­si, kad nau­ja­sis gre­ti­mos ša­lies pre­zi­den­tas skirs dau­giau dė­me­sio re­gio­ni­nei Len­ki­jos ly­de­rys­tei. Jis pri­mi­nė, kad ve­lio­nis L. Kac­zyns­kis bu­vo re­gio­ni­nės ly­de­rys­tės ša­li­nin­kas, jo va­do­va­vi­mo lai­ko­tar­piu Len­ki­ja su­ge­bė­jo kon­so­li­duo­ti Vy­šeg­ra­do vals­ty­bes, Bal­ti­jos ša­lys taip pat žen­gė ša­lia. Ta­čiau pa­si­kei­tus val­džiai to­kios po­li­ti­kos at­si­sa­ky­ta. „No­ras po­li­ti­ko­je at­si­sės­ti ša­lia di­džių­jų Eu­ro­pos ber­niu­kų su­silp­ni­no Len­ki­jos įta­ką re­gio­ne, Eu­ro­po­je. Jei­gu nau­ja­sis pre­zi­den­tas tęs sa­vo mo­ky­to­jo L. Kac­zyns­kio po­li­ti­ką, ma­nau, ji bus pa­lan­ki Lie­tu­vai. Tik stip­ri­nant re­gio­no vals­ty­bių ry­šius ir re­gio­nas, ir Len­ki­ja įgau­na di­de­lį po­li­ti­nį svo­rį“, - aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

Kal­bė­da­mas apie dvi­ša­lius Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kius, A. Ažu­ba­lis sa­kė, kad jie yra ge­ri. Esą tam ti­kros prob­le­mos, pir­miau­sia dėl len­kiš­kų pa­var­džių ra­šy­bos ori­gi­na­liais raš­me­ni­mis, yra ta­ria­mos ir su­reikš­mi­na­mos. Ko­kia link­me san­ty­kiai plė­to­sis to­liau, lems ne tik A. Du­dos po­li­ti­nės nuo­sta­tos, bet ir ru­de­nį vyk­sian­čių Len­ki­jos Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tai. „Anks­čiau ar vė­liau tu­rės įvyk­ti mū­sų pre­zi­den­tės ir Len­ki­jos va­do­vo su­si­ti­ki­mas. Nuo jo ir­gi la­bai daug kas pri­klau­sys. Čia mū­sų dip­lo­ma­tai tu­ri smar­kiai pa­dir­bė­ti, kad su­si­ti­ki­mas bū­tų pro­duk­ty­vus, vai­sin­gas ir ge­ras“, - pa­brė­žė A. Ažu­ba­lis.

Po­li­ti­ka keisis

Po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­ko Ja­ce­ko Ko­ma­ro nuo­mo­ne, A. Du­da Lie­tu­vai pa­lan­kes­nis pre­zi­den­tas nei B. Ko­mo­rows­kis, nes no­ri stip­rin­ti Len­ki­jos po­zi­ci­ją Ru­si­jos at­žvil­giu. Esą da­bar­ti­nis Len­ki­jos va­do­vas ir vy­riau­sy­bė šiuo klau­si­mu bu­vo per „minkš­ti“, dau­giau pa­isė Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) po­zi­ci­jos. „Tai reiš­kia, kad A. Du­dai čia, Ry­tuo­se, rei­kės par­tne­rių. Len­ki­jos par­tne­rė­mis ga­li bū­ti Lie­tu­va ir Ukrai­na. To­dėl ma­nau, kad Lie­tu­vos at­žvil­giu po­li­ti­ka bus ki­to­kia nei iki šiol. Ta­čiau vis­kas pri­klau­sys ir nuo to, kaip į nau­jo­jo pre­zi­den­to pa­stan­gas su­rea­guos Lie­tu­vos val­džia. Jei­gu vis­kas ge­rai, ma­nau, rei­kia lauk­ti san­ty­kių at­ši­li­mo“, - prog­no­za­vo apž­val­gi­nin­kas.

J. Ko­ma­ras svars­tė, kad A. Du­dos po­zi­ci­ja len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos Lie­tu­vo­je klau­si­mu ga­li bū­ti ar­ti­ma L. Kac­zyns­kio. „Ma­nau, kad jis ban­dys su­de­rin­ti jų tei­sių pa­lai­ky­mą ir san­ty­kių su Lie­tu­va at­ši­li­mą“, - tei­gė apž­val­gi­nin­kas.

Ati­tin­ka Lie­tu­vos interesus

Po­li­to­lo­gas Lau­ry­nas Kas­čiū­nas tei­gia­mai ver­ti­na kon­ser­va­ty­vų­jį A. Du­dą. Šis po­li­ti­kas esą pui­kiai su­pran­ta mū­sų re­gio­no geo­po­li­ti­nę spe­ci­fi­ką, iš­šū­kius ir eg­zis­ten­ci­nes grės­mes. Eks­per­tas pri­mi­nė, kad sa­vo rin­ki­mų prog­ra­mo­je bū­si­ma­sis Len­ki­jos pre­zi­den­tas ža­dė­jo stip­rin­ti re­gio­ni­nį Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos bend­ra­dar­bia­vi­mą, lai­ky­tis pri­nci­pin­gos po­zi­ci­jos Ru­si­jos at­žvil­giu, o tai ati­tin­ka Lie­tu­vos geo­po­li­ti­nius in­te­re­sus.

Anot L. Kas­čiū­no, tau­ti­nių ma­žu­mų klau­si­mai ne­dings iš dvi­ša­lių san­ty­kių dar­bot­var­kės. Ta­čiau jei­gu A. Du­da lai­ky­sis L. Kac­zyns­kio ge­rų san­ty­kių su kai­my­nais kryp­ties dėl stra­te­gi­nių tiks­lų – Ru­si­jos su­lai­ky­mo, Ukrai­nos įtrau­ki­mo į ES, san­ty­kių su JAV stip­ri­ni­mo, ne­lik­si­me „po­li­ti­nių de­ta­lių žai­di­me“.