Pasigedo A. Butkevičiaus konkretumo
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė kri­tiš­kai įver­ti­no ne­kon­kre­čias prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus kal­bas apie ne­va esan­čius pla­nus pa­ša­lin­ti jį iš mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pos­to.

„Jei­gu prem­je­ras pra­dė­jo kal­bė­ti, kad jis ži­no to­kį pla­ną, kad jis ra­do raš­te­lį ant sta­lo, su­ra­šy­tą vi­są sce­na­ri­jų grį­žęs, tai man čia at­ro­do la­bai keis­tai, ka­dan­gi Al­gir­das But­ke­vi­čius nė­ra vien tik Al­gir­das But­ke­vi­čius, jis yra prem­je­ras, jis yra vals­ty­bės vie­nas iš va­do­vų, ir jei­gu jau pra­dė­jo kal­bė­ti, tai tu­rė­tų kal­bė­ti kon­kre­čiai, ne užuo­mi­no­mis“, – tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė.

Jos tei­gi­mu, ne­kon­kre­čio­mis kal­bo­mis prem­je­ras ga­li su­kel­ti vi­suo­me­nė­je ne­ri­mą.

„Jis da­bar pa­sė­jo vi­suo­me­nė­je to­kį spė­lio­ji­mą, ko­kie čia už­ku­li­si­niai da­ly­kai vyks­ta, o taip vals­ty­bė­je ne­tu­ri bū­ti ir ne­tu­ri to su­kel­ti aukš­čiau­si ša­lies va­do­vai. To­dėl ma­nau, kad pa­siel­gė ne­at­sa­kin­gai prem­je­ras A.But­ke­vi­čius, ti­kė­si­mės, kad va­ka­re jis pa­neigs tą sa­vo nuo­gąs­ta­vi­mą“, – dės­tė L.Grau­ži­nie­nė.

An­tra­die­nį LRT te­le­vi­zi­jos lai­dai „Dė­me­sio cen­tre“ A.But­ke­vi­čius tvir­ti­no, jog jau se­niai yra par­eng­tas pla­nas iki ar­tė­jan­čių Sei­mo rin­ki­mų pa­ša­lin­ti jį iš mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pos­to, ta­čiau ne­kon­kre­ti­za­vo šių ke­ti­ni­mų ren­gė­jų ar už­sa­ko­vų.

„Ši­tas pla­nas jau yra par­uoš­tas se­no­kai. Ži­no­te, Lie­tu­va ma­ža vals­ty­bė, mes tu­ri­me daug pa­žįs­ta­mų ir ki­to­se par­ti­jo­se ir pra­ktiš­kai šian­dien grį­žęs po at­os­to­gų ra­dau tam ir­gi ti­krą do­ku­men­tė­lį, ar­ba taip pa­sa­ky­čiau, raš­te­lį, kur par­ašy­ta, kad ir to­liau bus sie­kia­ma pir­miau­siai, kad mi­nis­tras pir­mi­nin­kas su­lauk­tų daug to­kių įvai­riau­sių at­akų“, – sa­kė prem­je­ras, so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos va­do­vas A.But­ke­vi­čius.

„Ar­tė­ja Sei­mo rin­ki­mai, jei mi­nis­tras pir­mi­nin­kas bū­tų pa­keis­tas, ki­toms par­ti­joms da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se bū­tų daug pa­pras­čiau ir leng­viau“, – pri­dū­rė A. But­ke­vi­čius.

Jis sa­kė šiuo me­tu ne­no­rin­tis kon­kre­čiai įvar­din­ti, kas sie­kia nu­vers­tį jį iš prem­je­ro pos­to, taip pat ne­at­sa­kė, ar, jo ma­ny­mu, ta­me da­ly­vau­ja pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Jei­gu aš kal­tin­čiau opo­zi­ci­ją, bū­čiau la­bai nai­vus – jų yra toks dar­bas, aš pats bu­vau opo­zi­ci­jo­je, tai yra kri­ti­ka val­džiai. Į šį klau­si­mą (kas sie­kia prem­je­ro pa­kei­ti­mo – BNS) aš ga­lė­siu at­sa­ky­ti vė­liau. Ry­toj aš su pre­zi­den­te pa­si­kal­bė­siu ir, aš ma­nau, kad ko­va da­bar bus il­ga iki Sei­mo rin­ki­mų ir daug da­ly­kų jūs su­ži­no­si­te ne tik iš ma­nęs“, – tvir­ti­no A.But­ke­vi­čius.

Ta­čiau jis pa­brė­žė, jog D. Gry­baus­kai­tės ne­lai­ko opo­nen­te.

„Kiek­vie­ną sa­vai­tę mes tu­ri­me su­si­ti­ki­mus. Ir jei ver­tin­ti tris ke­tu­ris pa­sku­ti­nius su­si­ti­ki­mus, jie vi­si vy­ko drau­giš­ko­je ap­lin­ko­je, ne­bu­vo jo­kių de­ba­tų, kad čia kaž­kas da­ro­ma ne taip. Ir tai ir yra su­nkiau­sia, kad tu iš­va­žia­vęs at­os­to­gau­ti stai­ga gau­ni iš iš­orės to­kią ne­igia­mą in­for­ma­ci­ją. Aš ne­kal­ti­nu pre­zi­den­tės, bet jei jai tai bu­vo ži­no­ma, tai ko­dėl aš to ne­su­ži­no­jau, ne­ži­nau. Ne, aš kol kas jos ne­lai­kau opo­nen­te ir ma­nau, kad po­kal­bio me­tu tie da­ly­kai tu­ri pa­aiš­kė­ti“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.