Pasienyje – tradicinės prieššventinės eilės
Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos, Ru­si­jos ir Lie­tu­vos pa­sie­niuo­se pra­dė­jo kaup­tis kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių ei­lės. Kol ga­lės įva­žiuo­ti į mū­sų ša­lies te­ri­to­ri­ją vai­ruo­to­jai kai ka­da tu­ri lauk­ti po ke­le­tą va­lan­dų. Lau­kia­ma, kad pa­na­šios ei­lės ki­tą sa­vai­tę ga­li su­si­da­ry­ti ir Lie­tu­vos pu­sė­je, kur kol kas lau­kia ti­ki ke­lių de­šim­čių vil­ki­kų. 

Itin sudėtinga situacija yra susidariusi ties Rusijos-Lietuvos pasienyje esančiu Černyševskojė – Kybartai pasienio punkte. Kaliningrado srities žiniasklaida skelbia, kad šiomis dienomis per parą jį kerta apie 430–450 krovininių automobilių – 100 mašinų daugiau nei yra Rusijos pusėje esančio punkto pralaidumas. Panaši situacija klostosi ir prie Sovetsko – Panemunės pasienio punkto.

„Gyvose“ eilėse vairuotojai yra priversti pralaukti iki dešimties valandų. Važiuoti per kitus pasienyje su Rusijos Kaliningrado sritimi esančius punktus krovininiai automobiliai, gabenantys krovinius, negali. Tiesa, eilėse laukia daugiausia Rusijos pervežimų bendrovių vairuotojai, nes Lietuvos vežėjai krovinių į Kaliningrado sritį beveik negabena.

Krovininių automobilių eilės susikaupusios ir Baltarusijos-Lietuvos pasienyje. Ties Kamennyj Log – Medininkai pasienio punktu šiandien pavakare eilėje laukė apie 250 krovininių vilkikų, ties Benekainys – Šalčininkai bei Privalka – Raigardas punktais driekėsi po beveik 150 vilkikų virtinės.

Krovininių automobilių eilėms prie Lietuvos sienų įtakos turi artėjančios šventės, nes metams baigiantis visuomet padidėja pervežamų krovinių srautai. Prognozuojama, kad kitą savaitę vilkikų eilės susidarys jau ir Lietuvos pusėje, nors kol kas jos yra nedidelės. Kybartuose galimybės kirsti valstybinę sieną laukia apie 40 vilkikų, ties Medininkais – 36, Šalčininkais – 21, neskaičiuojant tų, kurie yra sienos kirtimui užsiregistravę iš anksto ir „gyvoje“ eilėje nelaukia. Tokių būna iki pusės visų sieną kertančiųjų.