Pasieniečių skelbtas konkursas Kybartų kontrolės punkte galėjo būti neskaidrus
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja su­stab­dė Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų di­rek­ci­jos vyk­do­mą 10 mln. eu­rų ver­tės Ky­bar­tų pa­sie­nio kon­tro­lės punk­to mo­der­ni­za­vi­mo, pro­jek­ta­vi­mo ir sta­ty­bos kon­kur­są. Anot mi­nis­te­ri­jos, jo są­ly­gos ga­lė­jo bū­ti pri­tai­ky­tos kon­kre­čiam tie­kė­jui.

„Mi­nis­te­ri­jos au­di­to­riai nu­sta­tė, kad pir­ki­mo or­ga­ni­za­to­riai ne­už­ti­kri­na są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos. Bu­vo im­ta­si prie­mo­nių ne­del­siant stab­dy­ti pir­ki­mo pro­ce­dū­ras“, – pra­ne­ši­me sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja skel­bia, kad kon­kur­so są­ly­gos ga­lė­jo bū­ti pri­tai­ky­tos kon­kre­čiam tie­kė­jui, ta­čiau įmo­nės ne­įvar­di­ja. Kon­kur­so są­ly­go­se rei­ka­lau­ja­ma, kad jo da­ly­viai per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus bū­tų sta­tę pa­na­šų ob­jek­tą į Ky­bar­tų pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tą – šią są­ly­gą, BNS ži­nio­mis, ati­tin­ka tik „Fi­ma“, mat ji pa­tir­tį įga­vo per­nai lai­mė­ju­si 16,04 mln. eu­rų Ram­by­no pa­sie­nio kon­tro­lės punk­to mo­der­ni­za­vi­mo kon­kur­są.

So­cia­li­nia­me tink­le feis­bu­ke su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras ra­šė: „Ky­bar­tų pa­sie­nio kon­tro­lės punk­to mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­ta­vi­mo ir sta­ty­bos vie­šo­jo pir­ki­mo są­ly­gos ga­lė­jo bū­ti pri­tai­ky­tos kon­kre­čiam tie­kė­jui, ne­už­ti­kri­no są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos. Kai kal­ba­ma apie vals­ty­bės lė­šų pa­nau­do­ji­mą, ne­ga­li bū­ti nė men­kiau­sio įta­ri­mų ar ne­skaid­ru­mo še­šė­lio.“

Anot pra­ne­ši­mo, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­lie­ka­mo di­rek­ci­jos fi­nan­si­nio au­di­to me­tu kons­ta­tuo­ta, kad pir­ki­mo są­ly­go­se nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mai per griež­ti rin­kos da­ly­viams, dėl ko jau šian­dien ga­li­ma nu­spė­ti ga­li­mą pir­ki­mo lai­mė­to­ją. Mi­nis­te­ri­ja nu­ro­dė pir­ki­mą stab­dy­ti dviem mė­ne­siams, kad bū­tų pa­tiks­lin­tos pir­ki­mo są­ly­gos. Pa­ko­re­ga­vus tech­ni­nes pir­ki­mo są­ly­gas, pir­ki­mo pro­ce­dū­ros bus tę­sia­mos to­liau.

Įstai­go­je bus pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas.

Per­nai „Fi­ma“ lai­mė­jo 16 mln. eu­rų ver­tės Ram­by­no pa­sie­nio kon­tro­lės punk­to mo­der­ni­za­vi­mo kon­kur­są. Tuo­met „Kau­no til­tų“, „Na­res­tos“ bei „Con­res­tos“ pa­siū­ly­mai bu­vo at­mes­ti kaip ne­ati­tin­kan­tys kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mų ir vie­nin­te­le da­ly­ve li­ko „Fi­ma“.

2013 me­tais „Fi­ma“ lai­mė­jo 3,885 mln. eu­rų ver­tės Tve­re­čiaus pa­sie­nio kon­tro­lės punk­to sta­ty­bos kon­kur­są. Tuo­met kon­kur­se taip pat da­ly­va­vo „Lit­Con“, ku­rios pa­siū­ly­mo kai­na bu­vo 4,1 mln. eu­rų, o pi­giau dar­bus pa­siū­liu­si at­lik­ti „Con­res­ta“ (2,9 mln. eu­rų) ne­ati­ti­ko kon­kur­so są­ly­gų.