Pasieniečiai vėl sulaikė migrantus iš Irako
Pa­sie­ny­je su Len­ki­ja Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) par­ei­gū­nai vėl su­lai­kė mig­ran­tus iš Ira­ko. 

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, trys ira­kie­čiai į Suo­mi­ją ga­be­no dar 7 sa­vo tau­tie­čius. Per pa­sta­rą­sias pu­san­tros sa­vai­tės tai jau ket­vir­tas pa­na­šus at­ve­jis, kai pa­sie­ny­je su Len­ki­ja nu­trauk­tas ira­kie­čių mig­ran­tų ke­lias per Lie­tu­vą link Suo­mi­jos, tre­čia­die­nį pra­ne­šė VSAT.

Nak­tį iš an­tra­die­nio į tre­čia­die­nį VSAT Laz­di­jų rink­ti­nės Kal­va­ri­jos už­kar­dos pa­sie­nie­čiai ke­ly­je Su­val­kai – Ma­ri­jam­po­lė ties Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės Sa­la­pe­rau­gio kai­mu pa­ti­krin­ti su­stab­dė vie­nas pa­skui ki­tą va­žia­vu­sius au­to­mo­bi­lius „Ford Pu­ma“ ir „Chrys­ler Voya­ger“. Šve­diš­kais nu­me­riais pa­žy­mė­tos trans­por­to prie­mo­nės ką tik į Lie­tu­vą bu­vo įva­žia­vu­sios iš Len­ki­jos.

„For­dą“ vai­ra­vęs 39 me­tų Ira­ko pi­lie­tis VSAT par­ei­gū­nams pa­tei­kė tei­sė­tai iš­duo­tus šve­diš­kus ke­lio­nės do­ku­men­tus. Kar­tu su juo vy­ko 33 me­tų ira­kie­tis, ku­ris Šen­ge­no erd­vė­je ir­gi bu­vo le­ga­liai ir tu­rė­jo Šve­di­jos už­sie­nie­čio pa­są.

„Chrys­ler Voya­ger“ pa­ti­kros me­tu pa­sie­nie­čiai nu­sta­tė, kad jį vai­ra­vo nei as­mens, nei vie­na­tū­rio do­ku­men­tų ne­tu­rė­jęs 27-erių Ira­ko pi­lie­čiu pri­sis­ta­tęs vy­ras. „Chrys­ler Voya­ger“ sa­lo­ne VSAT par­ei­gū­nai ap­ti­ko dar 7 vy­rus. Vi­si jie pir­mi­nės apk­lau­sos Kal­va­ri­jos už­kar­do­je me­tu pa­tei­kė šūs­nį Grai­ki­jo­je, Ser­bi­jo­je bei Ma­ke­do­ni­jo­je iš­duo­tų prie­globs­čio pra­šy­to­jų do­ku­men­tų. Pa­gal juos nu­sta­ty­ta, kad ke­lia­vu­sių ira­kie­čių am­žius yra nuo 19 iki 46 me­tų.

7 už­sie­nie­čius VSAT par­ei­gū­nai ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na grą­žin­ti ko­le­goms Len­ki­jo­je, ša­ly­je, iš ku­rios į Lie­tu­vą įva­žia­vo mig­ran­tai.

Rim­tes­ni ne­ma­lo­nu­mai lau­kia abie­jų „Ford Pu­ma“ au­to­mo­bi­liu vy­ku­sių ira­kie­čių bei „Chrys­ler Voya­ger“ vai­ruo­to­jo, ku­rie bus už­da­ry­ti į areš­ti­nę. Už­sie­nie­čiams dėl ne­tei­sė­to žmo­nių ga­be­ni­mo per vals­ty­bės sie­ną pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Už tai gre­sia bau­da, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki 6 me­tų. Abu au­to­mo­bi­liai sau­go­mi Kal­va­ri­jos už­kar­do­je, ten pat tre­čia­die­nį prieš­piet bu­vo ir vi­si ira­kie­čiai. Lauk­ta at­vyks­tant už­sie­nie­čių apk­lau­so­je da­ly­vau­sian­čio ver­tė­jo.