Pasieniečiai naudos iš JAV gautą modernią aptikimo sistemą
Par­tne­riai iš JAV Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bai (VSAT) per­da­vė mi­kroau­to­bu­se su­mon­tuo­tą itin mo­der­nią Mo­bi­lią­ją ap­ti­ki­mo sis­te­mą (angl. Mo­bi­le De­tec­tion Sys­tem (MDS). 

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba pra­ne­ša, kadv sis­te­mą mo­ky­mams nau­dos VSAT Pa­sie­nie­čių mo­kyk­los Bran­duo­li­nio sau­gu­mo kom­pe­ten­ci­jos cen­tras.

Įgy­ven­di­nant ir VSAT ir JAV Ener­ge­ti­kos de­par­ta­men­to 2002 m. su­si­ta­ri­mą dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo ko­vo­jant su bran­duo­li­nių ir ki­tų ra­dioak­ty­vių­jų me­džia­gų kon­tra­ban­da, JAV par­tne­riai per­da­vė pa­sie­nie­čiams Mo­bi­lią­ją ap­ti­ki­mo sis­te­mą. Ją nau­dos Pa­sie­nie­čių mo­kyk­los Bran­duo­li­nio sau­gu­mo kom­pe­ten­ci­jos cen­tras.

Jis or­ga­ni­zuo­ja ir vyk­do Lie­tu­vos mui­ti­nės mo­bi­lių­jų gru­pių par­ei­gū­nų, ku­rie nau­do­ja­si pa­na­šio­mis sis­te­mo­mis, mo­ky­mus ir pra­ty­bas. Mui­ti­nė vyk­do ga­be­na­mų kro­vi­nių do­zi­me­tri­nę kon­tro­lę ša­lies vi­du­je. Gau­ta įran­ga bus nau­do­ja­ma ne tik mui­ti­nės, bet ir ki­tų, ypač tei­sė­sau­gos, ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų mo­ky­mo tiks­lams.

MDS su­da­ro nau­ju­tė­lai­čia­me mi­kroau­to­bu­se „Fiat Du­ca­to“ su­mon­tuo­ti ga­lin­gi gam­ma spin­du­liuo­tės ir ne­utro­nų ap­ti­ki­mo de­tek­to­riai su ope­ra­to­riaus dar­bo vie­ta, ne­šio­ja­mo­sios įran­gos rin­ki­nys. MDS pa­skir­tis – už­kirs­ti ke­lią ne­tei­sė­tai bran­duo­li­nių ir ki­tų ra­dioak­ty­vių­jų me­džia­gų kon­tra­ban­dai ir ki­to­kiai apy­var­tai. Nau­do­da­mie­si MDS par­ei­gū­nai ga­li nu­sta­ty­ti as­me­nis, trans­por­to prie­mo­nes, jų ga­be­na­mus kro­vi­nius, ku­rių sklei­džia­ma jo­ni­zuo­jan­čio­sios spin­du­liuo­tės do­zės ga­lia vir­ši­ja įpras­tą tos vie­to­vės fo­ną. Nau­do­jan­tis spe­cia­lią­ja MDS įran­ga, par­ei­gū­nai ap­tin­ka ir nu­sta­to pa­di­din­tos jo­ni­zuo­jan­čio­sios spin­du­liuo­tės ob­jek­tą ir ki­tas įvy­kio ap­lin­ky­bės. Įver­ti­nus su­rink­tų duo­me­nų vi­su­mą, par­ei­gū­nai pri­ima spren­di­mą dėl ga­be­ni­mo tei­sė­tu­mo.

Taip pat MDS yra efek­ty­vi prie­mo­nė sie­kiant su­stip­rin­ti VSAT vyk­do­mos pa­sie­nio ra­dia­ci­nės kon­tro­lės pa­jė­gu­mus, be to, ši sis­te­ma ga­li bū­ti ope­ra­ty­viai dis­lo­kuo­ta su­tei­kiant pa­gal­bą tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų ope­ra­ci­joms, už­ti­kri­nant vi­suo­me­nės sau­gu­mą ma­si­nių ren­gi­nių me­tu ir pan.

JAV Ener­ge­ti­kos de­par­ta­men­tas, bend­ra­dar­biau­da­mas su VSAT, re­mia bran­duo­li­nio sau­gu­mo mo­ky­mų plė­trą Lie­tu­vo­je ir yra per­da­vęs ne­ma­žai sta­cio­na­rios ir ne­šio­ja­mos jo­ni­zuo­jan­čio­sios spin­du­liuo­tės įran­gos, or­ga­ni­zuo­ja jos tech­ni­nę prie­žiū­rą, taip pat pa­dė­jo ap­mo­ky­ti pir­muo­sius ins­truk­to­rius.