Pasieniečiai ir „Aro“ kovotojai mokėsi šturmuoti pažeidėjų laivą
Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiai ir Lie­tu­vos po­li­ci­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „A­ras“ ko­vo­to­jai šią sa­vai­tę jū­ro­je mo­kė­si štur­muo­ti pa­žei­dė­jų lai­vą.

Ket­vir­ta­die­nį bai­gė­si dvi die­nas tru­kęs Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no sie­nų kon­tro­lės bend­ra­dar­bia­vi­mo fo­ru­mo ren­gi­nys, pa­va­din­tas „Į­si­lai­pi­ni­mo se­mi­na­ras (pra­ty­bos jū­ro­je)“. Jo me­tu iš pa­sie­nie­čių ka­te­rio ir sraig­tas­par­nio įsi­lai­pin­ta į ta­ria­mų pa­žei­dė­jų lai­vą, pra­ne­šė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT).

Pra­ty­bo­se da­ly­va­vo VSAT Pa­kran­čių ap­sau­gos ir Avia­ci­jos rink­ti­nių bei Pa­sie­nie­čių mo­kyk­los par­ei­gū­nai, Lie­tu­vos po­li­ci­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „A­ras“ ko­vo­to­jai bei ko­le­gos iš Šve­di­jos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos bei agen­tū­ros FRON­TEX at­sto­vai.

Pir­mą se­mi­na­ro die­ną Pa­lan­gos už­kar­dos Kark­lės at­ra­mi­nia­me punk­te par­ei­gū­nai pri­sta­tė sa­vo ša­lių lai­vų ap­žiū­ros gru­pes, jų tech­ni­nes prie­mo­nes, nau­do­ja­mas įsi­lai­pin­ti į lai­vą ir jį ap­žiū­rė­ti. Vė­liau vy­ko pra­kti­nės da­lies pri­sta­ty­mas bei už­duo­čių pa­skirs­ty­mas.

Ket­vir­ta­die­nį pra­ty­bų da­ly­viams pri­sta­ty­ta in­teg­ruo­ta jū­ros ste­bė­ji­mo sis­te­ma Kop­ga­lio už­kar­do­je. Po ins­truk­ta­žo ko­man­dos pa­sie­nie­čių lai­vu „Ki­hu“ iš­vy­ko į pra­ty­bas jū­ro­je.

Kiek­vie­na štur­mo ko­man­da tu­rė­jo už­duo­tį įsi­lai­pin­ti į ta­ria­mų pa­žei­dė­jų lai­vą iš grei­taei­gio VSAT ka­te­rio „Boo­me­ran­ger“. „Pa­žei­dė­jas“ bu­vo Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vas „Ša­kiai“.

Su­dė­tin­ges­nė už­duo­tis lau­kė „A­ro“ par­ei­gū­nų - jie įsi­lai­pi­ni­mo ope­ra­ci­ją at­li­ko iš VSAT Avia­ci­jos rink­ti­nės sraig­tas­par­nio „Eu­ro­cop­ter“.