Pasidomėjo: šarvuočių pirkimo procedūra vyksta skaidriai
Lie­tu­vai ren­gian­tis pirk­ti apie 100 pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų, vi­sos pro­ce­dū­ros vyks­ta lai­kan­tis įsta­ty­mų ir skaid­riai, sa­ko Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

„Vi­sa pro­ce­dū­ra vyks­ta pa­kan­ka­mai tvar­kin­gai, pa­gal įsta­ty­mus ir skaid­riai“, - žur­na­lis­tams Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je tre­čia­die­nį po iš­va­žiuo­ja­mo­jo NSGK po­sė­džio sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Pa­sak jo, bū­si­mo san­do­rio ver­tė sieks apie 300 mln. eu­rų.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tei­gė, kad dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba tu­rė­tų bū­ti su­šauk­ta spa­lį.

„Mes pri­sta­ty­si­me me­džia­gą Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bai ir gau­si­me re­ko­men­da­ci­ją, su kuo pra­dė­ti de­ry­bas ir ko­kia for­ma“, - sa­kė mi­nis­tras.

Jis tei­gė, kad pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas Lie­tu­va rink­sis pa­gal ko­vi­nę ga­lią, kai­ną, pri­sta­ty­mo ter­mi­ną, są­vei­ką su są­jun­gi­nin­kų ka­ri­ne tech­ni­ka.

„Čia ir yra tas su­nku­mas, kad yra la­bai daug įta­ką ga­lu­ti­niam spren­di­mui tu­rin­čių veiks­nių“, - tvir­ti­no J. Ole­kas.

Gy­ny­bos re­sur­sų ta­ry­ba, ku­rios pir­mi­nin­kas yra kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras, taip pat, pa­sak J.Ole­ko, yra iš­sa­kiu­si nuo­mo­nę dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų įsi­gi­ji­mo, ta­čiau ji tai pa­da­rė „ne dėl vi­sų pa­siū­ly­mų“. Ši ta­ry­ba pa­pras­tai pri­ima spren­di­mus dėl ka­riuo­me­nės įsi­gi­ji­mų, ta­čiau at­siž­vel­giant į tai, kad šar­vuo­čių pir­ki­mas kai­nuos itin bran­giai, pa­siū­ly­mai bus pri­sta­ty­ti ir „pla­tes­niam žmo­nių ra­tui“, tvir­ti­no mi­nis­tras.

J.Ole­kas sa­kė ne­pri­si­me­nan­tis, dėl ke­lių pa­siū­ly­mų Gy­ny­bos re­sur­sų ta­ry­ba yra iš­sa­kiu­si nuo­mo­nę.

Ti­ki­si ge­res­nių santykių

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras ne­sklan­du­mus bend­ra­dar­biau­jant su Lie­tu­vos gy­ny­bos ir sau­gu­mo pra­mo­nės aso­cia­ci­ja (LGSPA) tei­si­na trum­pu šios or­ga­ni­za­ci­jos gy­va­vi­mu ir at­ei­ty­je ti­ki­si ge­res­nių san­ty­kių.

„Ma­nau, kad čia gal­būt dar pir­mi me­tai, aso­cia­ci­jos veik­los pra­džia, gal kas nors la­biau įta­ko­jo kom­pa­ni­ją. (...) Aso­cia­ci­jos di­rek­to­riaus pa­si­sa­ky­mai pa­da­rė meš­kos pa­slau­gą ir pa­čiai aso­cia­ci­jai, ir kraš­to ap­sau­gai, ir šiam (šar­vuo­čių) įsi­gi­ji­mui, bet, ko ge­ro, at­ei­ty­je jie iš­si­gy­dys tas žaiz­das ir at­ei­ty­je mes tu­rė­si­me nor­ma­lų, la­bai skaid­rų bend­ra­vi­mą da­ly­vau­jant aso­ci­juo­toms struk­tū­roms“, - žur­na­lis­tams Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je sa­kė J.Ole­kas.

No­ri pasiaiškinti

Anks­čiau pra­ne­šė­me, kad Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) su­si­do­mė­jo pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų įsi­gi­ji­mo kon­kur­so skaid­ru­mu. Šian­dien, tre­čia­die­nį, ko­mi­te­to na­riai lan­kė­si Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je, kur aiš­ki­no­si, kaip vyks­ta pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų pir­ki­mas ir ko­kie pla­nuo­ja­mi ki­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės įsi­gi­ji­mai. „Svars­ty­si­me vi­sus įsi­gi­ji­mus, nes yra prog­ra­ma, nu­ma­ty­ti ter­mi­nai, pa­ga­liau fi­nan­sa­vi­mas di­dė­ja, tad mums la­bai svar­bu, ką ruo­šia­si įsi­gy­ti. Vie­nas ta­me klau­si­me pa­punk­tis yra dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų. No­ri­me pa­siaiš­kin­ti, ko­dėl ky­la įvai­rios in­terp­re­ta­ci­jos, pub­li­ka­ci­jos, pa­ban­dy­si­me vi­suo­me­nei pa­teik­ti sa­vo po­žiū­rį, kaž­kaip pra­skaid­rin­ti, kad ne­bū­tų jo­kių įta­ri­mų. Bū­tų la­bai ne­ma­lo­nu, jei­gu to­kio svar­baus ir to­kio bran­gaus pro­jek­to pro­ce­sas bū­tų su­komp­ro­mi­tuo­tas“, - po­sė­džio iš­va­ka­rė­se BNS sa­kė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sių me­tų rugp­jū­tį Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai lei­do skelb­ti pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų įsi­gi­ji­mo kon­kur­są. Tai ga­li bū­ti di­džiau­sias san­do­ris Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės is­to­ri­jo­je.

V. Tu­kus suabejojo

Abe­jo­nes dėl šio pir­ki­mo skaid­ru­mo rug­sė­jo pra­džio­je iš­kė­lė Lie­tu­vos gy­ny­bos ir sau­gu­mo pra­mo­nės aso­cia­ci­jos (LGSPA) di­rek­to­rius, bu­vęs ka­riuo­me­nės va­das Val­das Tut­kus. Vie­šu laiš­ku jis par­eiš­kė jau prieš me­tus ži­no­jęs, kad bus pa­si­rink­tos vo­kiš­kos pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos „Bo­xer“. Jis tei­gė, kad „Bo­xer“ kai­na ga­li bū­ti 35 proc. di­des­nė, ne­gu ki­tų kom­pa­ni­jų pa­siū­ly­mai. Be to, „Bo­xer“ at­sto­vė kom­pa­ni­ja „Ar­tec“ esą at­me­tė Lie­tu­vos kom­pa­ni­jų pa­siū­ly­mus pri­si­dė­ti prie ko­vos ma­ši­nų ga­my­bos, ap­tar­na­vi­mo.

Do­mi­si savanoriais

NSGK tre­čia­die­nį taip pat do­mi­si, kaip se­ka­si pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą pra­dė­ju­siems sa­va­no­riams, ar ko nors trūks­ta jiems pri­im­ti.

Sei­mas šį pa­va­sa­rį Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos siū­ly­mu grą­ži­no pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą. Spren­di­mas pri­im­tas at­siž­vel­giant į geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją - Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir iš­au­gu­sį ka­ri­nį ak­ty­vu­mą Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.

Šie­met pla­nuo­ja­ma pa­šauk­ti 3 tūkst. jau­nuo­lių.