Pasibaigusi sesija: tarp efektyvumo ir chaoso
Kiek pra­tęs­tą pa­va­sa­rio se­si­ją įvei­kę Sei­mo na­riai ne­vie­na­reikš­miš­kai ver­ti­na nu­veik­tus dar­bus. Val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“ di­džiuo­da­mie­si skai­čiuo­ja pri­im­tus tei­sės ak­tus, ku­rie esą tu­rė­tų iš­nai­kin­ti įvai­rias „pikt­žo­les“, o opo­zi­ci­ja skun­džia­si dėl chao­tiš­kos par­la­men­to veik­los ne­įž­vel­gian­ti to­kių ini­cia­ty­vų pra­smės.

Ke­tu­ris mė­ne­sius pa­dir­bė­jęs Sei­mas iš­sis­kirs­tė iki ru­dens. Šios ka­den­ci­jos ypa­tu­mai ryš­kiai at­sisk­lei­dė pa­sku­ti­nę se­si­jos die­ną svars­tant urė­di­jų pert­var­ką.

Kaip po­li­ti­niai mai­nai įvar­di­ja­mas „vals­tie­čių“ ir opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių su­si­ta­ri­mas su­kir­ši­no val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rius. Pa­tys „vals­tie­čiai“ try­nė ran­kas at­ra­dę nau­ją są­jun­gi­nin­kų vi­lio­ji­mo bū­dą.

Kol kas ne­pa­sit­vir­ti­no prog­no­zės dėl Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos su­by­rė­ji­mo. Be sau­sį man­da­to at­si­sa­kiu­sios Gre­tos Kil­di­šie­nės ir dėl šios is­to­ri­jos į Miš­rią Sei­mo na­rių gru­pę pa­sip­ra­šiu­sio Bro­niaus Ma­te­lio, per pa­va­sa­rio se­si­ją LVŽS frak­ci­ja su­ma­žė­jo tik dar vie­nu na­riu, kai Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) frak­ci­ją pa­pil­dė Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė.

Ta­čiau už­si­me­na­ma, kad ru­de­nį ga­li ras­tis dau­giau pa­bė­gė­lių. Per pa­va­sa­rio se­si­ją ap­kal­ta pa­kvi­po trims Sei­mo na­riams. Re­zul­ta­tų lau­kia­ma ru­dens se­si­jo­je.

Dir­bo efektyviau

LVŽS frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius džiau­gė­si, kad per pa­va­sa­rio se­si­ją pa­ju­dė­jo dau­gu­ma pla­nuo­tų stra­te­gi­nių re­for­mų. „U­rė­di­jų pert­var­ka bu­vo dar vie­nas žings­nis pir­myn“, – sa­kė po­li­ti­kas. Jo nuo­mo­ne, Sei­mo, LVŽS frak­ci­jos ir val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos dar­bas ta­po kons­truk­ty­ves­nis. „Ma­nau, kad skir­tin­gas bal­sa­vi­mas dėl urė­di­jų per daug iš­pu­čia­mas.

Su koa­li­ci­jos par­tne­riais apie šią re­for­mą la­bai daug kal­bė­jo­mės, nuo­lai­dų pa­da­rė abi ša­lys, tik ne­su­ta­rė­me dėl es­mi­nio da­ly­ko. Ta­čiau ne­pyks­tu, nes so­cial­de­mo­kra­tai pa­siel­gė džen­tel­me­niš­kai – iš­kart pa­sa­kė, kad bal­suos prieš. Tuo­met ir mes įspė­jo­me, kad ieš­ko­si­me ki­tų par­tne­rių“, – pa­sa­ko­jo V. Sin­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, ru­de­nį lau­kia su­dė­tin­gas biu­dže­to pri­ėmi­mas. „Tiek mums, tiek koa­li­ci­jos par­tne­riams no­ri­si, kad žmo­nės mak­si­ma­liai pa­jus­tų vals­ty­bės pa­gal­bą. Ieš­ko­si­me bū­dų, kaip taip pa­da­ry­ti“, – ti­ki­no „vals­tie­tis“.

V. Sin­ke­vi­čiaus žo­džiais, opo­zi­ci­ja ne­re­tai pa­teik­da­vo po­pu­lis­ti­nių pa­siū­ly­mų, pui­kiai su­pras­da­ma, kad jiems įgy­ven­din­ti nė­ra fi­nan­si­nių ga­li­my­bių. „Bet jos dar­bas – rei­ka­lau­ti iš val­dan­čių­jų ne­įma­no­mo ir, esant pro­gai, pa­kiš­ti ko­ją. Džiau­giau­si, kad vie­nu ki­tu stra­te­gi­niu klau­si­mu su­ta­ri­mą vis dėl­to ra­do­me“, – kal­bė­jo jis.

Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius: „Sei­mo, LVŽS frak­ci­jos ir val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos dar­bas ta­po kons­truk­ty­ves­nis.“

Val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Pa­lio­nis tei­gė se­si­ją bu­vus ga­na su­dė­tin­gą. „Ver­tin­da­mas pa­gal bir­že­lio dar­bus, iš­sky­rus Miš­kų įsta­ty­mą, avan­su par­ašy­čiau aš­tuo­ne­tą“, – sa­kė jis. So­cial­de­mo­kra­tas ma­no, kad koa­li­ci­jos par­tne­rių dia­lo­gas ga­lė­tų bū­ti in­ten­sy­ves­nis ir vyk­ti ne tik pro­ce­dū­ri­niais klau­si­mais. „Kar­tais bū­da­vo ne­sup­ran­ta­ma, ko­dėl jie už­sis­pi­ria, nors mū­sų ar­gu­men­tai, re­gis, bu­vo lo­giš­ki ir ra­cio­na­lūs“, – pa­brė­žė A. Pa­lio­nis.

Romo Jurgaicio nuotrauka

Nu­vi­lian­čios tendencijos

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­ris ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis par­la­men­to dar­bą įver­ti­no še­še­tu de­šimt­ba­lė­je sis­te­mo­je. „Toks jaus­mas, kad val­dan­tie­ji, iš­kė­lę ran­kas, ro­gu­tė­mis le­kia nuo aukš­to me­džiais apau­gu­sio kal­no. Ir nie­kas ne­ži­no, kaip tas nu­si­lei­di­mas baig­sis – grius, trenk­sis į me­dį, ko­ją nu­si­lauš? Chao­sas, ne­tvar­ka ir vi­siš­kas ne­su­vo­ki­mas, kur link va­žiuo­ja­ma“, – vaiz­džiai kal­bė­jo jis.

Anot TS-LKD va­do­vo, po­li­to­lo­gi­jos dės­nių, ku­riais bū­tų ga­li­ma pa­grįs­ti tai, kas vyks­ta par­la­men­te, jau ne­li­ko. „Tai ne­ge­rai Lie­tu­vai, tai truk­do įgy­ven­din­ti bū­ti­nas re­for­mas“, – tei­gė jis. G. Lands­ber­gis spė­jo, kad pa­na­ši si­tua­ci­ja ga­li tęs­tis ir ru­de­nį. Ta­čiau esa­ma ti­ki­my­bės, kad „vals­tie­čiams“ įgris toks vei­ki­mo bū­das ir jie ieš­kos par­amos opo­zi­ci­jo­je.

Gab­rie­lius Lands­ber­gis: „Toks jaus­mas, kad val­dan­tie­ji, iš­kė­lę ran­kas, ro­gu­tė­mis le­kia nuo aukš­to me­džiais apau­gu­sio kal­no.“

„Ma­nau, ra­si­me bū­dų jiems pa­dė­ti. Ru­de­nį lau­kia ne­ma­žai svar­bių dar­bų – biu­dže­tas, mo­kes­čių pert­var­ka. Ir čia klau­si­mas, kas pri­siims at­sa­ko­my­bę. Jei TS-LKD bus gir­di­mi, bū­si­me pa­si­ren­gę dar­buo­tis ir veik­da­mi opo­zi­ci­jo­je“, – ža­dė­jo G. Lands­ber­gis. Ki­ta ver­tus, jis tei­gė ne­abe­jo­jan­tis, kad so­cial­de­mo­kra­tai val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ne­pa­liks.

LS frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las pri­si­pa­ži­no esan­tis nu­si­vy­lęs. Jo žo­džiais, se­si­ja bu­vo pra­sta. „Ma­nau, kad pa­grin­di­nius ak­cen­tus sa­vo me­ti­nia­me pra­ne­ši­me su­dė­lio­jo pre­zi­den­tė. Bet „vals­tie­čiams“ tai – nė mo­tais“, – sa­kė li­be­ra­las. Jis tei­gė ne­ma­tan­tis jo­kio pro­ver­žio nė vie­no­je sri­ty­je. „Val­dan­tie­ji žai­džia ne­ži­nia ko­kius žai­di­mus, o am­bi­cin­gų at­ei­ties pla­nų ne­tu­ri ir ne­ku­ria“, – kal­bė­jo E. Gent­vi­las. Jo ti­ki­ni­mu, LVŽS ly­de­riai ven­gia bend­rau­ti su ki­to­mis frak­ci­jo­mis. „Nė­ra jo­kio dia­lo­go. Su­pran­tu so­cial­de­mo­kra­tus, ku­rie skun­džia­si, kad „vals­tie­čiai“ ne­siš­ne­ka. „Vals­tie­čiai“ – aro­gan­tiš­ki, už­ku­li­siuo­se su­ma­no ko­kią nors idė­ją ir ne­ša į sa­lę. Šne­kė­tis pra­de­da tik su­pra­tę, kad ne­pa­kaks bal­sų. To­li tai ne­nu­ves“, – aiš­ki­no E. Gent­vi­las. Li­be­ra­las to­kį dar­bą įver­ti­no ket­ver­tu.

Alinos Ožič nuotrauka

Veik­los sta­tis­ti­ka

Per pa­va­sa­rio se­si­ją Sei­mas su­ren­gė 62 ple­na­ri­nius po­sė­džius, ku­riuo­se pri­ėmė dau­giau kaip 420 tei­sės ak­tų. Pa­grin­di­nį dė­me­sį par­la­men­ta­rai sky­rė vie­šo­jo sek­to­riaus efek­ty­vu­mui ir skaid­ru­mui di­din­ti, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir svei­ka­tos sri­čių, švie­ti­mo, kul­tū­ros ir moks­lo, na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir kraš­to gy­ny­bos klau­si­mams, taip pat svars­ty­ta ne­ma­žai tei­sėt­var­kos, fi­nan­sų, ener­ge­ti­kos, eko­no­mi­kos ir ki­tų sri­čių ak­tua­lių pro­jek­tų.

Se­si­jo­je iš­klau­sy­tas pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės me­ti­nis pra­ne­ši­mas, Vy­riau­sy­bės me­ti­nė veik­los at­as­kai­ta. Tarp svar­bių dar­bų – nuo lie­pos 1 die­nos įsi­ga­lio­ju­sio nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų pri­ėmi­mas, pri­ta­ri­mas miš­kų urė­di­jų re­for­mai, vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų op­ti­mi­za­vi­mo pla­no pa­tvir­ti­ni­mas, Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sų pri­ėmi­mas. Taip pat bu­vo pri­im­tos Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sos, ku­rio­mis sie­kia­ma už­ti­krin­ti vai­kų sau­gu­mą šei­mo­se ir pa­spar­tin­ti vai­kų glo­bos ir įvai­ki­ni­mo pro­ce­sus.