Pasaulio lyderiai sveikina Lietuvą su Vasario 16-ąja
Va­sa­rio 16-osios – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos iš­va­ka­rė­se pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­lau­kė pa­sau­lio ly­de­rių svei­ki­ni­mų, pra­ne­šė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Ša­lies va­do­vę ir vi­sus Lie­tu­vos žmo­nes pa­svei­ki­no Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ka­ra­lie­nė Elž­bie­ta II, Ka­na­dos ge­ne­ral­gu­ber­na­to­rius Da­vi­das Johns­to­nas, JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma, Vo­kie­ti­jos pre­zi­den­tas Joa­chi­mas Gauc­kas, Ai­ri­jos, Aus­tri­jos, Ki­ni­jos, Por­tu­ga­li­jos, Ita­li­jos, In­di­jos, Tur­ki­jos ir Sin­ga­pū­ro va­do­vai, Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas bin Ab­du­la­zi­zas Al Sau­das ir ki­ti pa­sau­lio ly­de­riai.

Ka­ra­lie­nė Elž­bie­ta II, svei­kin­da­ma Lie­tu­vos žmo­nes, lin­kė­jo jiems daug lai­mės, sėk­mės ir ge­ro­vės. JAV pre­zi­den­tas B.Oba­ma pa­brė­žė, jog Lie­tu­vą ir JAV sie­ja tvir­ti drau­gys­tės ry­šiai ir par­tne­rys­tė NA­TO at­re­miant su­dė­tin­gus sau­gu­mo iš­šū­kius.

„Iš­ko­vo­ju­si Ne­prik­lau­so­my­bę Lie­tu­va su­kū­rė gy­vy­bin­gą de­mo­kra­ti­ją ir im­asi at­sa­kin­go vaid­mens tran­sat­lan­ti­nė­se bei pa­sau­li­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se. Šian­dien Lie­tu­va yra svar­bi NA­TO ir ES na­rė, sva­riai gi­na de­mo­kra­ti­nes ver­ty­bes JT Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je. Jung­ti­nės Vals­ti­jos la­bai ver­ti­na Lie­tu­vos in­dė­lį ir dar kar­tą už­ti­kri­na sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą mū­sų be­si­tę­sian­čiai par­tne­rys­tei. Ti­kiuo­si ir to­liau tęs­ti ar­ti­mą mū­sų ša­lių drau­gys­tę ir bend­ra­dar­bia­vi­mą", – ra­šo­ma B.Oba­mos svei­ki­ni­mo laiš­ke.

Vo­kie­ti­jos pre­zi­den­tas J.Gauc­kas pa­žy­mė­jo, jog Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos dvi­ša­liai san­ty­kiai bei bend­ra­dar­bia­vi­mas Eu­ro­pos ir sau­gu­mo po­li­ti­kos sri­ty­je yra in­ten­sy­vūs bei pa­grįs­ti tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mu. Vo­kie­ti­jos va­do­vas pa­lin­kė­jo Lie­tu­vos žmo­nėms ge­riau­sios klo­ties ir lai­min­gos at­ei­ties.

Ki­tų pa­sau­lio vals­ty­bių va­do­vai Lie­tu­vos žmo­nėms lin­kė­jo daug sėk­mės, lai­mės, svei­ka­tos ir ge­ro­vės.