Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime – nuo Korėjos vienuolės iki ukrainiečių lakūnės
Prie­nų ra­jo­ne, „Har­mo­ny park“ te­ri­to­ri­jo­je, penk­ta­die­nį pra­si­dės tre­čia­sis pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mo su­si­ti­ki­mas – PLJS2016.

Šie­met į su­si­ti­ki­mą at­vyks bu­vęs Ukrai­nos eko­no­mi­kos mi­nis­tras Ai­va­ras Ab­ro­ma­vi­čius, lie­tu­vių kil­mės ak­to­rė Ru­ta Lee, Ukrai­nos ka­ro pi­lo­tė Na­di­ja Sav­čen­ko, pa­sau­li­nio gar­so ilius­tra­to­rius Ray Bart­kus, Ko­rė­jos zen bu­diz­mo vie­nuo­lė Won Bo Su­nim, žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tė kur­dė Taf­fan Ako Sha­rif, Lie­tu­vos po­li­ti­kų, vers­li­nin­kų, spor­ti­nin­kų, mu­zi­kan­tų ir kt.

Šia­me vers­lo, moks­lo, po­li­ti­kos ir kul­tū­ros fes­ti­va­ly­je lau­kia­ma ke­lių tūks­tan­čių da­ly­vių iš dau­giau kaip 40 ša­lių, pra­ne­šė or­ga­ni­za­to­riai.

Fes­ti­va­ly­je bus ga­li­ma klau­sy­ti pra­ne­ši­mų ir da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­se apie vers­lą, moks­lą, kul­tū­rą bei po­li­ti­ką. Bus kal­ba­ma apie to­le­ran­ci­ją, pro­pa­gan­dą, kraš­to gy­ny­bą, de­mog­ra­fi­ją, kū­ry­biš­ku­mą, mig­ra­ci­ją, dar­bo kul­tū­rą, fut­bo­lą, kt.

Veiks be­maž dvi de­šim­tys kū­ry­bi­nių ir tech­no­lo­gi­nių dirb­tu­vių, ku­rio­se bus ga­li­ma par­agau­ti Ei­fe­lio bokš­to ir Lais­vės sta­tu­los, su­kur­ti pū­ki­nių de­be­sų ins­ta­lia­ci­ją, pa­si­ga­min­ti lenk­ty­ni­nį dro­ną, pri­kel­ti daik­tus an­tram gy­ve­ni­mui, iš­mok­ti su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą, šok­ti lin­di­ho­pą, ant pe­čių už­si­mes­ti „Mi­si­jos Si­bi­ras“ da­ly­vio kup­ri­nę, da­ly­vau­ti ak­la­me pa­si­ma­ty­me su kny­ga.

Fes­ti­va­lis vyks iki sek­ma­die­nio.

Pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mo su­si­ti­ki­mą or­ga­ni­zuo­ja Pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mo są­jun­ga – ne­prik­lau­so­ma, ne­po­li­ti­nė, sa­va­no­riš­ku­mo pa­grin­du vei­kian­ti jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rios pa­grin­di­nis tiks­las – at­sto­vau­ti pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mo in­te­re­sams.