Pasaulio lietuvių jaunimas: aktyviai dalyvausime keičiant Lietuvą
Pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai iš 19 ša­lių va­kar Vy­riau­sy­bė­je su­si­ti­ko su už­sie­nio rei­ka­lų, ūkio, švie­ti­mo ir moks­lo, kul­tū­ros mi­nis­trais bei Vy­riau­sy­bės kanc­le­re.

Su­si­ti­ki­mo me­tu bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma apie svar­bes­nį pa­sau­lio lie­tu­vių vaid­me­nį įgy­ven­di­nant XVII Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą. „Svei­ki­na­me nau­ją­ją Vy­riau­sy­bę ir jos pla­nus ska­tin­ti re-emig­ra­ci­ją, įtrauk­ti už­sie­nio lie­tu­vius į vals­ty­bi­nių re­for­mų įgy­ven­di­ni­mą. Siek­si­me, kad am­bi­cin­gos stra­te­gi­jos virs­tų kon­kre­čiais dar­bais, o ge­rė­jan­čios gy­ve­ni­mo są­ly­gos ša­ly­je pa­čios ska­tin­tų su­grįž­ti“, – spau­dai iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me sa­kė Pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mo są­jun­gos at­sto­vė Lie­tu­vo­je Ie­va Da­vy­den­ko.

Pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mas pri­ta­rė pla­nuo­ja­moms švie­ti­mo sis­te­mos pert­var­kos ini­cia­ty­voms ir tei­kė kon­kre­čius pa­siū­ly­mus dėl uni­ver­si­te­tų tarp­tau­tiš­ku­mo ir at­vi­ru­mo ska­ti­ni­mo. Taip pat bu­vo kal­ba­ma apie Vy­riau­sy­bės pla­nus steig­ti ta­len­tų pri­trau­ki­mo agen­tū­rą, prie ku­rios kū­ri­mo ak­ty­viai pri­si­dė­tų ir pa­sau­lio lie­tu­vių or­ga­ni­za­ci­jos. Drau­ge su Kul­tū­ros ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trais dis­ku­tuo­ta apie ak­ty­ves­nį pa­sau­lio lie­tu­vių įtrau­ki­mą ska­ti­nant kul­tū­ri­nę ir eko­no­mi­nę dip­lo­ma­ti­ją.

Su­si­ti­ki­me su Vy­riau­sy­bės at­sto­vais da­ly­va­vo už­sie­nio lie­tu­viai iš Šve­di­jos, Suo­mi­jos, Nor­ve­gi­jos, Vo­kie­ti­jos, Aus­tri­jos, Pra­ncū­zi­jos, Ny­der­lan­dų, Da­ni­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Bel­gi­jos, Ita­li­jos, Grai­ki­jos, Tur­ki­jos, Len­ki­jos, Aus­tri­jos, Ukrai­nos, Bal­ta­ru­si­jos, Švei­ca­ri­jos, Veng­ri­jos.