Pasaulio lietuvių darbotvarkėje – vis tie patys skauduliai
Pa­sku­ti­nę ba­lan­džio sa­vai­tę Vil­niu­je po­sė­džiau­sian­čios Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ko­mi­si­jos (PLB) dar­bot­var­kės vie­nas svar­biau­sių punk­tų tra­di­ciš­kai bus dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės klau­si­mas.

Dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės PLB ne kar­tą iš­sa­kiu­si sa­vo nuo­mo­nę. PLB ma­no, kad įtei­sin­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems tau­tie­čiams ga­li­ma kei­čiant Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą, o ne Kons­ti­tu­ci­ją, kaip yra nu­ro­dęs Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT). Ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­ria­me ei­li­nį kar­tą bus svars­to­ma ši prob­le­ma­ti­ka, pra­ne­ši­mus skai­tys Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis, tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė, KT pir­mi­nin­kas Dai­nius Ža­li­mas, M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius, kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vas Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius. Kaip jau ra­šy­ta, Sei­me ra­do­si ini­cia­ty­va, ku­rią sa­vo par­ašais par­ėmė 114 par­la­men­ta­rų, pre­ten­den­tų į dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę as­me­nų ra­tą plės­ti tai­sant įsta­ty­mą. To­kiu at­ve­ju re­fe­ren­du­mas dėl Kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mo ren­gia­mas ne­bū­tų. Ta­čiau tiek pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, tiek tei­si­nin­kai šį ke­lią kri­ti­kuo­ja.

Su pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo rei­ka­lais glau­džiai su­si­ju­si ir ki­ta Sei­mo ir PLB ko­mi­si­jos dar­bot­var­kės te­ma. Dis­ku­si­jo­je „Dėl Lie­tu­vos ta­pa­ty­bės: kas vie­ni­ja ir ski­ria Lie­tu­vą?“. Pra­ne­ši­mus ke­ti­na skai­ty­ti val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris, Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to rek­to­rius Al­gir­das Gau­žu­tis, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius Rai­mun­das Lo­pa­ta. Po­sė­džiuo­se bus skir­ta lai­ko ir dar vie­nai ak­tua­li­jai. Dis­ku­si­jo­je „Ar mig­ruo­jan­ti Lie­tu­va taps su­grįž­tan­čia Lie­tu­va?“ žo­dį tars so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis, ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, Lie­tu­vos so­cia­li­nių ty­ri­mų cen­tro at­sto­vas Bo­gus­la­vas Gru­ževs­kis. Dar vie­na tra­di­ci­nė ko­mi­si­jos po­sė­džių te­ma – li­tua­nis­ti­nis švie­ti­mas. Šį­kart bus ap­tar­tos lie­tu­vių kal­bos iš­sau­go­ji­mo stra­te­gi­jos. Pra­ne­ši­mus skai­tys švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė, Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to di­rek­to­rė Jo­lan­ta Za­bars­kai­tė, vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Dai­va Vaiš­nie­nė.

Sei­mo rū­muo­se dirb­sian­ti ko­mi­si­ja taip pat bus su­pa­žin­din­ta su Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio ren­gi­niais. Apie tai pa­pa­sa­kos kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son bei ki­ti už ren­gi­nius at­sa­kin­gi as­me­nys. Ko­mi­si­jos na­riai su­si­tiks su prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu.

Sei­mo ir PLB ko­mi­si­ja – vie­na iš nuo­la­ti­nių par­la­men­to ko­mi­si­jų. Jos pa­skir­tis – ska­tin­ti Lie­tu­vo­je ir už­sie­nio vals­ty­bė­se gy­ve­nan­čių lie­tu­vių bend­ra­dar­bia­vi­mą, rū­pin­tis abi­pu­se pa­gal­ba ir par­ama, keis­tis moks­lo, kul­tū­ros ir ki­ta in­for­ma­ci­ja, Sei­mui ir ki­toms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms teik­ti pa­siū­ly­mus, ku­rie pa­dė­tų stip­rin­ti vals­ty­bin­gu­mą ir de­mo­kra­ti­nių tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą, reng­ti ir teik­ti Sei­mui tvir­tin­ti Su­grįž­tan­čios Lie­tu­vos pla­ną, ku­rio tiks­las – su­da­ry­ti są­ly­gas už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams grįž­ti gy­ven­ti į Lie­tu­vą.

Ko­mi­si­ją su­da­ro 10 Sei­mo na­rių pa­gal pro­por­ci­nio frak­ci­jų at­sto­va­vi­mo pri­nci­pą ir 10 PLB val­dy­bos iš­rink­tų at­sto­vų iš už­sie­nio lie­tu­vių bend­ruo­me­nių de­le­guo­tų kan­di­da­tų. Į po­sė­džius ko­mi­si­ja ren­ka­si du kar­tus per me­tus, daž­niau­siai pa­va­sa­rį ir ru­de­nį.