Pasaulio lietuvių bendruomenei vadovaus D. Henke
Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) val­dy­bos pir­mi­nin­ke tre­jų me­tų ka­den­ci­jai iš­rink­ta Vo­kie­ti­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės vi­ce­pir­mi­nin­kė Da­lia Hen­ke.

Penk­ta­die­nį vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se už D.Hen­ke bal­sa­vo 70 Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės Sei­mo de­le­ga­tų. Iki šiol ji ėjo vi­ce­pir­mi­nin­kės par­ei­gas.

Ame­ri­kos lie­tu­vis Jo­nas Pruns­kis su­rin­ko 24, o Da­ni­jos lie­tu­vių at­sto­vas Ar­tū­ras Mas­laus­kas - 13 bal­sų.

Į šią sa­vai­tę Sei­me vyks­tan­tį PLB Sei­mą at­vy­ko per 100 at­sto­vų iš dau­giau kaip 30 pa­sau­lio vals­ty­bių.

Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės Sei­mas po­sė­džiau­ja kas tre­ji me­tai.

Siū­lo ne­sku­bė­ti reng­ti re­fe­ren­du­mo dėl dvi­gu­bos pilietybės

D. Hen­ke siū­lo ne­sku­bė­ti reng­ti re­fe­ren­du­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ir sa­kė pa­si­gen­dan­ti po­li­ti­nių par­ti­jų su­ta­ri­mo šiuo klau­si­mu. Jos nuo­mo­ne, šiuo me­tu re­fe­ren­du­mas ne­įvyk­tų.

„Jei lie­ka tik re­fe­ren­du­mo bū­das, mes tu­ri­me kuo nuo­sek­liau jam pa­si­ruoš­ti, ne­sku­bė­ti, pa­si­telk­da­mi Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jas, Vy­riau­sy­bę, Sei­mą, vi­so­mis ga­li­my­bė­mis gar­sin­ti ži­nią lie­tu­viams, ką reiš­kia šis re­fe­ren­du­mas, kas ja­me bus spren­džia­ma. Ma­nau, vi­sų pir­ma Lie­tu­vo­je tu­rė­tų bū­ti vi­sų po­li­ti­nių par­ti­jų su­ta­ri­mas šiuo klau­si­mus, ko, ma­no nuo­mo­ne, nė­ra“, - BNS sa­kė D.Hen­ke.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau nė­ra su­tei­kia­ma iš­vy­ku­siems ne­prik­lau­so­my­bės me­tu.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad iš es­mės pla­čiau leis­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją. Po­li­ti­kai svars­to re­fe­ren­du­mą su­reng­ti ki­tų me­tų spa­lį kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais. Pa­gal įsta­ty­mą, pa­tai­sa bus pri­im­ta, jei­gu už ją bal­suos dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę.

Pa­sak iš­ei­vi­jos at­sto­vės, šiuo me­tu svar­biau­sia iš­spręs­ti klau­si­mą dėl už­sie­ny­je gi­mu­sių lie­tu­vių vai­kų, kad jie ga­lė­tų tu­rė­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.

„Mes juo auk­lė­ja­me lie­tu­viš­ka dva­sia leis­da­mi į šeš­ta­die­ni­nes mo­kyk­lė­les ir siųs­da­mi va­sa­rą pra­leis­ti lai­ką pas se­ne­lius ir sto­vyk­las, ko­dėl ši­tie vai­kai ne­ga­li tu­rė­ti lie­tu­viš­kos pi­lie­ty­bės, jei jie to no­ri? Jie jau­čia­si lie­tu­viais ir šne­ka lie­tu­vių kal­ba“, - sa­kė D.Hen­ke.