Pasaulio lietuvių bendruomenė prašo neskelbti referendumo dėl dvigubos pilietybės
Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) ko­mi­si­ja ne­pri­ta­ria re­fe­ren­du­mui dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ir pra­šo Sei­mo bal­suo­ti prieš jo or­ga­ni­za­vi­mą. Šią sa­vai­tę Vil­niu­je po­sė­džia­vu­si Sei­mo ir PLB ko­mi­si­ja ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją su siū­ly­mu par­la­men­tui dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę įtei­sin­ti įsta­ty­mais.

„Sei­mo ir PLB ko­mi­si­ja ma­no, kad Sei­mas tu­ri iš­nau­do­ti vi­sas ga­li­my­bes svars­ty­ti ir pri­im­ti įsta­ty­mus, ku­riais su­tei­kia­ma tei­sė tu­rė­ti Lie­tu­vos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę, ne­kei­čiant Kons­ti­tu­ci­jos“,- re­zo­liu­ci­ją ket­vir­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­tė PLB at­sto­vė Re­gi­na Na­ru­šie­nė.

„Šiuo me­tu nė­ra tin­ka­mas lai­kas reng­ti Lie­tu­vo­je re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo. Vi­si ži­no, kad šuo me­tu re­fe­ren­du­mas ne­įvyk­tų, tai kam nau­do­ti Lie­tu­vos žmo­nių lė­šas, da­bar ka­riuo­me­nei rei­kia, o ne švais­ty­ti jas“, - sa­kė iš­ei­vių at­sto­vė.

R.Na­ru­šie­nė tvir­ti­no, kad yra ga­li­my­bių įtei­sin­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ir ne­kei­čiant Kons­ti­tu­ci­jos, nu­ma­tant at­ski­rus at­ve­jus. Ji pa­brė­žė, jog dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ins­ti­tu­tas ne­bū­tų lei­džia­mas pla­čiai, tik Lie­tu­vos pi­lie­čiai įgy­da­mi ki­tą iš­sau­go­tų ir Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.

„Mes dau­giau pra­šo­me, kad leis­tų lie­tu­viui iš­lai­ky­ti sa­vo pi­lie­ty­bę, kad ne­atim­tų jos, mes ne­pra­šo­me, kad tai bū­tų vi­siš­kai vi­siems ta ga­li­my­bė su­teik­ta. Bet iš lie­tu­vio ati­mti pi­lie­ty­bę yra sa­vo tau­tos nai­ki­ni­mas“, - sa­kė R.Na­ru­šie­nė.

„Rei­kia ras­ti va­rian­tus, ku­rie ne­bū­tų prieš Kons­ti­tu­ci­ją, ir tą ga­li­ma pa­da­ry­ti, nu­ma­tant at­ski­rus at­ve­jus. Yra ga­li­my­bė pa­keis­ti įsta­ty­mą ir lai­kan­tis Kons­ti­tu­ci­jos. Dau­gu­ma mū­sų PLB žmo­nių gy­ve­na už­sie­ny­je, bet jie ger­bia Kons­ti­tu­ci­ją, tai mū­sų tau­tos pa­grin­das ir gerb­da­mi mes ne­la­bai no­ri­me, kad vi­si ga­lė­tų keis­ti, no­ri­me pa­lai­ky­ti ją“, - kal­bė­jo R.Na­ru­šie­nė.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį skai­ty­da­ma me­ti­nį pra­ne­ši­mą Sei­me par­agi­no ieš­ko­ti „kon­kre­taus spren­di­mo“ dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo.

Pre­zi­den­tė sa­kė, kad de­mog­ra­fi­nė pa­dė­tis ir jau­ni­mo emig­ra­ci­ja iš­lie­ka di­džiu­lė prob­le­ma, o dėl jau­ni­mo iš­vy­ki­mo ša­lis pra­ran­da „iš­si­la­vi­nu­sią, verž­lią, tech­no­lo­gi­jas įval­džiu­sią kar­tą“.

„Vals­ty­bės par­ei­ga iš­lai­ky­ti ar­ba at­kur­ti ry­šį su sa­vo pi­lie­čiais. Nors Kons­ti­tu­ci­ja dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės yra griež­ta, lai­kas ieš­ko­ti kon­kre­taus spren­di­mo, kaip pa­dė­ti iš­sau­go­ti pi­lie­ty­bę už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems Lie­tu­vos žmo­nėms, ne­pa­žei­džiant na­cio­na­li­nių sau­gu­mo in­te­re­sų. Ne duo­ti ar do­va­no­ti, o iš­sau­go­ti pri­gim­ti­nę tei­sę ir vie­ną svar­biau­sių įra­šų ne tik pa­se, bet ir gy­ve­ni­me. Tam rei­kia vi­sos tau­tos ap­sisp­ren­di­mo“, - kreip­da­ma­si į Sei­mą sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Par­la­men­tas šiuo me­tu svars­to ini­cia­ty­vą ki­tą­met su Sei­mo rin­ki­mais su­reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad iš es­mės pla­čiau leis­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją. Pa­gal įsta­ty­mą, pa­tai­sa bus pri­im­ta, jei­gu už ją bal­suos dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau nė­ra su­tei­kia­ma iš­vy­ku­siems ne­prik­lau­so­my­bės me­tu.

Li­be­ra­li­za­vi­mo ša­li­nin­kai tei­gia, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę bū­ti­na įtei­sin­ti, sie­kiant iš­lai­ky­ti emig­ran­tų ry­šius su Lie­tu­va ir at­siž­vel­giant į glo­ba­li­za­ci­jos ten­den­ci­jas. Kri­ti­kai sa­ko, kad pi­lie­čiai ga­li bū­ti iš­ti­ki­mi tik vie­nai vals­ty­bei ir bai­mi­na­si, kad už­sie­nio pi­lie­ty­bių ga­li siek­ti tau­ti­nės ma­žu­mos, o tuo ga­li pa­si­nau­do­ti Ru­si­ja.