Pasaulio lietuviai sveikina Lietuvą
Jau ry­toj mi­nė­si­me Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo dvi­de­šimt pen­ke­rių me­tų su­kak­tį. Šia pro­ga Pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mo są­jun­ga (to­liau – PLJS) pa­kvie­tė po pa­sau­lį pa­skli­du­sius lie­tu­vius su­kur­ti vi­deo svei­ki­ni­mą.

Ko­vo 11-osios pro­ga svei­ki­ni­mai Lie­tu­vai sklin­da iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Ve­ne­sue­los, Aus­tra­li­jos, Kam­bo­džos, Mian­ma­ro, Tur­ki­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Vo­kie­ti­jos, Da­ni­jos, Suo­mi­jos, Nor­ve­gi­jos, Is­lan­di­jos, Es­ti­jos, Ru­si­jos, Bel­gi­jos, Ny­der­lan­dų, Grai­ki­jos, Aus­tri­jos.

„Jau dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus esa­me lais­vi gy­ven­ti taip, kaip no­ri­me ir kur no­ri­me. Po vi­są pa­sau­lį pa­skli­dę lie­tu­viai yra tar­si gy­vas liu­di­ji­mas to, kad Lie­tu­va šian­dien yra glo­ba­li ir daug di­des­nė ir ga­lin­ges­nė nei kai ku­riems at­ro­do“ – tei­gia PLJS at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vė Ie­va Da­vy­den­ko.