Pasaulio lietuviai rinks naują lyderį
Lie­pos 14-17 die­no­mis Vil­niu­je po­sė­džiaus XV Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) Sei­mas. Kas tre­jus me­tus su­si­ren­kan­tis Sei­mas rinks nau­ją PLB val­dy­bą ir jos va­do­vą. Da­bar­ti­nė pir­mi­nin­kė Dan­guo­lė Na­vic­kie­nė dar kar­tą į šį pos­tą kan­di­da­tuo­ti ne­ke­ti­na.

Va­sa­rą mer­din­čius Sei­mo rū­mus lie­pos vi­du­ry­je pa­ža­dins iš 30 pa­sau­lio vals­ty­bių į sa­vo tra­di­ci­nį ren­gi­nį at­vyk­sian­tys tau­tie­čiai. Ke­tu­rias die­nas po­sė­džiau­sian­tis PLB Sei­mas ke­ti­na ap­tar­ti bend­ruo­me­nės veik­los pers­pek­ty­vas, bend­ra­dar­bia­vi­mą su Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jo­mis, emig­ra­ci­jos, švie­ti­mo, lie­tu­viš­kos spau­dos, sie­lo­va­dos, pi­lie­ty­bės bei ki­tas ak­tua­li­jas. Bai­gia­ma­sis akor­das – nau­jos PLB val­dy­bos ir jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mai. Pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus prie PLB vai­ro sto­vė­ju­si JAV at­sto­vė Dan­guo­lė Na­vic­kie­nė por­ta­lui lzi­nios.lt pri­si­pa­ži­no an­trą ka­den­ci­ją šios veik­los im­tis ne­ke­ti­nan­ti. “At­vi­rai kal­bant, ke­lio­nės iš Ka­li­for­ni­jos į Vil­nių la­bai var­gi­na. Be to, tai ga­na bran­giai at­siei­na, o vi­sas iš­lai­das tu­ri­me pa­deng­ti pa­tys”, - sa­kė de­šimt kar­tų per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus Lie­tu­vo­je vie­šė­ju­si D. Na­vic­kie­nė. To­dėl net ir įžvel­gian­ti veik­los pra­smę, to­liau jos tęs­ti ne­be­ga­lin­ti. D. Na­vic­kie­nės nuo­mo­ne, va­do­vau­ti PLB tu­rė­tų šios or­ga­ni­za­ci­jos svar­bą su­pran­tan­tis pa­ty­ręs vi­suo­me­ni­nin­kas. “Tik­tai ne­bū­ti­na mes­ti sa­vo tie­sio­gi­nį dar­bą. Jei no­ri, lai­ko tam, kas svar­bu, ra­si vi­suo­met”, - įsi­ti­ki­nu­si D. Na­vic­kie­nė. Pa­sak jos, “vi­si la­bai la­bai no­ri”, kad nau­ja­sis PLB va­do­vas bū­tų JAV at­sto­vas. “Jau vien dėl­to, kad ten tvar­ko­mas vi­sas or­ga­ni­za­ci­jos po­pie­riz­mas ir ban­ko sąs­kai­tos. Ir mes, pa­ty­rę PLB at­sto­vai, ga­lė­tu­me bet ka­da pa­gel­bė­ti”, - sa­kė D. Na­vic­kie­nė. Ga­li­mų kan­di­da­tų į šį pos­tą ji sa­kė ma­tan­ti tarp tre­čio­sios kar­tos emig­ran­tų. D. Na­vic­kie­nės pirm­ta­kė ad­vo­ka­tė iš JAV Re­gi­na Na­ru­šie­nė PLB val­dy­bai va­do­va­vao še­še­rius me­tus.

Pir­ma­sis PLB Sei­mas bu­vo su­šauk­tas 1958 me­tų rugp­jū­tį Niu­jor­ke. Ten bu­vo pri­im­ta PLB Kons­ti­tu­ci­ja ir iš­rink­ta pir­mo­ji val­dy­ba. Vė­liau kas pen­ke­rius me­tus ren­gi­nys vyk­da­vo pa­kai­to­mis JAV ir Ka­na­do­je. Nuo 2000-ųjų PLB Sei­mas kas tre­jus me­tus po­sė­džiau­ja Vil­niu­je.