Pasaulio lietuviai pilietybę nori išsaugoti dėl moralinių priežasčių
Dau­gu­ma lie­tu­vių iš­ei­vių tei­gia no­rin­tys dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ne dėl ma­te­ria­li­nių prie­žas­čių, bet dėl to, jog jau­čia­si lie­tu­viais, par­odė Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) apk­lau­sa.

Kaip BNS sa­kė PLB pir­mi­nin­kė Da­lia Han­ke, tai pa­aiš­kė­jo PLB ini­cia­ty­va apk­lau­sus 2901 įvai­riuo­se pa­sau­lio re­gio­nuo­se gy­ve­nan­tį lie­tu­vių kil­mės as­me­nį.

„Klau­sia­ma bu­vo, ko­dėl jūs no­rė­tu­mė­te iš­lai­ky­ti pi­lie­ty­bę pri­im­da­mas ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę? Ieš­ko­jo­me pla­tes­nės žmo­nių gru­pės, kad jie iš­skir­tų mo­ty­vus, ko­dėl jiems svar­bu. Ta mo­ra­li­nė pu­sė, kad žmo­gus no­ri iš­lai­ky­ti, nes jis yra lie­tu­vis ir gi­mė Lie­tu­vo­je, ji li­ko – di­džiau­sia da­lis iš vi­sų apk­laus­tų­jų taip pa­si­sa­kė“, – tvir­ti­no PLB va­do­vė.

Apk­lau­sa vyk­dy­ta elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je, pil­dant an­ke­tą – anot D.Han­kės, iš­sa­miau ši apk­lau­sa bus pri­sta­ty­ta PLB Val­dy­bos po­sė­dy­je lap­kri­čio 9 die­ną. Ji tvir­ti­no, kad apk­lau­sa bu­vo orien­tuo­ta į tą iš­ei­vių kar­tą, ku­ri iš­vy­ko po Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 1990-ai­siais.

„Ma­ne nu­ste­bi­no, kad bu­vo­me pa­li­kę ga­li­my­bę žmo­nėms ne tik kry­žiu­ką pa­dė­ti prie to, ką mes pa­siū­lė­me, bet ir pa­tiems pa­si­sa­ky­ti, nes kai ku­rie žmo­nės sa­ko– vi­siems rei­kia pi­lie­ty­bės dėl pen­si­jų ar svei­ka­tos ap­sau­gos. To­kių at­sa­ky­mų pra­ktiš­kai ir ne­bu­vo“, – sa­kė ji.

Pa­sak D.Han­kės, PLB ne­kei­čia sa­vo po­zi­ci­jos ir ma­no, kad po­li­ti­kų siū­ly­mas pa­ti­kė­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo klau­si­mą rin­kė­jams re­fe­ren­du­me ki­tų me­tų spa­lio 9-ąją, kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais, prob­le­mos ne­išsp­ręs.

„Ieš­ko­me vi­sų spren­di­mo bū­dų, kad tik tu­rė­tų žmo­nės ga­li­my­bę sa­vo no­ru iš­lai­ky­ti pi­lie­ty­bę, bet siū­lo­mas re­fe­ren­du­mas prob­le­mos ne­išsp­ręs, nes jis tie­siog fi­ziš­kai ne­įvyks“, – nu­ro­dė ji.

D.Han­kė Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ke iš­rink­ta lie­pos vi­du­ry­je PLB Sei­me. Ji 23 me­tus gy­ve­na Ham­bur­ge, Vo­kie­ti­jo­je.

Sei­mas yra pra­dė­jęs svars­ty­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio pro­jek­tą re­fe­ren­du­me siū­ly­ti iš­brauk­ti Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­tą, kad „išs­ky­rus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus at­ski­rus at­ve­jus, nie­kas ne­ga­li bū­ti kar­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis“. Tam yra pri­ta­ru­si ir Vy­riau­sy­bė. Aiš­kin­da­mas mi­nė­tą nor­mą, Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra pa­si­sa­kęs, kad pa­gal ją drau­džia­ma iš­sau­go­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę as­me­nims, ku­rie iš­vy­ko į už­sie­nį ir įga­vo ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 1990 me­tais.

Li­be­ra­li­za­vi­mo ša­li­nin­kai tei­gia, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę bū­ti­na įtei­sin­ti, sie­kiant iš­lai­ky­ti emig­ran­tų ry­šius su Lie­tu­va ir at­siž­vel­giant į glo­ba­li­za­ci­jos ten­den­ci­jas. Kri­ti­kai sa­ko, kad pi­lie­čiai ga­li bū­ti iš­ti­ki­mi tik vie­nai vals­ty­bei ir bai­mi­na­si, kad už­sie­nio pi­lie­ty­bių ga­li siek­ti tau­ti­nės ma­žu­mos, o tuo ga­li pa­si­nau­do­ti Ru­si­ja. Kai ku­rie po­li­ti­kai siū­lo įsta­ty­me nu­ma­ty­ti ša­lis, ku­rių pi­lie­čiai ga­lė­tų tu­rė­ti ir Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.

Pa­gal įsta­ty­mą, Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa bū­tų pri­im­ta, jei­gu už ją bal­suo­tų dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę. Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė D.Hen­kė siū­lo su­pap­ras­tin­ti rei­ka­la­vi­mus re­fe­ren­du­mui ir prieš jį įtei­sin­ti elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą.