Pasaulio laimės indekse Lietuva nukrito 4 pozicijomis
Pa­sau­lio lai­mės in­dek­se, ly­gi­nant su per­nai, Lie­tu­va nu­kri­to ke­tu­rio­mis po­zi­ci­jo­mis iki 60-osios, ta­čiau vis dar len­kia ki­tas Bal­ti­jos ša­lis, ro­do Jung­ti­nių Tau­tų re­mia­mas ty­ri­mas.

At­as­kai­tos au­to­rių tei­gi­mu, lai­min­giau­si žmo­nės gy­ve­na Da­ni­jo­je, Švei­ca­ri­jo­je, Is­lan­di­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je bei Suo­mi­jo­je, ne­lai­min­giau­si – Bu­run­dy­je, Si­ri­jo­je, To­ge, Af­ga­nis­ta­ne ir Be­ni­ne.

Pa­sau­lio lai­mės in­dek­se Lie­tu­va ap­len­kė Bal­ti­jos vals­ty­bes Lat­vi­ją (68 vie­ta) ir Es­ti­ją (72) ir kai­my­ni­nę Bal­ta­ru­si­ją (61), ta­čiau nu­si­lei­do kai­my­nėms Ru­si­jai (56) ir Len­ki­jai (57).

Prieš me­tus skelb­ta­me ana­lo­giš­ka­me in­dek­se Lie­tu­va ap­len­kė vi­sas kai­my­nes bei Es­ti­ją. 2015 me­tų in­dek­se Lie­tu­va užė­mė 56 vie­tą.

Šie­met at­as­kai­ta su­da­ry­ta re­mian­tis ty­ri­mais, at­lik­tais 2013–2015 me­tais.

Ty­ri­mo au­to­rių tei­gi­mu, lai­mę la­biau­siai le­mia šie fak­to­riai: bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to dy­dis, gy­ve­ni­mo truk­mė, ko­rup­ci­jos su­vo­ki­mo ly­gis, lais­vė pri­im­ti spren­di­mus, gy­ven­to­jų dos­nu­mas ir tu­rė­ji­mas į ką at­si­rem­ti su­nkią aki­mir­ką.