Pasaulio dosnumo reitinge Lietuva – viena paskutiniųjų
Lie­tu­va yra tarp ma­žiau­siai lab­da­rai ski­rian­čių vals­ty­bių pa­sau­ly­je, ro­do Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jos „Cha­ri­ties Aid Foun­da­tion“ su­da­ry­tas pa­sau­lio dos­nu­mo in­dek­sas.

Lie­tu­va šių me­tų rei­tin­ge uži­ma 142 vie­tą iš 145 pa­sau­lio vals­ty­bių. Pra­stes­nį re­zul­ta­tą pa­de­mons­tra­vo tik Je­me­nas, Ki­ni­ja ir Bu­run­dis.

Su­da­rant in­dek­są bu­vo re­mia­ma­si 2014 me­tais at­lik­tos apk­lau­sos me­tu res­pon­den­tų pa­teik­tais at­sa­ky­mais apie tai kiek per pa­sku­ti­nį mė­ne­sį iki in­ter­viu gy­ven­to­jai da­ly­va­vo pa­de­dant ne­pa­žįs­ta­miems as­me­nims, ar sky­rė pi­ni­gų lab­da­rai ir ar da­ly­va­vo sa­va­no­riš­ko­je veik­lo­je.

Ver­ti­nant pa­gal pa­gal­bą ne­pa­žįs­ta­mie­siems Lie­tu­va užė­mė 129-ą vie­tą, pa­gal pi­ni­gų au­ko­ji­mą – 131-ą, pa­gal da­ly­va­vi­mą sa­va­no­riš­ko­je veik­lo­je – 128-ą.

„Swed­bank“ As­me­ni­nių fi­nan­sų ins­ti­tu­to va­do­vė Ode­ta Blo­žie­nė ma­no, kad Lie­tu­vo­je dar tik for­muo­ja­si įpra­ti­mas skir­ti par­amą ar da­ly­vau­ti sa­va­no­riš­ko­je veik­lo­je.

„Mes ne­tu­ri­me la­bai il­gos lab­da­ros sky­ri­mo is­to­ri­jos ir tos vi­sos or­ga­ni­za­ci­jos dar tik ku­ria­si, au­ga įpro­tis ir įsi­trau­ki­mas į or­ga­ni­za­ci­jų veik­lą. Aiš­ku, po­pu­lia­riau ir pa­pras­čiau yra vi­siems pa­au­ko­ti te­le­fo­nu, bet da­bar tų kon­cer­tų pa­si­da­rė la­bai daug ir tas dė­me­sys iš­sisk­lai­do, žmo­nėms yra su­nku at­skir­ti. Toks lab­da­ros rin­ki­mo bū­das nors pa­de­da su­rink­ti ti­krai la­bai di­de­lius pi­ni­gus, bet yra tie­siog jų yra dau­gy­bė ir žmo­gus ne­su­ge­ba su­si­dė­lio­ti sau pri­ori­te­tų“, – BNS sa­kė O.Bložienė

Pa­sak jos, ki­ta prie­žas­tis, ko­dėl žmo­nės ne­au­ko­ja, yra ne­pa­kan­ka­mai ge­ra jų fi­nan­si­nė pa­dė­tis.

„Ko­dėl žmo­nės pa­tys ne­įsi­trau­kia į tą lab­da­rin­gų or­ga­ni­za­ci­jų veik­lą ir ne­pri­si­de­da sa­vo dar­bais, ma­nau, kad ne vi­są­laik ži­no apie jas, ne vi­są­laik ran­da sa­vy­je jė­gų“, – ko­men­ta­vo „Swed­bank“ ana­li­ti­kė.

O.Blo­žie­nės tei­gi­mu, lie­tu­viai daž­nai pa­de­da kai­my­nams ar pa­žįs­ta­miems ir to­kia pa­gal­ba ne­vyks­ta per lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jas, to­dėl ji ne­at­sis­pin­di dos­nu­mo ro­dik­liuo­se.

„Ne­ga­li­me sa­ky­ti, kad mes ne­sa­me lin­kę pa­dė­ti. Tai dar tik kū­ri­mo­si sta­di­ja, kas kar­tu su ne­pa­kan­ka­ma fi­nan­si­ne pa­dė­ti­mi ne­lei­džia tam įgau­ti ge­rą pa­grei­tį“, – svars­tė as­me­ni­nių fi­nan­sų ana­li­ti­kė.

„Mais­to ban­ko“ at­sto­vas Vai­do­tas Il­gius BNS sa­kė abe­jo­jan­tis dos­nu­mo in­dek­so re­zul­ta­tais – jo pa­ste­bė­ji­mu, lie­tu­viai vis daž­niau lin­kę pa­dė­ti ir spar­čiai ve­ja­si Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lis.

„Neiš­siaiš­ki­nus tiks­liai me­to­di­kos, klau­si­mų struk­tū­ros yra ga­na keb­lu su­pras­ti, ko­dėl šio in­dek­so duo­me­nys taip ski­ria­si nuo ki­tų Lie­tu­vo­je da­ro­mų ty­ri­mų, ku­rie prieš­in­gai sa­ko, kad per ke­le­tą pa­sta­rų­jų me­tų lie­tu­vių fi­lan­tro­piš­kas el­ge­sys ir da­ly­va­vi­mas sa­va­no­riš­ko­se veik­lo­se yra ženk­liai ūg­te­lė­jęs. (...) Ne­ma­ty­čiau pa­grin­do teig­ti, kad Lie­tu­va yra tarp at­si­lie­kan­čių ša­lių – dau­ge­lis ty­ri­mų ver­čia tuo pa­grįs­tai abe­jo­ti“, – kal­bė­jo V.Il­gius.

Jo pa­ste­bė­ji­mu, jei­gu anks­čiau dau­gu­ma ty­ri­mų ro­dy­da­vo, kad tik apie de­šim­ta­da­lis lie­tu­vių au­ko­ja lab­da­rai, da­bar šis pro­cen­tas yra pa­au­gęs iki maž­daug 40 pro­cen­tų.

„Nors mums dar to­li iki olan­dų, bel­gų ar Skan­di­na­vi­jos ša­lių, bet jei­gu ly­gin­tu­me su Ry­tų, Cen­tri­nės Eu­ro­pos re­gio­no vals­ty­bė­mis, mes ti­krai ne­sa­me kaž­kuo at­si­li­kę. Prieš­in­gai, ma­nau, kad spar­čiai ve­ja­mės ge­rą­sias ša­lis, to­kias kaip Len­ki­ją, ku­ri lai­ko­ma vie­na iš grei­čiau­siai be­si­ve­jan­čių se­ną­sias Eu­ro­pos vals­ty­bes. (...) Kal­bant apie Eu­ro­pą, ma­no pa­ste­bė­ji­mai lei­džia ma­ny­ti, kad Lie­tu­va ge­ro­kai ūg­te­lė­jo per pa­sta­ruo­sius me­tus“, – kal­bė­jo V.Il­gius.

Tam įta­kos, jo po­žiū­riu, ga­lė­jo tu­rė­ti in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų nau­do­ji­mas – tai su­tei­kia ga­li­my­bę grei­čiau ir pa­pras­čiau pa­siek­ti in­for­ma­ci­ją bei pa­au­ko­ti no­ri­mą su­mą lab­da­rai.

Lat­vi­ja šių me­tų dos­nu­mo rei­tin­ge užė­mė 110-a vie­tą, Es­ti­ja – 99-ą, Bal­ta­ru­si­ja – 103-ą, Ru­si­ja – 129-ą, Len­ki­ja – 78-ą.

Dos­niau­sio­mis ša­li­mis šie­met pri­pa­žin­tos Mian­ma­ras, JAV, Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja, Ka­na­da ir Aus­tra­li­ja.

Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je per­nai bu­vo su­teik­ta 116,141 mln. eu­rų par­amos – 3,8 proc. dau­giau nei 2013 me­tais, kai bu­vo su­teik­ta 111,906 mln. eu­rų par­amos. Vi­du­ti­nis vie­no Lie­tu­vos ju­ri­di­nio as­mens su­teik­tos par­amos dy­dis per­nai, pa­ly­gin­ti su 2013-ai­siais, su­ma­žė­jo 4,7 proc. iki 9 tūkst. eu­rų.