Pasaulinis karinės galios reitingas: stipresni už Estiją, silpnesi už Tanzaniją
Por­ta­las glo­bal­fi­re­po­wer.com pa­skel­bė šių me­tų vals­ty­bių ka­ri­nės ga­lios rei­tin­gą. Lie­tu­va tarp 131-os vals­ty­bės užė­mė 97-ą vie­tą. Mū­sų ša­lis įver­tin­ta ge­riau, nei Lat­vi­ja ir Es­ti­ja, o „kai­my­nais“ ta­po­me su Tan­za­ni­ja ir Pie­tų Su­da­nu. Šiuo rei­tin­gu im­ta ak­ty­viai da­lin­tis lie­tu­vių pa­sky­ro­se so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, kur dau­ge­lis tei­gia­mai ver­ti­no mums skir­tą po­zi­ci­ją.

Ty­ri­mo au­to­riai tei­gia be­si­va­do­vau­jan­tys 50-ia kri­te­ri­jų, nuo kiek­vie­nos ša­lies gink­luo­tų­jų pa­jė­gų dy­džio ir ka­ri­nės tech­ni­kos skai­čiaus iki vals­ty­bės sko­los ir trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros. In­for­ma­ci­ją apie vals­ty­bių ka­ri­nius pa­jė­gu­mus ty­ri­mo au­to­riai sė­mė iš at­vi­rų šal­ti­nių.

Vie­na po­zi­ci­ja Lie­tu­vą ap­len­kė Tan­za­ni­ja, o iš­kart po mū­sų rei­tin­ge se­ka Pie­tų Su­da­nas. Kai­my­nai lat­viai at­si­dū­rė 103-je, o es­tai 110-je vie­to­se. Di­džio­ji kai­my­nė Ru­si­ja užė­mė an­trą vie­tą po JAV. Są­ra­šo vir­šū­nė­je tra­di­ciš­kai ka­ra­liau­ja bran­duo­li­nės vals­ty­bės.

Len­ki­ja užė­mė aukš­tą 18-ą vie­tą, o ki­ta Lie­tu­vos kai­my­nė Bal­ta­ru­si­ja – 50-ą.

Es­ti­ją ir Lat­vi­ją pra­len­kė­me ka­riuo­me­nės dy­džiu ir šar­vuo­tos tech­ni­kos skai­čiu­mi bei gy­ny­bos biu­dže­to dy­džiu. Lat­vi­jai nu­si­lei­džia­me ge­le­žin­ke­lio inf­ras­truk­tū­ros dy­džiu, o Es­ti­jai – uos­tų skai­čiu­mi. Tarp Bal­ti­jos vals­ty­bių Lie­tu­va taip pat pir­mau­ja funk­cio­na­lių ae­rod­ro­mų skai­čiu­mi: 61 Lie­tu­vo­je, 42 Lat­vi­jo­je ir 18 Es­ti­jo­je.

Ka­ro is­to­ri­kas ir ka­ry­bos spe­cia­lis­tas pro­fe­so­rius Val­das Ra­ku­tis LŽ tei­gė, kad tu­rė­tu­me po­zi­ty­viai žiū­rė­ti į to­kį ne­pras­tą įver­ti­ni­mą, ypa­tin­gai at­siž­vel­giant į tai, kad pra­len­kė­me ar­ti­miau­sius kai­my­nus. Anot eks­per­to, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė pa­sta­rai­siais me­tais su­stip­rė­jo tiek dy­džio, tiek ir ko­ky­bės at­žvil­giu.

Ne ma­žiau svar­bu, pa­sak Val­do Ra­ku­čio, yra ir tai, kad ka­riuo­me­nė pa­sta­rai­siais me­tais įgy­ja vis di­des­nį vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą, o pa­čio­je vi­suo­me­nė­je au­ga są­mo­nin­gu­mas ir su­vo­ki­mas, kam rei­ka­lin­gos efek­ty­vios gink­luo­to­sios pa­jė­gos, vis re­čiau ga­li­ma iš­girs­ti klau­si­mą „kam iš­vis ka­riuo­me­nė rei­ka­lin­ga“. Ki­ta ver­tus, pa­žy­mi pro­fe­so­rius, ga­vus ge­res­nį įver­ti­ni­mą už „prag­ma­tiš­kuo­sius“ es­tus, ku­riems ne­re­tai pa­vy­du­liau­ja­me sėk­mės, ne­rei­kia už­mig­ti ant lau­rų: tarp­tau­ti­nis rei­tin­ga­vi­mas – ne­nu­trūks­tan­tis pro­ce­sas, to­dėl ir ge­res­nių įver­ti­ni­mų rei­kia siek­ti nuo­la­tos.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas ka­pi­to­nas To­mas Pa­kal­niš­kis LŽ tei­gė, kad Ka­riuo­me­nė kol­kas nė­ra su­si­pa­ži­nu­si su šiuo rei­tin­gu, ta­čiau ste­bi, kaip yra ver­ti­na­ma tarp­tau­ti­niu mas­tu. Ne­ma­žiau svar­bi ka­riš­kiams ir vi­suo­me­nės nuo­mo­nė, ku­ri pa­sta­ruo­ju me­tu yra ti­krai pa­lan­ki.

Stip­riau­sių pa­sau­ly­je vals­ty­bių dešimtukas, pa­gal glo­bal­fi­re­po­wer.com: 1. JAV 2. Ru­si­ja 3. Ki­ni­ja 4. In­di­ja 5. Pra­ncū­zi­ja 6. Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė 7. Ja­po­ni­ja 8. Tur­ki­ja 9. Vo­kie­ti­ja 10. Italija