Pasauliniame gynybos skaidrumo tyrime Lietuva pasirodė vidutiniškai
Ne­pa­kan­ka­mas vi­di­nių pro­ce­dū­rų ir gy­ny­bos iš­lai­dų skaid­ru­mas yra es­mi­niai an­ti­ko­rup­ci­niai iš­šū­kiai Lie­tu­vos gy­ny­bos sek­to­riu­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ at­lik­tas pa­sau­li­nis ty­ri­mas, ver­ti­nęs 21 NA­TO ša­lies ir 12 NA­TO par­tne­rių pa­si­ren­gi­mą iš­veng­ti ko­rup­ci­jos gy­ny­bo­je.

Lie­tu­va pa­te­ko į vi­du­ti­nės ko­rup­ci­nės ri­zi­kos gru­pę ir pa­si­ro­dė pra­sčiau nei Lat­vi­ja ir Len­ki­ja.

Ver­ti­ni­me pa­brė­žia­ma, kad trūks­ta vie­šai prie­ina­mos in­for­ma­ci­jos apie Ge­ne­ra­li­nės ins­pek­ci­jos, ku­ri LR Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je (KAM) at­sa­kin­ga už vi­di­nę ko­rup­ci­jos kon­tro­lę, dar­bo ko­ky­bę ir re­zul­ta­tus. Taip pat ne­aiš­ku, kiek sau­gi yra karš­to­ji li­ni­ja, ku­ria ga­li­ma pra­neš­ti apie ga­li­mus pikt­nau­džia­vi­mus.

Ko­rup­ci­jos ri­zi­kos iš­lie­ka ir lei­džiant gy­ny­bai skir­tą biu­dže­tą. Lie­tu­vai sie­kiant di­din­ti gy­ny­bai ski­ria­mas lė­šas iki 2 proc. BVP, re­ko­men­duo­ja­ma už­ti­krin­ti di­des­nį pir­ki­mų skaid­ru­mą ir ste­bė­se­ną. Lie­tu­vo­je vis di­des­nė vie­šų­jų pir­ki­mų da­lis su­lau­kia tik vie­no tie­kė­jo pa­siū­ly­mo. Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos duo­me­ni­mis, 2013 m. ne­įvy­ko nė vie­nas at­vi­ras kon­kur­sas, o 43 proc. vi­sų pir­ki­mų su­lau­kė tik 1 pa­siū­ly­mo. 2014 m. at­vi­rų kon­kur­sų taip pat ne­bu­vo, o 1 tie­kė­jo pa­siū­ly­mo su­lau­kė 57 proc. pir­ki­mų.

Tuo me­tu dau­gu­mai ver­tin­tų NA­TO ša­lių trūks­ta par­la­men­ti­nės kon­tro­lės pre­kiau­jant ka­ri­ne tech­ni­ka bei ver­ti­nant žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų veik­lą.

Ty­ri­me ver­tin­ta, kaip ša­lys sie­kia iš­veng­ti ko­rup­ci­jos po­li­ti­nia­me, fi­nan­sų, per­so­na­lo, ka­ri­nių ope­ra­ci­jų ir įsi­gi­ji­mų lyg­me­ny­se. Ma­žiau­siai ko­rup­ci­jos ri­zi­kų tu­rin­čios ša­lys pri­skir­tos gru­pei A, dau­giau­siai – gru­pei F. Lie­tu­va pa­te­ko į gru­pę C, Lat­vi­ja ir Len­ki­ja – į gru­pę B. Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė yra vie­nin­te­lė ša­lis, pa­te­ku­si į A gru­pę.

2015 m. ty­ri­me ver­tin­tos šios NA­TO ša­lys: Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Bel­gi­ja, Ka­na­da, Vo­kie­ti­ja, Da­ni­ja, Lat­vi­ja, Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tė, Nor­ve­gi­ja, Len­ki­ja, JAV, Bul­ga­ri­ja, Kroa­ti­ja, Če­ki­ja, Pra­ncū­zi­ja, Grai­ki­ja, Veng­ri­ja, Ita­li­ja, Lie­tu­va, Is­pa­ni­ja, Por­tu­ga­li­ja ir Tur­ki­ja.

NA­TO par­tne­rės: Suo­mi­ja, Švei­ca­ri­ja, Aus­tri­ja, Bos­ni­ja ir Her­co­go­vi­na, Gru­zi­ja, Ser­bi­ja, Šve­di­ja, Ar­mė­ni­ja, Ukrai­na, Af­ga­nis­ta­nas, Azer­bai­džia­nas, Uz­be­kis­ta­nas.

Gy­ny­bos sek­to­riaus skaid­ru­mo ty­ri­mą at­li­ko „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ ty­rė­jai Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir Lie­tu­vo­je, re­zul­ta­tai bu­vo siun­čia­mi ir LR Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. KAM at­sto­vai tu­rė­jo ga­li­my­bę per­žiū­rė­ti ir tiks­lin­ti Lie­tu­vos įver­ti­ni­mus.