Pasakoja apie Ukrainos kovą už laisvę
Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je lie­pos 13 die­ną ati­da­ry­ta fo­tog­ra­fo Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­trau­kų par­oda „Viy­na“ (Ka­ras), or­ga­ni­zuo­ta kar­tu su Lie­tu­vos nuo­la­ti­ne at­sto­vy­be prie NA­TO.

Par­odo­je įam­žin­ti pa­sta­rų­jų dve­jų me­tų įvy­kiai Ukrai­no­je – nuo ma­si­nių pro­tes­tų Ki­je­vo Mai­da­no Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je iki ka­ro Don­ba­so re­gio­ne, ra­šo­ma LR URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Su­si­rin­ku­siems sve­čiams Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė at­sto­vė ES am­ba­sa­do­rė Jo­vi­ta Ne­liup­šie­nė kal­bė­jo apie tai, kad Ukrai­nos žmo­nės Mai­da­ne pa­si­rin­ko eu­ro­pi­nes ver­ty­bes ir ko­vo­ja už jas iki šiol, nes lais­vė ir de­mo­kra­ti­ja nė­ra duo­ty­bė.

Ukrai­nos am­ba­sa­do­rius Bel­gi­jo­je My­ko­la To­čyc­kis pri­mi­nė apie šian­dien te­be­si­tę­sian­tį ka­ri­nį konf­lik­tą tarp Ru­si­jos ir Ukrai­nos, dė­ko­jo Lie­tu­vai už par­amą ir už tai, kad Kry­mo oku­pa­ci­jos ne­pri­pa­ži­ni­mas ne­dings­ta iš eu­ro­pi­nės dar­bot­var­kės.

Nuo­trau­kų au­to­rius – Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fas ir ka­ro re­por­te­ris A. Mo­ro­zo­vas – ati­da­ry­mo me­tu pa­si­da­li­jo pa­ty­ri­mu ka­ro zo­no­je, ap­ka­suo­se, lan­ky­da­mas ka­rei­vius abie­jo­se ko­vo­jan­čių pu­sė­se.

„Tai, kad ši par­oda ati­da­ry­ta Briu­se­ly­je, yra la­bai svar­bu ir sim­bo­liš­ka. Ukrai­nos ko­va už lais­vę ir eu­ro­pi­nes ver­ty­bes mums pri­me­na, kad ne­tu­ri­me lik­ti abe­jin­gi. Ukrai­nos ka­ras yra ar­čiau, nei mums at­ro­do“, – sa­kė A. Mo­ro­zo­vas.