Parūpo, kodėl pas mus maistas brangesnis nei Vokietijoje
Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Ma­siu­lis krei­pė­si į ūkio mi­nis­trą Eval­dą Gus­tą pra­šy­da­mas iš­tir­ti, ko­dėl mais­to pro­duk­tų kai­nos Lie­tu­vos par­duo­tu­vė­se yra aukš­tes­nės nei Vo­kie­ti­jo­je bei Bal­ta­ru­si­jo­je.

K. Ma­siu­lis pri­me­na, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę Bal­ta­ru­si­jos nau­jie­nų tar­ny­ba na­vi­ny.by pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją, jog Lie­tu­vo­je pre­ky­bos cen­tre „Ri­mi“ dau­gu­mos mais­to pro­duk­tų kai­nos yra aukš­tes­nės nei pa­na­šių pro­duk­tų pre­ky­bos cen­truo­se „Al­di“ Vo­kie­ti­jo­je ir „Ev­roopt“ Bal­ta­ru­si­jo­je. „Gal­būt bal­ta­ru­siai spe­cia­liai klai­di­na var­to­to­jus, ta­čiau Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­tys ar ten daž­nai be­si­lan­kan­tys tau­tie­čiai pa­tvir­ti­na, kad ti­krai kai­nos pre­ky­bos cen­truo­se ma­žes­nės nei Lie­tu­vo­je. Įve­dus eu­rą at­si­ra­do pui­ki pro­ga vals­ty­bi­nėms ins­ti­tu­ci­joms pa­nag­ri­nė­ti si­tua­ci­ją rin­ko­je, ar tarp pre­ky­bi­nin­kų ir tie­kė­jų nė­ra drau­džia­mų su­si­ta­ri­mų ir pikt­nau­džia­vi­mų, o kai­nos ne­aukš­ti­na­mos dirb­ti­nai“, – ma­no K. Ma­siu­lis.

Pa­sak bal­ta­ru­sių nau­jie­nų tar­ny­bos na­vi­ny.by, Lie­tu­vo­je bran­giau nei Vo­kie­ti­jo­je kai­nuo­ja ba­na­nai, juo­da duo­na, ci­tri­nos, deš­ra, svies­tas, bul­vės, ma­ka­ro­nai, alie­jus. Tris­kart bran­ges­ni nei Vo­kie­ti­jo­je – apel­si­nai ar mil­tai, o agur­kai kai­nuo­ja net ke­tu­ris­kart dau­giau. „Lie­tu­vos ūki­nin­kai iš­au­gi­na dau­giau pro­duk­ci­jos ne­gu jos su­val­go­ma ša­ly­je, to­dėl di­de­lę da­lį eks­por­tuo­ja į tą pa­čią Vo­kie­ti­ją. Tuo me­tu su­pir­ki­mo kai­nos iš ūki­nin­kų Lie­tu­vo­je ma­žes­nės nei Va­ka­ruo­se. Štai 39 sa­vai­tę kvie­čiai Lie­tu­vo­je bu­vo su­per­ka­mi už 479,6 Lt/t, Vo­kie­ti­jo­je – už 514,7 Lt/t; ru­giai Lie­tu­vo­je – 406,5 Lt/t, Vo­kie­ti­jo­je – 503,8 Lt/t; rap­sai Lie­tu­vo­je – 980,9 Lt/t, Vo­kie­ti­jo­je – 1003,7 Lt/t. Tai kaip ga­li iš lie­tu­viš­kų kvie­čių iš­kep­ta duo­na Vo­kie­ti­jo­je bū­ti pi­ges­nė nei pas mus? O kur dar kri­zė Ru­si­jo­je, dėl ku­rios kai­nos mū­sų ša­ly­je tu­rė­jo su­ma­žė­ti“, – klau­sė K. Ma­siu­lis.

Lie­tu­vo­je pre­ky­bos po­li­ti­ką for­muo­ja ir įgy­ven­di­na Ūkio mi­nis­te­ri­ja, kon­ku­ren­ci­nę ap­lin­ką ste­bi Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba.