Partizano vado A. Ramanausko–Vanago nužudymo byloje baigtos baigiamosios kalbos
Kau­no apy­gar­dos teis­mas an­tra­die­nį bai­gė klau­sy­ti bai­gia­mų­jų kal­bų ge­no­ci­do by­lo­je, ku­rio­je kal­ti­ni­mai pa­teik­ti bu­vu­siam KGB dar­buo­to­jui Il­ja Vo­rob­jo­vui, da­ly­va­vu­siam 1956 me­tais su­lai­kant par­ti­za­nų va­dą Adol­fą Ra­ma­naus­ką–­Va­na­gą.

Nors tiek nu­ken­tė­ju­sio­sios, tiek kal­ti­na­mo­jo ad­vo­ka­tai sa­vo kal­bas bai­gė, teis­mas nu­ma­tė dar vie­ną po­sė­dį at­si­kir­ti­mams po ke­lias va­lan­das tru­ku­sios kal­ti­na­mo­jo ad­vo­ka­to Vy­tau­to Svi­ders­kio kal­bos, ku­rio­je jis įro­di­nė­jo, kad jo kal­ti­na­ma­sis už ge­no­ci­dą tei­sia­mas bū­ti ne­ga­li. Ad­vo­ka­tas kri­ti­ka­vo pro­ku­ro­rės pa­teik­tą kal­ti­ni­mą, teig­da­mas, kad šis itin abs­trak­tus, to­dėl ap­sun­ki­na­ma I.Vo­rob­jo­vo ga­li­my­bė gin­tis.

By­lo­je nu­sta­ty­ta, kad I.Vo­rob­jo­vas su ki­ta kal­ti­na­mą­ja Jad­vy­ga Kup­rė­nie­ne, ku­rios by­la dėl li­gos yra iš­skir­ta, da­ly­va­vo A.Ra­ma­naus­ko ir jo žmo­nos Bi­ru­tės Ma­žei­kai­tės su­ėmi­mo ope­ra­ci­jo­je Kau­ne, vyk­dy­da­mi žval­gy­bą.

Pa­sak ad­vo­ka­to, I.Vo­rob­jo­vo dar­bo spe­ci­fi­ka lė­mė, kad jis ypač ma­žai ži­no­jo apie se­ka­mus žmo­nes, ne­pa­lai­kė jo­kio ry­šio su ki­tų sky­rių KGB dar­buo­to­jais. Be to, pa­sak V.Svi­ders­kio, ge­no­ci­do apib­rė­ži­mas rei­ka­lau­ja, kad kal­ti­na­ma­sis bū­tų tu­rė­jęs są­mo­nin­gą, as­me­ni­nį tiks­lą su­nai­kin­ti par­ti­za­ną kaip lie­tu­vį.

„Neį­ro­džius, kad I.Vo­rob­jo­vas nuo vė­ly­vo va­ka­ro iki auš­ros ste­bė­jo na­mą ne tik dėl to, kad dis­kri­mi­nuo­ja par­ti­za­nus, bet dėl to, kad tu­ri gry­nai ge­no­ci­di­nį tiks­lą su­nai­kin­ti lie­tu­vius, pa­gal tai jo tei­sė­tai nu­teis­ti ne­įma­no­ma“, – kal­bė­jo ad­vo­ka­tas.

Jo tei­gi­mu, by­lo­je nė­ra įro­dy­ti as­me­ni­niai kal­ti­na­mo­jo tiks­lai.

Ad­vo­ka­tas kri­ti­ka­vo, kad kal­ti­ni­me nu­ro­do­ma tik į lie­tu­vius, o ne į Lie­tu­vos gy­ven­to­jus, nors nuo ge­no­ci­do nu­ken­tė­jo ir ki­tų tau­ty­bių as­me­nys, kad ne­nu­ro­dy­ta, su kuo tiks­liai kal­ti­na­ma­sis bend­ra­dar­bia­vo, kad kal­ti­ni­mas for­mu­luo­ja­mas taip, lyg I.Vo­rob­jov bū­tų da­ly­va­vęs ren­giant A.Ra­ma­naus­ko su­lai­ky­mo pla­ną bei dėl to, kad joks sta­tu­sas ne­su­tei­kia­mas jo žmo­nai B.Ma­žei­kai­tei - ji ne­įvar­di­ja­ma nei kaip par­ti­za­nė, nei kaip jų rė­mė­ja.

V.Svi­ders­kis taip pat tvir­ti­no, kad I.Vo­rob­jo­vas vei­kė pa­gal tuo me­tu ga­lio­ju­sius įsta­ty­mus, to­dėl jo­kio nu­si­kal­ti­mo ne­pa­da­rė, tuo su­kel­da­mas po­sė­džio ste­bė­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mą.

Prieš tai pa­si­sa­kęs nu­ken­tė­ju­sio­sios A.Ra­ma­naus­ko ir B.Ma­žei­kai­tės duk­ters Auk­su­tės Ra­ma­naus­kai­tės-Sko­kaus­kie­nės ad­vo­ka­tas Vy­tau­tas Za­bie­la lai­kė­si po­zi­ci­jos, kad I.Vo­rob­jo­vas vei­kė kaip nu­si­kals­ta­mos gru­puo­tės na­rys, to­dėl, net jei­gu as­me­niš­kai ne­da­ly­va­vo kan­ki­nant ir nu­žu­dant par­ti­za­ną, vis vie­na tu­ri at­sa­ky­ti už tai, prie ko pri­si­dė­jo.

„Ta­ry­tum tai ir aiš­ku – jei­gu nu­si­kals­ta­mos gru­pės na­rys da­ro nu­si­kal­ti­mą, at­sa­ko už bend­ra, kas pa­da­ry­ta. Jis pats ne­nu­žu­dė, ta­čiau pa­ti ope­ra­ci­ja nu­ve­dė iki taš­ko, kai pa­skir­ta mir­ties baus­mė“, – kal­bė­jo V.Za­bie­la.

Jis pa­brė­žė, kad I.Vo­rob­jo­vas ži­no­jo vie­ną iš pa­grin­di­nių or­ga­ni­za­ci­jos tiks­lų – su­nai­kin­ti par­ti­za­nus – ir tam pa­dė­jo.

„Šios by­los nuo­spren­dis tu­rės is­to­ri­nę reikš­mę Lie­tu­vos da­bar­čiai, pra­ei­čiai ir at­ei­čiai“, – kal­bė­jo ad­vo­ka­tas, pra­šy­da­mas pri­pa­žin­ti I.Vo­rob­jo­vą kal­tu.

Ki­tas po­sė­dis nu­ma­ty­tas va­sa­rio 20 die­ną. Ja­me pro­ku­ro­rė Auk­sė Lip­ke­vie­nė, pra­šan­ti įka­lin­ti kal­ti­na­mą­jį sep­ty­ne­riems me­tams, bei nu­ken­tė­ju­sio­ji ir jos at­sto­vas pa­si­nau­dos at­si­kir­ti­mo tei­se.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad so­vie­tų vyk­dy­tus trė­mi­mus ir rep­re­si­jas vyks­tant par­ti­za­ni­niam ka­rui Lie­tu­vos teis­mai ga­li pri­ly­gin­ti ge­no­ci­dui, įro­džius, kad šiais nu­si­kal­ti­mais siek­ta su­nai­kin­ti reikš­min­gą lie­tu­vių tau­tos da­lį.

Su so­vie­tų oku­pa­ci­ja Lie­tu­vo­je po­ka­rio me­tais ko­vo­jo apie 50 tūkst. par­ti­za­nų, dar va­din­tų „miš­ko bro­liais“.

So­vie­tų dik­ta­to­riaus Jo­si­fo Sta­li­no val­dy­mo me­tais po­ka­riu žu­vo dau­giau kaip 21 tūkst. re­zis­ten­tų, jų šei­mų na­rių ir rė­mė­jų.

1956 me­tais su­im­tas vie­nas iš pa­sku­ti­nių par­ti­za­nų va­dų, bu­vęs mo­ky­to­jas A.Ra­ma­naus­kas - Va­na­gas bu­vo ne­pap­ras­tai žiau­riai kan­kin­tas ir ki­tais me­tais su­šau­dy­tas.