Partinis mokestis – už politinį postą
Lie­tu­vos po­li­ti­nės par­ti­jos, jau penk­tus me­tus tu­rin­čios iš­si­vers­ti be ofi­cia­lios vers­lo par­amos, sa­vo biu­dže­tų sky­les ban­do kam­šy­ti na­rių mo­kes­čiais. Nors dau­ge­liu at­ve­jų jie yra sim­bo­li­niai, ak­ty­vio­je po­li­ti­ko­je da­ly­vau­jan­tiems par­ti­niams pi­ni­gi­nes ten­ka pa­kra­ty­ti stip­riau, sa­vo or­ga­ni­za­ci­joms at­sei­kė­jant da­lį at­ly­gi­ni­mo.

Iš vals­ty­bės do­ta­ci­jų, gy­ven­to­jų au­kų ir na­rio mo­kes­čio pri­va­lan­čios iš­si­lai­ky­ti par­ti­jos sa­vo na­rių pi­ni­gi­nė­mis nau­do­ja­si la­bai skir­tin­gai. Kai ku­rie kon­tras­tai rė­žia akį: pa­na­šų na­rių skai­čių tu­rin­čių Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) bei Dar­bo par­ti­jos (DP) per pra­ėju­sius me­tus su­rink­tos na­rio mo­kes­čio su­mos ski­ria­si dau­giau kaip 20 kar­tų. Kaip ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos skel­bia­mos po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų fi­nan­si­nės at­as­kai­tos, so­cial­de­mo­kra­tai sa­vo par­ti­jos ka­są per pra­ėju­sius me­tus pa­pil­dė net 381,8 tūkst. eu­rų, o „dar­bie­čiai“ su­ne­šė vos 18,6 tūkst. eu­rų.

„Na­rio mo­kes­čio su­rin­ki­mas pri­klau­so nuo par­ti­jos po­žiū­rio į šį klau­si­mą. Kai ku­rie pa­si­ra­šo tai­syk­les, o pa­skui jų ne­si­lai­ko. Mes no­rė­jo­me, kad tai­syk­lės ga­lio­tų, to­dėl net ke­lis kar­tus tai­sė­me na­rio mo­kes­tį apib­rė­žian­čias par­ti­jos sta­tu­to nor­mas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas, cen­tri­nės būs­ti­nės ku­ra­to­rius Al­gir­das Sy­sas.

Pri­rei­kė griežtumo

So­cial­de­mo­kra­tai iš sa­vo na­rių ren­ka fik­suo­tą vie­no pro­cen­to nuo žmo­gaus gau­na­mo at­ly­gi­ni­mo na­rio mo­kes­tį. Di­džio­ji jo da­lis lie­ka sky­riuo­se – cen­tri­nei būs­ti­nei kas­met per­ve­da­mi tik 3 eu­rai už vie­ną na­rį. Ta­čiau kai ku­riems LSDP at­sto­vams pi­ni­gi­nes ten­ka at­ver­ti pla­čiau. Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ nu­ro­dė šios par­ti­jos at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Val­das Še­rei­ka, po­li­ti­nius pos­tus tu­rin­tys so­cial­de­mo­kra­tai – Sei­mo na­riai, mi­nis­trai, vi­ce­mi­nis­trai ir ki­ti – kas mė­ne­sį par­ti­jai tu­ri ati­duo­ti 2,5 pro­cen­to sa­vo pa­ja­mų.

Per mė­ne­sį apie 60 eu­rų na­rio mo­kes­čio su­mo­kan­tis A. Sy­sas tei­gė, kad „so­li­da­ru­mo mo­kes­čio“ pra­kti­ką tai­ko vi­sos eu­ro­pi­nės par­ti­jos. Kaip ži­no­ma, prieš ke­lis mė­ne­sius ne­ma­lo­nu­mai dėl to iš­ti­ko Vo­kie­ti­jos kanc­le­rę An­ge­lą Mer­kel. Kaip pa­aiš­kė­jo, ji sa­vo par­ti­jai – val­dan­čia­jai Krikš­čio­nių de­mo­kra­tų są­jun­gai, iš de­le­guo­tų par­la­men­to na­rių kas mė­ne­sį ren­kan­čiai 6 proc. at­ly­gi­ni­mo dy­džio par­ti­nį mo­kes­tį, – įsis­ko­li­no 9,5 tūkst. eu­rų.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu na­rio mo­kes­čio su­rin­ki­mo tvar­ką la­bai su­griež­ti­no­me. Da­lis žmo­nių, ku­rie mo­kes­čio ne­mo­kė­jo, bu­vo iš­brauk­ti iš par­ti­jos sa­ra­šų. LSDP sta­tu­te nu­ma­ty­ta, kad il­giau mo­kes­čio ne­mo­kė­ję na­riai ne­ga­li da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, bal­suo­ti pri­imant spren­di­mus. Su­griež­ti­nę at­skai­to­my­bę, tu­ri­me ir ati­tin­ka­mus re­zul­ta­tus“, – kal­bė­jo A. Sy­sas.

Dvi­de­šimt kar­tų ma­žiau nei so­cial­de­mo­kra­tai na­rio mo­kes­čių su­ren­kan­čios DP at­sa­kin­go­ji se­kre­to­rė Ie­va Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė sa­kė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos na­riai mo­ka fik­suo­tą 6 eu­rų dy­džio me­ti­nį na­rys­tės mo­kes­tį. Ki­taip jis skai­čiuo­ja­mas de­le­guo­ja­mas par­ei­gas ei­nan­tiems „dar­bie­čiams“: mo­kes­čio dy­dis pri­klau­so nuo par­ei­gų ir sie­kia 15–30 eu­rų per mė­ne­sį. Tie­sa, tai – ge­ro­kai ma­žes­nė su­ma, nei įta­kin­gi DP na­riai mo­kė­jo dar prieš ke­le­rius me­tus – ta­da jiems tek­da­vo at­sei­kė­ti 10 proc. sa­vo po­li­ti­nės al­gos.

„Anks­čiau tai­ky­tas so­li­da­ru­mo mo­kes­tis bū­da­vo su­ren­ka­mas su­nkiai, ka­dan­gi su­mos su­si­da­ry­da­vo ti­krai ne­ma­žos. Da­bar po­li­ti­kai ne­sis­kun­džia, nes 15–30 eu­rų mū­sų de­le­guo­tiems po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gū­nams nė­ra la­bai di­de­lė pi­ni­gų su­ma“, – tei­gė DP at­sto­vė.

Ap­mo­kes­ti­na skirtingai

So­li­da­ru­mo mo­kes­tį tai­ko ir dau­ge­lis ki­tų par­la­men­ti­nių par­ti­jų. An­tai Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) na­riai mo­ka fik­suo­tą na­rio mo­kes­tį: eu­rą – pen­si­nin­kai, 5 eu­rus – dir­ban­tie­ji. Po­li­ti­nes par­ei­gas ei­nan­tys kon­ser­va­to­riai į ka­są ati­duo­da vie­ną pro­cen­tą sa­vo at­ly­gi­ni­mo. Per me­tus ši par­ti­ja iš na­rio mo­kes­čio su­ge­ba su­rink­ti dau­giau kaip 136 tūkst. eu­rų.

Ap­mo­kes­ti­nu­si de­le­guo­tus po­li­ti­kus ne­sle­pia ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA). Kaip nu­ro­do šios or­ga­ni­za­ci­jos, per 2015 me­tus iš na­rio mo­kes­čio su­rin­ku­sios 27,5 tūkst. eu­rų, pir­mi­nin­kas Vol­de­ma­ras To­ma­ševs­kis, LLRA par­la­men­ta­rai kas mė­ne­sį į par­ti­jos ka­są su­mo­ka 5 proc. gau­na­mo at­ly­gi­ni­mo, me­rai ir ki­ti po­li­ti­nius pos­tus tu­rin­tys as­me­nys – 3 pro­cen­tus.

Ko­rup­ci­jos skan­da­lo pa­sta­ruo­ju me­tu kre­čia­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai tvir­ti­na ren­kan­tys fik­suo­tą na­rio mo­kes­tį. Jo dy­dį, svy­ruo­jan­tį nuo 6 iki 20 eu­rų per me­tus, sa­va­ran­kiš­kai nu­sta­to par­ti­jos sky­riai.

Tik par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TTP) tvir­ti­na so­li­da­ru­mo mo­kes­čio sa­vo po­li­ti­kams ne­tai­kan­ti. TTP vi­ce­pir­mi­nin­kas Kęs­tas Koms­kis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad šios par­ti­jos na­riai per me­tus į bend­rą ka­są, ne­prik­lau­so­mai nuo ei­na­mų par­ei­gų, te­su­mo­ka apie 3,5 eu­ro. „Anks­tes­nės Sei­mo ka­den­ci­jos me­tu rin­ko­me ir so­li­da­ru­mo mo­kes­tį, bet da­bar jo kaž­ko­dėl nė­ra. Ne­tu­ri­me to­kios tra­di­ci­jos – kas no­ri, ga­li in­di­vi­dua­liai par­em­ti par­ti­ją“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Trumpai

Po­li­ti­nių par­ti­jų su­rink­ti na­rio mo­kes­čiai per 2015 me­tus (eu­rais)

Par­ti­ja Su­ma per 2015 m. Par­ti­jos na­rių skai­čius (2016.03 duo­me­nys)

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja 381 847 21 446

Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai 136 371 14 799

Li­be­ra­lų są­jū­dis 59 811 7 674

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ 41 258 13 039

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja 27 553 2 207

Dar­bo par­ti­ja 18 686 21 308

· Par­ti­jų pa­teik­ti duomenys