Partinės varžytuvės rodo artėjant rinkimus
Sei­mo pir­mi­nin­kės "dar­bie­tės" Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės ir "tvar­kie­čių" de­le­guo­to vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio pa­sta­ro­jo me­to ap­si­žo­džia­vi­mas dėl va­do­vy­bės ap­sau­gos - dvie­jų dėl tų pa­čių rin­kė­jų kon­ku­ruo­jan­čių par­ti­jų konf­lik­to pra­džia. Eks­per­tai prog­no­zuo­ja, kad ar­tė­jan­tys Sei­mo rin­ki­mai ne­su­ta­ri­mų žaizd­rą dar stip­riau įkai­tins.

Nau­jos re­dak­ci­jos Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pri­ėmi­mas vėl at­sklei­dė val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos mo­no­li­tą vei­kian­čias po­van­de­ni­nes sro­ves. Šį­kart ne­san­tai­kos obuo­liu ta­po L. Grau­ži­nie­nės su­bran­din­ta min­tis re­for­muo­ti sta­tu­tą ly­din­čiu įsta­ty­mu apib­rėž­tą Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to (VAD) va­do­vo sky­ri­mo tvar­ką.

S. Skver­ne­lis kons­ta­ta­vo, kad taip Sei­mo pir­mi­nin­kė “dar kar­tą pa­de­mons­tra­vo po­li­ti­nio ci­niz­mo pa­vyz­dį”. Mi­nis­tras pri­dū­rė ži­nan­tis, kad to­kiam L. Grau­ži­nie­nės žings­niui įta­kos tu­rė­jo kai ku­rie per daug am­bi­cin­gi par­la­men­to va­do­vės ap­lin­kos as­me­nys.

Pa­svei­ki­no par­la­men­ta­rus

Sei­mas va­kar pa­kei­tė VAD di­rek­to­riaus sky­ri­mo tvar­ką - pri­ta­rė ne L. Grau­ži­nie­nės, o Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Ju­liaus Sa­ba­taus­ko siū­ly­mui. Pa­gal nau­ją­ją tvar­ką VAD di­rek­to­rių pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai skirs Vy­riau­sy­bė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro tei­ki­mu. Iki šiol ši mi­si­ja bu­vo pa­ti­kė­ta tik vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui. Sei­mo pir­mi­nin­kės nuo­mo­ne, ski­riant VAD di­rek­to­rių tu­rė­tų da­ly­vau­ti vi­si trys ša­lies va­do­vai - lai­min­tų pre­zi­den­tas Sei­mo pir­mi­nin­ko pri­ta­ri­mu bei prem­je­ro tei­ki­mu.

„Svei­ki­nu ko­le­gų Sei­mo na­rių ap­sisp­ren­di­mą dėl įsta­ty­mo pa­tai­sos. Šiuo at­ve­ju ne tiek svar­bu, kas skirs de­par­ta­men­to va­do­vą. Svar­bu, kad įsta­ty­mai, reg­la­men­tuo­jan­tys šios ins­ti­tu­ci­jos veik­lą, bus tei­siš­kai tvar­kin­gi bei su­da­rys ga­li­my­bę ins­ti­tu­ci­jai tap­ti at­ski­ra asig­na­vi­mų val­dy­to­ja. Toks ir bu­vo pa­grin­di­nis ma­no siū­lo­mų pa­tai­sų tiks­las“, - dip­lo­ma­tiš­kai iš ne­ma­lo­nios pa­dė­ties va­kar iš­si­su­ko L. Grau­ži­nie­nė.

Puo­lė advokatauti

Be reak­ci­jos va­kar ne­li­ko ir S. Skver­ne­lio kal­bos. Sei­mo pir­mi­nin­kė par­eiš­kė, kad “to­kia ne­adek­va­ti mi­nis­tro reak­ci­ja aki­vaiz­džiai de­mons­truo­ja, jog jis dar ne­sup­ran­ta - ma­no, kad gy­ve­na­me po­li­ci­nė­je vals­ty­bė­je”.

Gin­ti par­ti­jos na­rės va­kar puo­lė nau­ja­sis Dar­bo par­ti­jos (DP) pir­mi­nin­kas, bu­vęs “tvar­kie­tis” Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Jam ki­lo įta­ri­mų, kad S. Skver­ne­lis puo­li­mu prieš L. Grau­ži­nie­nę pra­dė­jo rin­ki­mų se­zo­ną. “Rin­ki­mai, mi­nis­tre, nie­kur ne­pa­bėgs - ti­krai spė­si­te juo­se da­ly­vau­ti. O jei­gu jau taip ne­kan­tru, at­sis­ta­ty­din­ki­te ir tu­rė­si­te vi­siš­ką lais­vę or­ga­ni­zuo­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­ją”, - par­eiš­ki­me tei­gė V. Ma­zu­ro­nis. Jo ži­nio­mis, Sei­mo pir­mi­nin­kės siū­ly­mas dėl VAD va­do­vo sky­ri­mo bu­vo su­de­rin­tas su pre­zi­den­te ir prem­je­ru. “Sup­ran­ta­ma, ko­dėl mi­nis­trui ne­pa­ti­ko aukš­čiau­sių ša­lies par­ei­gū­nų su­ma­ny­mas - juk jis ne­teks da­lies sa­vo ga­lių. Ta­čiau ne­sup­ran­ta­ma, kaip mi­nis­tras ga­li sau leis­ti pra­dė­ti vie­šą puo­li­mą prieš vals­ty­bės va­do­vus”, - pik­ti­no­si DP pir­mi­nin­kas.

Pa­sak jo, nau­jo­jo Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pri­ėmi­mas už­tru­ko dėl mi­nis­tro, jį de­le­ga­vu­sios par­ti­jos ir kai ku­rių Sei­mo na­rių iš­min­ties trū­ku­mo.

Ne­iš­ven­gia­ma konkurencija

Po­li­to­lo­go Al­gio Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams įtam­pos ir konf­lik­tų tarp par­ti­jų bei jų vi­du­je ne­iš­ven­gia­mai dau­gės. Val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja - ne iš­im­tis. “Y­pač tu­rė­tų di­dė­ti Dar­bo par­ti­jos bei “Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo” trin­tis, nes abi par­ti­jos iš es­mės var­žo­si dėl tų pa­čių rin­kė­jų, tų pa­čių so­cia­li­nių gru­pių”, - LŽ sa­kė eks­per­tas.

Anot A. Kru­pa­vi­čiaus, nors “tu­ri­nio pra­sme” S. Skver­ne­lis iš tie­sų bu­vo tei­sus, ta­čiau bū­da­mas po­li­ti­kas ga­lė­jo pa­ieš­ko­ti ki­tų dis­ku­si­jos dėl VAD pert­var­kos for­mų ir ne­kel­ti ne­su­ta­ri­mų į vie­šu­mą. “Ki­tas da­ly­kas, ar L. Grau­ži­nie­nės siū­ly­tas sce­na­ri­jus ti­krai bū­tų pa­dė­jęs pa­di­din­ti pi­lie­ti­nę to­kios ins­ti­tu­ci­jos kaip VAD kon­tro­lę. At­sa­ky­mas aiš­kus - ne. Ne aukš­čiau­si vals­ty­bės par­ei­gū­nai tu­ri pa­tys nu­spręs­ti, kaip jie tu­rė­tų bū­ti sau­go­mi. Lie­tu­vo­je tu­rė­jo­me tam ti­krų prob­le­mų tuo­met dar su be­si­for­muo­jan­čiu VAD, kai jam va­do­va­vo Ar­tū­ras Sku­čas. Iš es­mės tuo­me­ti­nė aukš­čiau­sių as­me­nų ap­sau­gos tar­ny­ba bu­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio ka­riau­na. Ma­tyt, kad su­grįž­ti at­gal bū­tų bu­vę ti­krai ne­pro­tin­ga”, - sa­kė A. Kru­pa­vi­čius.