Partines vadžias atėmė rinkėjai
Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­mų re­zul­ta­tai pra­lai­mė­ju­sių­jų sto­vyk­lo­se iš­ju­di­no sa­vip­la­kos pro­ce­sus. At­gai­lau­da­mi dėl ne­su­val­dy­tos si­tua­ci­jos vie­nas po ki­to par­ti­nės val­džios olim­pą pa­lie­ka par­ti­jų vai­ri­nin­kai.

Di­džiau­siai opo­zi­ci­nei Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams (TS-LKD) ne­be­no­ri va­do­vau­ti And­rius Ku­bi­lius, val­dan­čia­jai Dar­bo par­ti­jai (DP) – Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Apie sa­vo ap­sisp­ren­di­mą Sei­mo pir­mi­nin­kė pra­ne­šė net ne­bai­gu­si vi­zi­to Ki­je­ve, ne­lauk­da­ma penk­ta­die­nį Kė­dai­niuo­se su­si­rink­sian­čios DP ta­ry­bos po­sė­džio. To­kia sku­ba nu­ste­bi­no L. Grau­ži­nie­nės ko­le­gas ir net idė­ji­nį par­ti­jos ved­lį Vik­to­rą Us­pas­ki­chą. Kaip šis žings­nis at­si­lieps to­les­nei par­la­men­to va­do­vės po­li­ti­nei kar­je­rai, prog­no­zuo­ja­ma san­tū­riai. Eks­per­tų nuo­mo­ne, “dar­bie­čiai” su­nkiai ras­tų kan­di­da­tą, ga­lin­tį pre­ten­duo­ti į Sei­mo pir­mi­nin­ko kė­dę. Pa­lai­ky­mo dėl spren­di­mo trauk­tis iš par­ti­jų pir­mi­nin­kų L. Grau­ži­nie­nė ir A. Ku­bi­lius va­kar su­lau­kė iš pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės. „Ver­tin­čiau kaip tam ti­krą po­li­ti­nę bran­dą, ku­rią Lie­tu­va pa­sie­kė ir ku­rios po­li­ti­kai su­ge­ba pri­im­ti la­bai su­dė­tin­gus, bet svar­bius spren­di­mus. Jų at­sa­ko­my­bės, su­pra­ti­mo kar­te­lė iš­kel­ta ti­krai aukš­tai. Ver­ti­nu tai po­zi­ty­viai“, - sa­kė ša­lies va­do­vė.

Per­mai­nų bus

V. Us­pas­ki­chas tvir­ti­no, kad su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja bus ap­tar­ta, o dau­gu­mą spren­di­mų, tarp jų ir dėl kad­rų, ke­ti­na­ma pri­im­ti penk­ta­die­nį vyk­sian­čio­je DP ta­ry­bo­je. DP gar­bės pir­mi­nin­kas ne­su­ti­ko, jog vie­nu me­tu va­do­vau­ti Sei­mui ir par­ti­jai – per di­de­lė naš­ta. “Tai nor­ma­lus da­ly­kas”, - LŽ tei­gė Eu­ro­pos Par­la­men­te dir­ban­tis po­li­ti­kas. Pa­klaus­tas, kas par­ti­jo­je ga­lė­tų tap­ti L. Grau­ži­nie­nės įpė­di­niu, V. Us­pas­ki­chas at­sa­kė apie tai ne­gal­vo­jąs. “Spren­di­mą pri­ims ta­ry­ba. Ko­dėl vie­nas tu­rė­čiau svars­ty­ti šį klau­si­mą?” – ste­bė­jo­si pa­šne­ko­vas. Ta­čiau jis pats ti­ki­no ti­krai ne­si­ren­giąs grįž­ti prie par­ti­jos vai­ro. Pa­si­do­mė­jus, ar L. Grau­ži­nie­nė ga­li bū­ti at­šauk­ta ir iš Sei­mo pir­mi­nin­kių, V. Us­pas­ki­chas ne­pa­nei­gė, kad ga­li­mi įvai­rūs va­rian­tai. “I­ki Sei­mo rin­ki­mų dar pu­san­trų me­tų, lai­ko pa­kan­ka”, - pri­mi­nė DP kū­rė­jas. Ta­čiau jis ne­at­me­tė ti­ki­my­bės, jog ar­ti­miau­siu me­tu ga­li keis­tis kai ku­rie iš pen­kių DP de­le­guo­tų mi­nis­trų. “Kiek­vie­nas mi­nis­tras tu­ri dirb­ti taip, kad duo­tų nau­dos žmo­nėms ir vals­ty­bei. Jei to ne­da­ro, jų sky­ri­mas ga­li bū­ti per­žiū­rė­tas”, - LŽ už­si­mi­nė V. Us­pas­ki­chas.

Kaip rea­liau­si kan­di­da­tai į DP pir­mi­nin­kus mi­ni­mi Sei­mo na­riai Vy­tau­tas Gap­šys ir Kęs­tu­tis Dauk­šys.

R. Pa­ksas ne­si­trauks

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rio “Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo” (TT) ly­de­rio Ro­lan­do Pa­kso nuo­mo­ne, L. Grau­ži­nie­nės spren­di­mas – “per daug emo­cio­na­lus ir anks­ty­vas”. “Ta­čiau jai ge­riau ži­no­ti. Ar bus ir Sei­mo pir­mi­nin­ko kei­ti­mas, su­nku pa­sa­ky­ti. Ma­no su­pra­ti­mu, tai ne­su­si­ję da­ly­kai. Va­do­vau­ti par­ti­jai ga­li vie­nas, Sei­mui – ki­tas as­muo. To­kių pa­vyz­džių yra bu­vę”, - LŽ aiš­ki­no R. Pa­ksas. Jis spė­jo, kad po­ky­čiai DP ne­tu­rės įta­kos koa­li­ci­jos dar­bui. Pats R. Pa­ksas sa­kė ne­bū­siąs “ma­din­gas” ir ne­sek­siąs A. Ku­bi­liaus bei L. Grau­ži­nie­nės, ku­rie trau­kia­si dėl ne­sėk­mės sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, pa­vyz­džiu. “Tai – Pa­ndo­ros skry­nios ati­da­ry­mas, ku­ris nie­kur ne­ve­da. Prie­žas­čių, ko­dėl mums ne­pa­si­se­kė per rin­ki­mus, yra daug. Esa­me pa­da­rę klai­dų, jas ti­krai ana­li­zuo­si­me ir da­ry­si­me iš­va­das”, - kal­bė­jo R. Pa­ksas.

Ži­nia, kad L. Grau­ži­nie­nė nu­spren­dė pa­lik­ti par­ti­nį pos­tą, bu­vo ne­ti­kė­ta ir prem­je­rui So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­riui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui. Ta­čiau, pa­sak jo, “kiek­vie­nas par­ti­jos va­do­vas po kiek­vie­nų rin­ki­mų tu­ri ap­sisp­ręs­ti”, ypač jei re­zul­ta­tai bu­vo blo­gi. “Bet ge­riau­sia, kai tas spren­di­mas pri­ima­mas pa­si­ta­rus par­ti­jo­je“, - pri­dū­rė A. But­ke­vi­čius. Jis prog­no­za­vo, kad L. Grau­ži­nie­nės at­sis­ta­ty­di­ni­mas ne­tu­rės įta­kos koa­li­ci­jos veik­lai, ir kar­tu tei­gė ne­ma­tan­tis prie­žas­čių, ko­dėl “dar­bie­tė” ne­ga­lė­tų lik­ti par­la­men­to pir­mi­nin­ko pos­te, nes Sei­mo va­do­vo ir par­ti­jos pir­mi­nin­ko funk­ci­jos - vi­siš­kai skir­tin­gos.

Vie­no as­mens partija

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to dės­ty­to­ja po­li­to­lo­gė Ri­ma Ur­bo­nai­tė pa­brė­žė, kad sa­vi­val­dos rin­ki­mai aiš­kiai par­odė, jog “dar­bie­čiai” be V. Us­pas­ki­cho ne­pa­jė­gūs kon­ku­ruo­ti po­li­ti­nė­je are­no­je. “DP – vie­no žmo­gaus par­ti­ja. O bū­tent jo šiuo­se rin­ki­muo­se ir ne­ma­tė­me. Da­bar “dar­bie­čiai” tu­rė­tų pra­šy­ti V. Us­pas­ki­cho grįž­ti į na­cio­na­li­nę po­li­ti­ką ir pe­rim­ti par­ti­jos vai­rą”, - LŽ dės­tė po­li­to­lo­gė. Jos ma­ny­mu, DP ne­tu­ri kan­di­da­tų, ga­lin­čių pa­keis­ti L. Grau­ži­nie­nę Sei­mo pir­mi­nin­kės pos­te. “Vis­kas pri­klau­sys nuo to, ką su­gal­vos V. Us­pas­ki­chas. Jei­gu jis aps­kri­tai no­ri iš­lai­ky­ti šią par­ti­ją re­le­van­tiš­ką ir stip­rią, vi­sam pro­ce­sui tu­ri im­tis di­ri­guo­ti pats”, - pa­žy­mė­jo R. Ur­bo­nai­tė. Jei DP kū­rė­jas vis dėl­to te­sė­tų pa­ža­dą ne­bris­ti an­trą kar­tą į tą pa­čią upę, par­ti­ja, anot R. Ur­bo­nai­tės, grei­čiau­siai pa­ma­žu iš­sik­vėp­tų ir ne­be­su­ge­bė­tų var­žy­tis rin­ki­muo­se.

Va­kar L. Grau­ži­nie­nė trum­pa­me pra­ne­ši­me spau­dai in­for­ma­vo, kad iš par­ti­jos va­do­vo par­ei­gų trau­kia­si „pri­siim­da­ma as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tus“. Iki su­va­žia­vi­mo lai­ki­nai va­do­vau­ti DP tu­rė­tų pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas.