Partinės intrigos viršūnėje – trys pavardės
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) sky­riuo­se bai­gia­mi kel­ti ga­li­mi kan­di­da­tai į par­ti­jos pir­mi­nin­kus. Nors jų pa­siū­ly­ta jau ke­lio­li­ka, po­li­to­lo­gai abe­jo­ja, ar bus ras­ta pa­mai­na da­bar­ti­niam kon­ser­va­to­rių ly­de­riui And­riui Ku­bi­liui.

Šian­dien yra pa­sku­ti­nė die­na, kai TS-LKD at­sto­vai ke­lia kan­di­da­tus į par­ti­jos va­do­vus. Taip pat lau­kia­ma pre­ten­den­tų, su­tik­sian­čių da­ly­vau­ti TS-LKD pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se, ap­sisp­ren­di­mo.

Mar­gas sąrašas

Kaip LŽ in­for­ma­vo TS-LKD vyk­do­mo­ji se­kre­to­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė, tarp pa­teik­tų kan­di­da­tū­rų do­mi­nuo­ja da­bar­ti­nio par­ti­jos ly­de­rio A. Ku­bi­liaus, eu­ro­par­la­men­ta­ro Gab­rie­liaus Lands­ber­gio ir TS-LKD vi­ce­pir­mi­nin­kės Ire­nos De­gu­tie­nės pa­var­dės.

Į pir­mi­nin­kus taip pat siū­lo­mi par­la­men­ta­rai Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, Va­len­ti­nas Stun­dys, Man­tas Ado­mė­nas, Pa­ulius Sau­dar­gas, Ema­nue­lis Zin­ge­ris, Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, Jur­gis Raz­ma, Liu­tau­ras Kaz­la­vic­kas, Ar­vy­das Anu­šaus­kas, Ag­nė Bi­lo­tai­tė ir ki­ti Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos na­riai. Ke­lia­mos ir par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­ko Vy­tau­to Lands­ber­gio, bu­vu­sių eu­ro­par­la­men­ta­rių Rad­vi­lės Mor­kū­nai­tės-Mi­ku­lė­nie­nės ir Lai­mos And­ri­kie­nės, po­li­to­lo­go Lau­ry­no Kas­čiū­no ir sos­ti­nės me­ro kė­dės sie­ku­sio My­ko­lo Ma­jaus­ko kan­di­da­tū­ros.

„Par­ti­jos sky­riai ar jų ta­ry­bos ga­lė­jo kel­ti vi­sus, jų nuo­mo­ne, ver­tus kan­di­da­tus, bet dar bus ne­ma­žai for­ma­lių pro­ce­dū­rų, ku­rias tu­rės at­lik­ti par­ti­jos at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos“, - pa­žy­mė­jo M. Na­vic­kie­nė.

Ji pri­mi­nė, kad iš­kel­ti pre­ten­den­tai į TS-LKD va­do­vus dar tu­ri su­tik­ti da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. Vė­liau kan­di­da­tus svars­tys par­ti­jos Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas ir pre­zi­diu­mas. Dve­jų me­tų ka­den­ci­jai TS-LKD pir­mi­nin­ką ren­ka vi­si par­ti­jos na­riai. Jei kan­di­da­tas ne­gau­na dau­gu­mos bal­sų, ren­gia­mas an­tra­sis rin­ki­mų tu­ras. Pir­ma­sis pla­nuo­ja­mas ba­lan­džio vi­du­ry­je.

Nau­ji ly­de­riai ne­sub­ren­do?

„Ma­tau di­de­lius už­da­vi­nius, ku­riuos tu­ri­me at­lik­ti vals­ty­bė­je ir pa­čio­je par­ti­jo­je. Su ta min­ti­mi ir gy­ve­nu“, - LŽ la­ko­niš­kai sa­kė TS-LKD va­do­vas A. Ku­bi­lius, už­si­min­da­mas apie sa­vo sie­kį dar dve­jus me­tus va­do­vau­ti par­ti­jai. Prie­kaiš­tams, kad per il­gai lai­ko par­ti­jos vai­rą, jis ne­tei­kia daug reikš­mės. Esą par­ti­jo­je „la­bai sėk­min­gai bręs­ta“ nau­ja kar­ta, ku­ri ga­lės pe­rim­ti va­do­va­vi­mą TS-LKD, kai bus tam pa­si­ren­gu­si.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras G. Lands­ber­gis dė­jo­si la­bai nu­ste­bęs, kad jis - vie­nas dau­giau­sia par­ti­jos ko­le­gų pa­lai­ky­mo tu­rin­čių ga­li­mų pre­ten­den­tų į TS-LKD va­do­vus. „Ne­tu­rė­jau lai­ko įsi­gi­lin­ti“, - ti­ki­no jau­na­sis po­li­ti­kas. G. Lands­ber­gis ne­at­me­tė ga­li­my­bės siek­ti par­ti­jos pir­mi­nin­ko kė­dės. „Jei­gu žmo­nės par­odė pa­si­ti­kė­ji­mą, rei­kia ei­ti į prie­kį", - kal­bė­jo jis.

Prieš dve­jus me­tus iš­šū­kį A. Ku­bi­liui me­tė pats kon­ser­va­to­rių pa­triar­chas V. Lands­ber­gis. Tą­syk dėl TS-LKD pir­mi­nin­ko pos­to už­vi­rė įnir­tin­ga ko­va, ku­rią po an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro lai­mė­jo A. Ku­bi­lius. Jis V. Lands­ber­gį įvei­kė ne­di­de­le - 665 bal­sų - pers­va­ra. V. Stun­dys li­ko tre­čias. I. De­gu­tie­nė pra­ėju­siuo­se TS-LKD va­do­vo rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti at­si­sa­kė. Ji bu­vo vie­nin­te­lė A. Ku­bi­liaus var­žo­vė per 2011 me­tų rin­ki­mus. Nors tuo­me­tė Sei­mo pir­mi­nin­kė ga­lė­jo pa­si­gir­ti kur kas di­des­niu po­pu­lia­ru­mu vi­suo­me­nė­je nei Vy­riau­sy­bei va­do­va­vęs A. Ku­bi­lius, šis par­ti­jos ko­le­goms pa­si­ro­dė tin­ka­mes­nis bū­ti TS-LKD ly­de­riu.

Sen­sa­ci­jos nesitiki

Po­li­to­lo­gas, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Al­gis Kru­pa­vi­čius abe­jo­ja, ar prie di­džiau­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos vai­ro stos nau­jas va­do­vas. „Bū­tų di­džiu­lė da­bar­ti­nio po­li­ti­nio se­zo­no sen­sa­ci­ja, jei TS-LKD ryž­tų­si pa­keis­ti ly­de­rį. Vi­sos ten­den­ci­jos ro­do, kad nie­ko pa­na­šaus ne­ga­li įvyk­ti, pos­lin­kių kai­tos link ne­ma­ty­ti“, - LŽ tvir­ti­no jis.

Ta­čiau A. Kru­pa­vi­čius ma­no, jog TS-LKD at­ėjo me­tas keis­ti va­do­vą. „Ne­nor­ma­lu, kad per dau­giau kaip du de­šimt­me­čius bu­vo tik du va­do­vai. Pa­pras­tai de­mo­kra­ti­nė­se par­ti­jo­se, jei­gu po­li­ti­nei jė­gai ne itin ge­rai se­ka­si rin­ki­muo­se ar­ba ji tu­ri ne­di­de­lius rei­tin­gus, sten­gia­ma­si ras­ti nau­jų ly­de­rių - to­kių, ku­rie bū­tų pa­trauk­les­ni, įdo­mes­ni rin­kė­jams“, - aiš­ki­no po­li­to­lo­gas. Jis pa­brė­žė, kad tiek bu­vęs kon­ser­va­to­rių ved­lys V. Lands­ber­gis, tiek da­bar­ti­nis TS-LKD pir­mi­nin­kas A. Ku­bi­lius sto­ko­ja žmo­nių sim­pa­ti­jų. „Į­si­vaiz­duo­ki­me, 2016 me­tais pra­si­dės ak­ty­vi Sei­mo rin­ki­mų po­li­ti­nė kam­pa­ni­ja ir par­ti­jų bus klau­sia­ma apie ga­li­mus Vy­riau­sy­bės va­do­vus... A. Ku­bi­lius bū­tų di­džiau­sia an­tia­gi­ta­ci­ja TS-LKD“, - tei­gė A. Kru­pa­vi­čius.

Jis ne­ma­no, kad TS-LKD trūks­ta ly­de­rių, ku­rie ga­lė­tų pe­rim­ti par­ti­jos va­do­vo vai­rą. Ta­čiau G. Lands­ber­gis, anot po­li­to­lo­go, ne­la­bai tin­ka­mas pa­si­rin­ki­mas. Esą šiuo at­ve­ju bū­tų kal­ba­ma apie ne­po­tiz­mą, to­dėl vien G. Lands­ber­gio pa­tvir­ti­ni­mas kan­di­da­tu į TS-LKD va­do­vus ga­li tu­rė­ti „y­pač su­dė­tin­gų par­ti­nės de­mo­kra­ti­jos prob­le­mų“.

A. Ku­bi­lius - įvaiz­džio dalis

Tuo me­tu po­li­to­lo­gė Jū­ra­tė No­vag­roc­kie­nė ne­pa­tar­tų keis­ti da­bar­ti­nio TS-LKD va­do­vo. „Jis ver­ti­na­mas la­bai prieš­ta­rin­gai, kar­tais kal­ti­na­mas dėl vie­no­kių ar ki­to­kių pri­im­tų spren­di­mų, kai ėjo prem­je­ro par­ei­gas, ta­čiau žiū­rint į TS-LKD įvaiz­dį ir vaid­me­nį, pa­si­ro­dy­mą rin­ki­muo­se, kad ir pa­sta­ruo­siuo­se - sa­vi­val­dos, A. Ku­bi­liaus keis­ti ne­rei­kė­tų“, - LŽ sa­kė ji.

J. No­vag­roc­kie­nė ne­abe­jo­ja, kad į TS-LKD pir­mi­nin­kus bus iš­kel­tas ne vie­nas kan­di­da­tas. „Par­ti­jo­je yra va­di­na­mų­jų frak­ci­jų ar skir­tin­gų nuo­mo­nių gru­puo­čių, ku­rios tu­ri sa­vo ly­de­rius“, - pri­mi­nė po­li­to­lo­gė.

Vis dėl­to ji ne­ma­no, kad A. Ku­bi­lius bus nu­stum­tas nuo TS-LKD vai­ro. „La­bai su­nku įti­kė­ti, jog TS-LKD va­do­vas kei­sis. Juk par­ti­jai nau­din­ga tu­rė­ti at­pa­žįs­ta­mą sa­vo vei­dą“, - kal­bė­jo J. No­vag­roc­kie­nė.