Partijų traukinys – ant senų bėgių
Di­džio­sios par­ti­jos rin­ki­mų trau­ki­niu ve­ža­si po ke­lio­li­ka nau­jų vei­dų, bet lo­ko­mo­ty­vuo­se dau­giau­sia sė­di po­li­ti­kos sen­bu­viai. Nors par­ti­jų ved­liai dau­gia­man­da­ti­nin­kų są­ra­šuo­se pa­sis­ten­gė kils­te­lė­ti sau lo­ja­lius as­me­nis, kan­di­da­tų ri­kiuo­tės ne­daug pa­si­kei­tė. 1416 – tiek as­me­nų var­žy­sis dėl vie­tų Sei­me, tai­gi į vie­ną – po 10 pre­ten­den­tų.

Va­kar ofi­cia­liai pa­skelb­ti kan­di­da­tai į Sei­mo na­rius, jie įgi­jo tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę. Kaip ir per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus, rin­kė­jams vi­lio­ti par­ti­jos pa­si­rin­ko ži­no­mus spor­ti­nin­kus, o pir­muo­siuo­se kan­di­da­tų de­šim­tu­kuo­se – vie­nas ki­tas nau­jas vei­das. Rin­ki­mų nau­jie­na ga­li bū­ti lai­ko­mas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pri­sta­to­mas spe­cia­lis­tų są­ra­šas, ta­čiau po­li­ti­kos pro­fe­sio­na­lų trū­ku­mas – vei­kiau mi­nu­sas, o ne pliu­sas. Ke­tu­rias par­la­men­ti­nes par­ti­jas į rin­ki­mus šį­kart ve­da ne jų ly­de­riai.

„Kad po­li­ti­ko­je iš es­mės do­mi­nuo­ja pro­fe­sio­na­lai, be­si­su­kan­tys jo­je jau daug me­tų, – nor­ma­li ten­den­ci­ja. Ne­pa­ty­ru­siam žmo­gui ga­li pri­reik­ti po­ros me­tų, kol jis perp­ras, kaip Sei­me vis­kas vyks­ta, o kol pra­dės orien­tuo­tis – baig­sis ka­den­ci­ja. Vis no­ri­me nau­jų vei­dų, bet čia, ma­tyt, de­mo­kra­ti­jos ne­bran­du­mo po­žy­mis“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ api­bend­ri­no Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rė Ai­nė Ra­mo­nai­tė.

Prem­je­ro ap­lin­ka – viršuje

Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ap­lin­kos su­for­muo­tas Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) dau­gia­man­da­ti­nin­kų są­ra­šas ste­bi­na jų šuo­liais iš anks­čiau tu­rė­tų po­zi­ci­jų. Pa­vyz­džiui, par­la­men­ta­rei Ra­min­tai Po­po­vie­nei prieš ket­ve­rius me­tus te­ko 56 vie­ta, o da­bar – penk­ta. Vy­riau­sy­bės va­do­vo pa­ta­rė­ja Auk­sė Kon­tri­mie­nė kils­te­lė­ta iš 21-os į de­vin­tą po­zi­ci­ją. Sei­mo na­rė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė, pa­ly­gin­ti su 2012-ai­siais, pa­kel­ta per 27 po­zi­ci­jas į 13 vie­tą.

Nau­ja LSDP są­ra­šo žvaigž­dė – tre­čia įra­šy­ta fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė – nu­ste­bi­no ne vie­ną par­ti­jos sen­bu­vį. Ta­čiau ir kai ku­rie jų už­si­ti­kri­no ge­res­nes po­zi­ci­jas. An­tai LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las kils­te­lė­tas iš 13-os į 6 vie­tą, ki­tas vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas – iš 8-os į į an­trą vie­tą.

Ta­čiau pa­ki­lo ne vi­si. Par­la­men­ta­rė Mil­da Pe­traus­kie­nė prieš ket­ve­rius me­tus są­ra­še bu­vo ket­vir­ta, o da­bar ten­ki­na­si 15 vie­ta. Bu­vu­si ūkio mi­nis­trė Bi­ru­tė Vė­sai­tė anks­čiau bu­vo šeš­ta, šį­kart – 18-a.

Se­na pri­deng­ta nau­ja

Prie Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) vai­ro sto­jęs Gab­rie­lius Lands­ber­gis skel­bė su­bū­ręs jau­nų ša­li­nin­kų ko­man­dą, o sen­bu­vius par­agi­no už­leis­ti po­zi­ci­jas. Ire­na De­gu­tie­nė, daug me­tų kan­di­da­ta­vu­si vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, šį­kart vie­nin­te­lė iš par­ti­jos ved­lių ta­po tik dau­gia­man­da­ti­nin­ke.

And­rių Ku­bi­lių An­ta­kal­ny­je pa­kei­tė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, bet pats opo­zi­ci­jos ly­de­ris kan­di­da­tuo­ja Šal­či­nin­kuo­se.

Nau­jas pla­nas Lie­tu­vai, nau­jas va­das, nau­ja ko­man­da ir nau­jos idė­jos. To­kią ži­nią TS-LKD vir­šū­nės trans­liuo­ja apie pu­san­trų me­tų, ta­čiau di­džiau­sia opo­zi­ci­nė par­ti­ja per tą lai­ką ryš­kes­nio rei­tin­gų šuo­lio taip ir ne­pa­da­rė.

Par­ti­jos prieš­aki­nė­se po­zi­ci­jo­se – vie­nas ki­tas G. Lands­ber­gio nau­jo­sios ko­man­dos na­rys. Pa­vyz­džiui, Rad­vi­lei Mor­kū­nai­tei-Mi­ku­lė­nie­nei te­ko 9 vie­ta, Vy­tau­tui Ker­na­giui – 22-a. O kai ku­riems par­ti­jos sen­bu­viams te­ko pa­sis­link­ti. An­tai Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė iš ket­vir­tos vie­tos nu­leis­ta į sep­tin­tą, Jur­gis Raz­ma – iš penk­tos į de­vin­tą, Kęs­tu­tis Ma­siu­lis iš de­šim­tos – į 19-ą, o Ka­zys Star­ke­vi­čius iš 11-os į 20 po­zi­ci­ją.

„G. Lands­ber­gis kal­bė­jo apie at­si­nau­ji­ni­mą, ta­čiau de facto ma­to­me tik ke­lis nau­jus „imp­lan­tus“. O to­liau – A. Ku­bi­liaus ko­man­da. Kal­bant apie so­cial­de­mo­kra­tus, rei­kia pa­žy­mė­ti, kad R. Bud­ber­gy­tė – ne nau­jas vei­das“, – par­ti­jų są­ra­šus ver­ti­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Al­gis Kru­pa­vi­čius.

Po­li­to­lo­gė A. Ra­mo­nai­tė ir­gi su­ti­ko, kad TS-LKD ir LSDP są­ra­šuo­se do­mi­nuo­ja po­li­ti­kos pro­fe­sio­na­lai. „Bet yra vie­nas ki­tas žmo­gus iš „pop­so“ ar spor­to, mu­zi­kos pa­sau­lio – fi­gū­ros tiems, ku­rie po­li­ti­ka ne­si­do­mi“, – sa­kė ji.

Ap­si­me­ta, kad ne partija

Ke­tu­rias par­ti­jas – „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“, Dar­bo par­ti­ją, Li­be­ra­lų są­jū­dį ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gą – į rin­ki­mus ve­da ne jų ly­de­riai. Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ir Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis lie­ka dirb­ti Eu­ro­pos Par­la­men­te, li­be­ra­lų va­do­vas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ne­no­ri ap­leis­ti Vil­niaus me­ro kė­dės, o Ro­lan­das Pa­ksas kan­di­da­tuo­ti vis dar ne­ga­li.

„Tai ga­li pa­veik­ti šių par­ti­jų re­zul­ta­tus, ir tai yra rin­ki­mų nau­jie­na. O kai ku­rios ki­tos par­ti­jos, pa­vyz­džiui, LVŽS, žai­džia žai­di­mą, kad jos ne par­ti­jos“, – pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gas Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas.

Tuo tar­pu A. Ra­mo­nai­tė ti­ki­no, kad LVŽS yra nau­jo­vė po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je, nes par­ti­jos są­ra­še daug žmo­nių, ku­rie po­li­ti­ko­je nė­ra bu­vę ar­ba yra siau­ros sri­ties spe­cia­lis­tai. „To­kia par­ti­jos stra­te­gi­ja – są­ra­šą for­muo­ti ne iš sen­bu­vių“, – pri­dū­rė ji.

Po Eli­gi­jaus Ma­siu­lio skan­da­lo nu­krau­ja­vu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio trau­ki­nį tem­pia „li­be­ra­lų di­no­zau­ras“ Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, į pir­mą­jį de­šim­tu­ką yra įra­šy­ti trys spor­ti­nin­kai.

„Nė­ra iš ko rink­tis“, – kar­tais sa­ko rin­kė­jai. R. Vil­pi­šaus­kas ti­ki­no, kad taip nė­ra. „Bent jau tra­di­ci­nių ideo­lo­gi­jų po­žiū­riu yra par­ti­jų, ku­rios dau­giau ar ma­žiau at­sto­vau­ja tiek so­cial­de­mo­kra­tiš­kai, tiek li­be­ra­liai, tiek kon­ser­va­to­riš­kai, tiek krik­de­miš­ka­jai min­čiai. Net jei to­se par­ti­jo­se, ypač TS-LKD ir LSDP, esa­ma gru­pių, ku­rių nuo­mo­nės ideo­lo­gi­niais klau­si­mais ski­ria­si“, – pa­žy­mė­jo jis.