Partijų pažadai: kas daugiau
Sei­mo rin­ki­mams be­si­ren­gian­čios par­ti­jos, dė­lio­da­mos sa­vo prog­ra­mas – įsi­pa­rei­go­ji­mus rin­kė­jams – pa­sta­ruo­ju me­tu links­ta įvar­dy­ti kon­kre­čius skai­čius, ko­kiais at­ly­gi­ni­mais ar iš­mo­ko­mis pra­džiu­gin­tų pi­lie­čius per­ga­lės at­ve­ju. Apž­val­gi­nin­kai tei­gia, kad tai ma­sa­las rin­kė­jams, nes po­li­ti­kai daž­niau­siai ne­sa­ko, iš ko­kio mai­šo pa­sem­tų pa­ža­dė­tus lo­bius.

Pa­sta­rai­siais sa­vait­ga­liais par­ti­jos vie­na po ki­tos šau­kia na­rių su­va­žia­vi­mus, dė­lio­da­mos kan­di­da­tų spa­lio 12-ąją vyk­sian­čio­se Sei­mo rin­ki­muo­se są­ra­šus, taip pat – ap­ta­ri­nė­da­mos prog­ra­mas, ku­rio­se su­guls įsi­pa­rei­go­ji­mai rin­kė­jams. Kol kas nė vie­na po­li­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja dar nė­ra pa­skel­bu­si vi­sos sa­vo rin­ki­mų prog­ra­mos, bet es­mi­nius jo­se at­si­ra­sian­čius pa­ža­dus jau dek­la­ra­vo dau­ge­lis.

Vie­nas svar­biau­sių ar­tė­jan­čių rin­ki­mų prog­ra­mi­nių ak­cen­tų – kon­kre­čios su­mos, ku­rio­mis par­ti­jos ža­da di­din­ti vi­du­ti­nius at­ly­gi­ni­mus ar įvai­rias iš­mo­kas. „Par­ti­jos pra­dė­jo ža­dė­ti kon­kre­čius skai­čius dėl to, kad žmo­nės jų pa­si­ges­da­vo skai­ty­da­mi abs­trak­čius samp­ro­ta­vi­mus apie at­ei­ties dar­bus. Be to, dau­ge­lis po­li­ti­kų, ma­tyt, su­pra­to, kad prieš ket­ve­rius me­tus la­bai kri­ti­kuo­tas Dar­bo par­ti­jos (DP) įsi­pa­rei­go­ji­mas dėl mi­ni­ma­lios al­gos di­di­ni­mo (prieš 2012 me­tų rin­ki­mus DP ža­dė­jo pa­di­din­ti mi­ni­ma­lią al­gą iki 1509 li­tų, 355 eu­rų – red.) rin­kė­jams la­bai pa­ti­ko, to­dėl ir ki­ti da­bar bė­ga iš pa­skos. Vis dėl­to tai ma­ni­pu­lia­vi­mas rin­kė­jais: jei­gu ne­bus jo­kių kri­zių, vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas vis tiek kils, nors nie­kas da­bar ne­ga­lė­tų kon­kre­čiai pa­sa­ky­ti, kiek – spė­lio­ti apie at­ly­gi­ni­mų au­gi­mą yra tas pat, kas prog­no­zuo­ti orus po ket­ve­rių me­tų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius dr. Ro­mas La­zut­ka.

Že­ria skaičius

Šiuo me­tu val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­ti DP, ku­ri 2004 me­tais pa­si­tel­kė skai­čių ma­gi­ją ir skel­bė gar­sią­ją vie­ne­tu­kų prog­ra­mą, ku­rio­je nu­ro­dė 1, 11, 111 ir 1111 die­nų su­pla­nuo­tus spren­di­mus, o per 2012-ųjų rin­ki­mus kal­bė­jo apie tai, kaip kon­kre­čiai iš­augs mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas, šį­met žen­gė dar to­liau. „Dar­bie­čiai“ sa­vo rin­ki­mų prog­ra­mo­je svar­biau­siais pri­ori­te­tais įvar­di­jo vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio (VDU), mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos (MMA) bei vi­du­ti­nės pen­si­jos di­di­ni­mą. DP ža­da, kad jiems ga­vus val­džią, VDU bus ke­lia­mas iki 1110 eu­rų (šį­met – 756 eu­rai), MMA – iki 656 eu­rų (šią lie­pą tu­rė­tų siek­ti 380 eu­rų), o vi­du­ti­nė pen­si­ja – iki 422 eu­rų.

Opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD, kon­ser­va­to­riai) sa­vo pa­ža­dais – dar dos­nes­ni nei „dar­bie­čiai“. Pri­sta­tę eko­no­mi­kos pa­siū­ly­mų pa­ke­tą – „Nau­ją pla­ną Lie­tu­vai“ – kon­ser­va­to­riai ti­ki­na, kad po rin­ki­mų jiems ga­vus dau­gu­mą Sei­me, iki 2021 me­tų Lie­tu­vo­je VDU sieks 1250 eu­rų, vi­du­ti­nė pen­si­ja – 400 eu­rų. Per mi­ni­mą lai­ko­tar­pį TS-LKD pla­no kū­rė­jai ma­to at­si­ra­siant 147 tūkst. nau­jų dar­bo vie­tų, į ša­lį tu­rė­tų pa­pil­do­mai grįž­ti 80 tūkst. dar­bin­go am­žiaus žmo­nių. Dėl to ša­lies eko­no­mi­ka su­lauk­tų 6,88 mlrd. eu­rų pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų.

Kuk­liau­siais tarp pa­ža­dų da­ly­to­jų bent kol kas pa­si­ro­dė Li­be­ra­lų są­jū­dis. Par­ti­jos, šiems rin­ki­mams pa­skel­bu­sios šū­kį „Už Lie­tu­vą, ku­rio­je no­ri­si gy­ven­ti!“, pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis iš­pla­ti­no sa­vo „į­si­pa­rei­go­ji­mus“ Lie­tu­vos žmo­nėms. Juo­se nu­ma­to­ma, kad val­džią ga­vus li­be­ra­lams, vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas per­kops 1000 eu­rų – esą di­des­nes pa­ja­mas ga­ran­tuos spar­tes­nis Lie­tu­vos eko­no­mi­kos au­gi­mas.

Kon­kre­čių skai­čių kol kas ne­mi­ni val­dan­tie­ji so­cial­de­mo­kra­tai. Jų rin­ki­mų prog­ra­mo­je „Sau­gi, so­li­da­ri ir lai­min­ga Lie­tu­va“ nu­ro­do­ma, kad svar­biau­sias so­cial­de­mo­kra­tų at­ei­ties pri­ori­te­tas – skur­do ma­ži­ni­mas, o svar­biau­sias prog­ra­mos ak­cen­tas – vi­du­ri­nės kla­sės stip­ri­ni­mas.

Ži­no, kad ga­lės netesėti

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­riaus po­li­to­lo­go Ra­mū­no Vil­pi­šaus­ko ma­ny­mu, par­ti­jų ap­sisp­ren­di­mas kal­bė­ti apie kon­kre­čius skai­čius at­spin­di pa­sta­ro­jo me­to dis­ku­si­jas apie vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą Lie­tu­vo­je ir jo pa­ly­gi­ni­mus su ki­tų ES ša­lių, ypač su kai­my­ni­nių vals­ty­bių, gy­ven­to­jų pa­ja­mo­mis.

„To­kio­je si­tua­ci­jo­je ky­la no­ras orien­tuo­tis į vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mo pa­ža­dus. Vis­kas pri­klau­so nuo to, kuo tie pa­ža­dai grin­džia­mi, nes pa­tys mi­ni­mi dy­džiai ma­žai ką sa­ko. Ne­ži­nant, kaip jie bu­vo skai­čiuo­ti, ko­kio­mis prie­lai­do­mis re­mian­tis prog­no­zės pa­da­ry­tos, la­bai su­dė­tin­ga ver­tin­ti, ar tai yra pa­ti­ki­mi pa­ža­dai, ir nuo ko pri­klau­so, ar jie bus įgy­ven­din­ti“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

Eko­no­mis­to R. La­zut­kos tei­gi­mu, skai­čiais po­li­ti­kai ga­li ma­ni­pu­liuo­ti drą­siai, nes tuo at­ve­ju, jei­gu ža­da­mi dy­džiai ne­išaugs tiek, kiek prog­no­zuo­ta, vi­sa­da at­si­ras ob­jek­ty­vių pa­si­tei­si­ni­mų, ko­dėl pa­ža­dai ne­įgy­ven­din­ti.

„Pap­ras­tai po rin­ki­mų bū­na ku­ria­mos ke­lių par­ti­jų koa­li­ci­jos, tai­gi, po­li­ti­kai vi­sa­da ga­lės dėl ne­įgy­ven­din­tų sa­vo pa­ža­dų ap­kal­tin­ti par­tne­rius. Ki­tas da­ly­kas, vi­du­ti­niai at­ly­gi­ni­mai ne­prik­lau­so nuo par­ti­jų ir val­džios – jie ga­li ko­re­guo­ti tik mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą. Va­di­na­si, po­li­ti­kai, pa­tei­kę įsi­pa­rei­go­ji­mus dėl vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mo, vi­sa­da ga­lės pa­si­tei­sin­ti, kad eko­no­mi­ką vėl užk­lu­po kri­zė, kaž­kas įve­dė em­bar­gą lie­tu­viš­koms pre­kėms ir pa­na­šiai, dėl ko įgy­ven­din­ti pa­ža­do ne­pa­vy­ko“, – tei­gė jis.

Mui­lo burbulas

Pa­ža­dai dėl at­ly­gi­ni­mų – ne vie­nin­te­lis par­ti­jų ma­sa­las rin­kė­jams. An­tai „dar­bie­čiai“ sa­vo prog­ra­mo­je ti­ki­na, kad lai­mė­ję jie sieks ne­ap­mo­kes­ti­na­mą pa­ja­mų dy­dį (NPD) pri­ly­gin­ti MMA, taip pat – su­ma­žin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM) mais­to pro­duk­tams ir bū­ti­niau­siems vais­tams, stab­dy­ti emig­ra­ci­ją ir kur­ti nau­jas dar­bo vie­tas re­gio­nuo­se. At­ski­ras pa­ža­das skir­tas jau­nuo­liams – jiems, su­lau­ku­siems 18 me­tų, „dar­bie­čiai“ no­rė­tų skir­ti vien­kar­ti­nę 2000 eu­rų iš­mo­ką gy­ve­ni­mo pra­džiai.

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TTP), per šiuos rin­ki­mus ža­dan­ti ves­ti tė­vy­nai­nius „ Į tei­sin­ges­nę Lie­tu­vą“, la­biau­siai ak­cen­tuo­ja taip pat re­gio­nų gai­vi­ni­mą bei emig­ra­ci­jos ma­ži­ni­mą. „Tvar­kie­čiai“ ža­da ne tik su­kur­ti stra­te­gi­ją, ku­ri pa­dė­tų su­grą­žin­ti emig­ran­tus į Lie­tu­vą bei su­lai­ky­tų dar ne­iš­vy­ku­sius, bet ir ke­ti­na į gim­ti­nę vi­lio­ti pi­ni­gais. Pri­sta­ty­da­mas par­ti­jos rin­ki­mų prog­ra­mą, TTP vi­ce­pir­mi­nin­kas Kęs­tas Koms­kis yra mi­nė­jęs, kad kiek­vie­nam su­grįž­tan­čia­jam į Lie­tu­vą ga­lė­tų bū­ti ski­ria­ma bent po 6 tūks­tan­čius eu­rų.

Pa­sak R. Vil­pi­šaus­ko, teik­da­mos to­kius siū­ly­mus, par­ti­jos pa­pras­tai ne­nu­ro­do, kaip jie bū­tų fi­nan­suo­ja­mi. „A­ki­vaiz­du, kad no­rint tu­rė­ti pi­ni­gų iš­mo­koms, rei­kia ar­ba di­din­ti mo­kes­čius, ar­ba ma­žin­ti iš­lai­das ki­to­se sri­ty­se, ar­ba pa­pil­do­mai sko­lin­tis, nors daž­nai tos pa­čios par­ti­jos, ku­rios tei­kia įvai­rias idė­jas, kaip di­din­ti biu­dže­to iš­lai­das, kar­tu kri­ti­kuo­ja vals­ty­bės sko­li­ni­mą­si. Nė vie­no iš pa­mi­nė­tų pa­ja­mų ga­vi­mo bū­dų po­li­ti­kai pa­pras­tai ne­de­ta­li­zuo­ja, aps­kri­tai ne­kal­ba, kaip to­kie dos­nu­mo pa­vyz­džiai bū­tų fi­nan­suo­ja­mi“, – tvir­ti­no jis.