Partijų meilė kandidatams – nevienoda
Di­džio­sios po­li­ti­nės par­ti­jos vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se kan­di­da­tuo­jan­tiems po­li­ti­kams iš par­ti­nio iž­do at­sei­kė­ja la­bai skir­tin­gas pi­ni­gų su­mas. Pa­vyz­džiui, Li­be­ra­lų sa­jū­dis kan­di­da­tams per­ve­da nuo 2500 iki 5000 eu­rų. Dar­bo par­ti­ja (DP) di­des­nė­mis lė­šo­mis re­mia anks­čiau rin­ki­mus vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se lai­mė­ju­sius po­li­ti­kus.

Tai ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pa­tei­kia­mi duo­me­nys apie po­li­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vius ir skel­bia­mi au­kų bei au­ko­to­jų są­ra­šai. Iš at­as­kai­tų ma­ty­ti, kad iki šios die­nos kuk­liau­siai sa­vo kan­di­da­tus rė­mė DP – ji dau­ge­liui vien­man­da­ti­nin­kų sky­rė po 400 eu­rų. Kon­ser­va­to­riai dau­gu­mai kan­di­da­tų per­ve­dė po 3377 eu­rus. Kan­di­da­tų kol kas dar nė­ra re­gis­tra­vu­si „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ja, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga bei ke­lios ki­tos po­li­ti­nės jė­gos.

Par­ti­nė lygiava

Par­ti­jos sa­vo kan­di­da­tus, pri­klau­so­mai nuo apy­gar­dos ir re­zul­ta­tų, re­mia skir­tin­go­mis lė­šo­mis, jos ga­li skir­tis ke­lis ar net ke­lio­li­ka kar­tų. Štai Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) kan­di­da­tai, kaip ro­do VRK duo­me­nys, su­lau­kė iki 1400 eu­rų sie­kian­čios par­ti­jos par­amos.

Algirdas Sysas /Alinos Ožič nuotrauka

Tie­sa, ne vi­siems kan­di­da­tams jau per­ves­ta bū­tent tiek pi­ni­gų. An­tai kan­di­da­tas Al­gir­das Sy­sas iki šios die­nos ga­vo 964 eu­rų LSDP pi­ni­gi­nę par­amą, Ge­di­mi­nas Kir­ki­las – 906 eu­rų, Juo­zas Ber­na­to­nis – 956 eu­rų, Ju­ras Po­že­la – 1356 eu­rų, Ju­lius Sa­ba­taus­kas ir Ra­min­ta Po­po­vie­nė – po 1400 eu­rų. Ta­čiau, kaip ro­do VRK duo­me­nys, par­ti­jos par­amos iki šios die­nos ne­su­lau­kė Ver­kių apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­jan­ti Ra­sa Bud­ber­gy­tė, Juo­zas Ole­kas ir dar ke­li kan­di­da­tai. Ki­ta ver­tus, R. Bud­ber­gy­tė pa­ti sa­ve jau par­ėmė 5000 eu­rų.

Ta­čiau LSDP rin­ki­mų šta­bo va­do­vas A. Sy­sas ti­ki­no, kad vi­siems vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se kan­di­da­tuo­jan­tiems po­li­ti­kams par­ti­ja sky­rė vie­no­dą lė­šų su­mą – 1400 eu­rų. „Vi­si vien­man­da­ti­nin­kai mums vie­no­dai svar­būs, o dau­gia­man­da­ti­nin­kai tie­sio­giai pi­ni­gų ne­ga­vo. Tai – ga­lu­ti­nė skir­tų lė­šų su­ma, dau­giau pi­ni­gų ne­bus skir­ta“, – pa­tiks­li­no jis.

Au­ko­ja ir ke­lias­de­šimt eurų

Anot VRK in­for­ma­ci­jos, DP sa­vo Sei­mo rin­ki­mų są­ra­šo ly­de­riui par­la­men­ta­rui Kęs­tu­čiui Dauk­šiui iki šios die­nos iš iž­do tes­ky­rė 111 eu­rų. Tie­sa, pats kan­di­da­tas sa­ve par­ėmė 10 tūkst. eu­rų au­ka. Ta­čiau, tar­ki­me, Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė su­lau­kė ge­ro­kai di­des­nės par­ti­jos par­amos – 2350 eu­rų. Dau­giau pi­ni­gų rin­ki­mų kam­pa­ni­jai su­lau­kė ir že­mės ūkio mi­nis­trės par­ei­gas ei­nan­ti Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė. Šiai „dar­bie­tei“, kan­di­da­tuo­sian­čiai Kė­dai­niuo­se, par­ti­ja da­li­mis per­ve­dė per 3700 eu­rų.

Vytautas Gapšys /Romo Jurgaičio nuotrauka

O štai vie­nas DP są­ra­šo ved­lių Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas su­lau­kė tik 425 eu­rų par­ti­jos par­amos, Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­žie­nė – ir­gi to­kio pat dy­džio lė­šų su­mos. DP rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Vy­tau­tas Gap­šys va­kar aiš­ki­no, kad kan­di­da­tams par­ti­jos per­ves­tos pi­ni­gi­nės lė­šos ski­ria­si ne­at­si­tik­ti­nai. Jo tei­gi­mu, par­ti­jos par­ama pri­klau­so nuo to, ar kan­di­da­tas anks­čiau jau yra šven­tęs per­ga­lę vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je. „Taip, vi­si kan­di­da­tai ga­vo maž­daug po 400 eu­rų, ta­čiau ski­ria­mų pi­ni­gų su­mos skir­tin­gos. Nu­spren­dė­me, kad dau­giau­sia dė­me­sio rei­kia kon­cen­truo­ti į tas vien­man­da­tes, ku­rio­se jau anks­čiau bu­vo pa­da­ry­tas įdir­bis. To­dėl tie kan­di­da­tai ir ga­vo dau­giau pi­ni­gų“, – sa­kė jis.

Kaip ma­ty­ti iš VRK duo­me­nų, ši par­ti­ja kai ku­riems kan­di­da­tams gre­ta skir­tų ap­va­lių su­mų pa­pil­do­mai per­ve­dė po ke­lio­li­ka ar ke­lias­de­šimt eu­rų. V. Gap­šys pa­brė­žė, kad par­ti­ją taip elg­tis ver­čia nu­sta­ty­ta fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka. „Kai ką, pa­vyz­džiui, kai ku­rias vaiz­di­nes prie­mo­nes (sa­ky­kim, pla­ka­tus) ga­mi­na­me cen­tra­li­zuo­tai. To­dėl pi­ni­gai per­ve­da­mi į kan­di­da­tų rin­ki­mų sąs­kai­tas, kad jie už jas su­mo­kė­tų“, – pri­dū­rė jis.

Eugenijus Gentvilas /Romo Jurgaičio nuotrauka

Tuo me­tu dau­ge­lis Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tų vien­man­da­tė­se, kaip ro­do VRK duo­me­nys, ge­gu­žės vi­du­ry­je su­lau­kė po 1200 eu­rų fi­nan­si­nės šios par­ti­jos par­amos. Vie­no­dos lė­šų su­mos per­ves­tos ir są­ra­šo ly­de­riui Eu­ge­ni­jui Gent­vi­lui, ir ki­tiems.

E. Gent­vi­las „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, kad ge­gu­žės pra­džio­je VRK bu­vo re­gis­truo­ta per 40 kan­di­da­tų, tai­gi jiems ir per­ves­tos mi­nė­tos lė­šos. „Ta­čiau da­liai kan­di­da­tų – stip­res­nie­siems – ap­mo­kė­si­me iki 5 tūkst. eu­rų sąs­kai­tų, o ki­tiems – iki 2500 eu­rų. Jei­gu jau ku­ris nors iš jų ge­gu­žės vi­du­ry­je ga­vo 1200 eu­rų, tai ir­gi bus įskai­čiuo­ta“, – pa­brė­žė jis.

Lan­kan­tiems rin­kė­jus – di­des­nės sumos

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­ja, pri­klau­so­mai nuo kan­di­da­tų ak­ty­vu­mo, pi­ni­gus va­di­na­mie­siems vien­man­da­ti­nin­kams pa­skirs­tė pa­gal tam ti­krus pri­nci­pus. VRK duo­me­ni­mis, TS-LKD kan­di­da­tai Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, Ag­nė Bi­lo­tai­tė, Pa­ulius Sau­dar­gas, Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, Jur­gis Raz­ma ir dau­ge­lis ki­tų yra su­lau­kę bū­tent 3377 eu­rų par­ti­jos par­amos, o pa­vyz­džiui, kan­di­da­tuo­jan­tis vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je Lau­ry­nas Kas­čiū­nas – 1831 eu­ro.

Ir kai ku­riems kan­di­da­tams pa­čios par­ti­jos „au­ko­tos“ su­mos – len­kia li­ku­siuo­sius. Tar­ki­me, kan­di­da­tai Ta­das Lan­gai­tis ar­ba Vy­tau­tas Ker­na­gis per ke­lis kar­tus su­lau­kė di­des­nės nei 3400 eu­rų par­ti­jos par­amos.

Dainius Kreivys /Romo Jurgaičio nuotrauka

TS-LKD raš­tu „Lie­tu­vos ži­nioms“ nu­ro­dė, kad šios par­ti­jos Po­li­ti­nis rin­ki­mų šta­bas lė­šas skirs­tė at­siž­velg­da­mas į tam ti­kras de­da­mą­sias. Vi­si kan­di­da­tai ga­vo ba­zi­nį mo­kė­ji­mą, t. y. 1500 eu­rų. „No­rė­da­mi gau­ti ki­tų lė­šų, kan­di­da­tai tu­rė­jo pil­dy­ti pro­jek­ti­nes par­aiš­kas bei jas pa­grįs­ti, o Po­li­ti­nis rin­ki­mų šta­bas bal­sa­vo už šias par­aiš­kas“, – pa­sa­ko­jo TS-LKD rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Dai­nius Krei­vys.

Jis pa­tiks­li­no, kad, tar­ki­me, nau­jas kan­di­da­tas Dzū­ki­jos apy­gar­do­je L. Kas­čiū­nas sa­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją pra­dė­jo daug anks­čiau. Kaip ir da­lis ki­tų kan­di­da­tų, jis už­si­sa­ki­nė­jo įvai­rias rek­la­mi­nes pa­slau­gas. Ta­čiau ne­tu­rė­da­mas lė­šų kam­pa­ni­jai krei­pė­si į par­ti­ją ir pra­šė ap­mo­kė­ti šias sąs­kai­tas, o vė­liau iš­skai­čiuo­ti iš va­di­na­mo­jo vien­man­da­ti­nin­kų rin­ki­mų krep­še­lio. Tai­gi ga­vo to­kią lė­šų su­mą, ku­ri nu­ro­dy­ta VRK tink­la­la­py­je.

„Siek­da­mi mo­ty­vuo­ti sa­vo kan­di­da­tus, ski­ria­me pa­pil­do­mų pi­ni­gų tiems, ku­rie ei­na nuo du­rų iki du­rų – su­si­ti­ki­nė­ja su rin­kė­jais. T. Lan­gai­tis, V. Ker­na­gis, Man­tas Ado­mė­nas, Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis bei ki­ti kan­di­da­tai tai da­ro nuo pat anks­ty­vo pa­va­sa­rio, to­dėl lie­pos mė­ne­sį šiems kan­di­da­tams bu­vo per­ves­tos pa­pil­do­mos lė­šos. Lė­šų su­ma pri­klau­so nuo ap­lan­ky­tų žmo­nių skai­čiaus“, – var­di­jo D. Krei­vys.