Partijų lyderių kaitą prezidentė vadina politine branda
Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ir Dar­bo par­ti­jos va­do­vų spren­di­mą trauk­tis iš uži­ma­mų par­ei­gų po sa­vi­val­dos rin­ki­mų pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė an­tra­die­nį pa­va­di­no po­li­ti­nės bran­dos ženk­lu.

„Ver­tin­čiau kaip tam ti­krą po­li­ti­nę bran­dą, ku­rią Lie­tu­va pa­sie­kė ir ku­rios po­li­ti­kai su­ge­ba pri­im­ti la­bai su­dė­tin­gus, bet svar­bius spren­di­mus. Jų at­sa­ko­my­bės, su­pra­ti­mo kar­te­lė ti­krai aukš­tai iš­kel­ta, tai ver­ti­nu po­zi­ty­viai“, - žur­na­lis­tams Ruk­lo­je sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Taip ša­lies va­do­vė kal­bė­jo pa­klaus­ta apie kon­ser­va­to­rių ly­de­rio And­riaus Ku­bi­liaus spren­di­mą ne­da­ly­vau­ti par­ti­jos va­do­vo rin­ki­muo­se ir Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės at­sis­ta­ty­di­ni­mą iš Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kės par­ei­gų.

Bu­vęs prem­je­ras A.Ku­bi­lius pir­ma­die­nį pa­skel­bė, kad ne­be­sieks bū­ti per­rink­tas Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ku, ir par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se par­ėmė eu­ro­par­la­men­ta­rą Gab­rie­lių Lands­ber­gį.

58 me­tų A.Ku­bi­lius laiš­ke par­ti­jos bend­ra­žy­giams pra­ne­šė, kad „a­tė­jo tin­ka­mas me­tas par­ody­ti as­me­ni­nį pa­vyz­dį, įgy­ven­di­nant par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mo stra­te­gi­ją“.

A.Ku­bi­lius kon­ser­va­to­rių par­ti­jai va­do­va­vo nuo 2003 me­tų. 1999-2000 ir 2008-2012 me­tais jis bu­vo mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Apie at­sis­ta­ty­di­ni­mą an­tra­die­nį pa­skel­bu­si L.Grau­ži­nie­nė to­kį spren­di­mą mo­ty­va­vo „as­me­ni­ne at­sa­ko­my­be už sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tus“.