Partijų lyderiai rengiasi vasaros poilsiui
Par­la­men­ti­nių par­ti­jų ly­de­rių at­os­to­gų marš­ru­tai ne­ap­si­ri­bos vien gim­to­sio­mis so­dy­bo­mis. Po­li­ti­kams pa­trauk­lus tiek poil­sis prie Bal­ti­jos jū­ros, tiek pa­sip­lau­kio­ji­mas bai­da­rė­mis, tiek sve­čios ša­lys.

Dau­gu­ma di­džių­jų par­ti­jų va­do­vų ža­da at­os­to­gau­ti rugp­jū­tį, kai ša­lies po­li­ti­nis gy­ve­ni­mas tra­di­ciš­kai ap­mirš­ta. Vi­si jie džiau­gia­si ga­lė­sian­tys dau­giau lai­ko skir­ti šei­mai, nes per dar­bus ir po­li­ti­nę veik­lą ar­ti­mie­siems jo ne­re­tai pri­stin­ga.

Ta­čiau per at­os­to­gas vi­siš­kai ati­trūk­ti nuo ak­tua­li­jų par­ti­jų va­do­vai ne­ke­ti­na. Esą bent vie­nas ran­kos pirš­tas ant pul­so vi­suo­met bū­na už­dė­tas.

Trys par­ti­niai ly­de­riai, Sei­mo na­riai, ofi­cia­lių at­os­to­gų iš tie­sų ne­tu­ri. To­dėl, kaip daž­niau­siai ar­gu­men­tuo­ja vi­si par­la­men­ta­rai, poil­sį de­ri­na su dar­bais. No­rė­da­mi ku­riam lai­kui iš­vyk­ti už Lie­tu­vos ri­bų, apie sa­vo pla­nus sei­mū­nai tu­ri in­for­muo­ti Sei­mo val­dy­bą.

Ir prie jū­ros, ir prie ežerų

Lie­pos pa­bai­go­je dvi sa­vai­tes at­os­to­gau­sian­tis val­dan­čio­sios Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­ris, Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas „Lie­tu­vos ži­nias“ ti­ki­no vi­są dė­me­sį skir­sian­tis šei­mai. Du ma­ža­me­čius vai­kus su žmo­na au­gi­nan­tis po­li­ti­kas poil­sį ke­ti­na „skel­ti“ į dvi da­lis. Vie­ną jų Pa­luc­kų šei­ma mė­gau­sis pa­jū­rio ma­lo­nu­mais – vei­kiau­siai ap­sis­tos Kur­šių ne­ri­jo­je.

„Tau­po­me pi­ni­gė­lius, nes me­tai iš me­tų ten vis­kas brangs­ta. Ki­ta at­os­to­gų da­lis bus ak­ty­ves­nė. Vai­kai au­ga, no­ri­si juos su­pa­žin­din­ti su vi­sais ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ma­lo­nu­mais, to­dėl, ma­tyt, plauk­si­me Mo­lė­tų, Ig­na­li­nos eže­rais. Pa­žve­jo­si­me, kur­si­me lau­žus. Sū­nui ir du­krai tai la­bai pa­tiks, žmo­nai, ti­kiuo­si, taip pat“, – šmaikš­ta­vo vi­ce­me­ras.

At­ei­ty­je, pa­au­gus vai­kams, šei­ma ke­ti­na leis­tis į pa­žin­ti­nes už­sie­nio ke­lio­nes. „Ne­la­bai mėgs­ta­me gu­lė­ti prie ko­kio nors ba­sei­no. Mums kur kas ma­lo­nes­nis pa­ži­ni­mo džiaugs­mas. To­dėl bū­tų sma­gu pa­ke­liau­ti po Eu­ro­pos ša­lis. Ži­no­ma, at­ei­ty­je vai­kai pa­tys jas pa­žins, bet da­bar tė­vų par­ei­ga pa­dė­ti plės­ti jų aki­ra­tį“, – kal­bė­jo G. Pa­luc­kas. Po­li­ti­kas pri­si­pa­ži­no, kad jam sma­giau­sia lan­ky­tis Ita­li­jo­je ir Pra­ncū­zi­jo­je.

So­dy­bos neturi

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­ris bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis ti­ki­no kon­kre­čių poil­sio pla­nų kol kas ne­tu­rin­tis. Ta­čiau ap­sid­raus­da­mas jis pa­si­rū­pi­no Sei­mo val­dy­bos lei­di­mu rugp­jū­tį iš­vyk­ti už ša­lies ri­bų.

„Pa­ra­šiau to­kią ap­ta­kią for­mu­luo­tę, kai at­eis lai­kas, bus ma­tyt, gal kur ir pra­ding­si­me“, – sa­kė kon­ser­va­to­rių va­do­vas. Anot jo, pa­pras­tai per at­os­to­gas vi­sa Lands­ber­gių šei­ma mėgs­ta pa­ke­liau­ti, at­ras­ti nau­jų vie­tų. „Jei jau iš­si­ruo­šia­me su vai­kais, sten­gia­mės, kad tai bū­tų edu­ka­ci­ja, pa­mo­ka, pa­ži­ni­mas“, – tei­gė G. Lands­ber­gis.

Dau­giau­sia šei­ma ke­liau­ja po Lie­tu­vą. Po­li­ti­kas sa­kė, kad šei­ma ne­tu­ri sa­vo so­dy­bos, ku­rio­je ga­lė­tų va­sa­ro­ti. „Ap­gai­les­tau­ju, nes pats aug­da­mas to­kią tu­rė­jau“, – pa­sa­ko­jo par­la­men­ta­ras. Anot jo, vy­res­nie­ji vai­kai da­bar sto­vyk­lau­ja, jau­niau­sia du­kra – na­muo­se. Va­sa­rą, kai nė­vyks­ta po­sė­džiai, at­si­ra­dus lais­ves­nio lai­ko, TS-LKD ly­de­ris pri­sė­da prie kny­gų.

Romo Jurgaičio nuotrauka

„Len­ty­na tie­siog lūž­ta nuo nau­jų lei­di­nių. Steng­siuo­si grą­žin­ti per me­tus su­si­kau­pu­sią sko­lą. Taip sma­gu pirk­ti kny­gas, o skai­ty­ti ne­lie­ka lai­ko“, – pri­si­pa­ži­no kon­ser­va­to­rius.

Mė­gau­sis ramybe

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas, sos­ti­nės me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ti­ki­no pir­mą­syk gy­ve­ni­me sa­vai­tę at­os­to­ga­vęs va­sa­ros pra­džio­je.

„Pir­mą kar­tą su šei­ma iš­ban­dė­me ke­lio­nę kem­pe­riu. Va­žia­vo­me į Slo­va­ki­jos kal­nus, ap­žiū­rė­jo­me ten esan­čias pi­lis, daug vaikš­čio­jo­me. Vai­kams la­bai pa­ti­ko. Tai bu­vo įdo­mus pa­ty­ri­mas vi­sai šei­mai“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Gin­tau­tas Pa­luc­kas: „Vai­kai au­ga, no­ri­si juos su­pa­žin­din­ti su vi­sais ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ma­lo­nu­mais.“

Ki­tas dvi at­os­to­gų sa­vai­tes, ku­rias pa­siims rugp­jū­tį, R. Ši­ma­šius su šei­ma pla­nuo­ja pra­leis­ti Lie­tu­vo­je, dau­giau­sia – sa­vo so­dy­bo­je ša­lia Aukš­tad­va­rio. „Mums la­bai pa­tin­ka bū­ti gam­to­je, pa­si­vaikš­čio­ti, va­ži­nė­ti dvi­ra­čiais, džiaug­tis tuo, kas svar­biau­sia, – ra­my­be“, – tei­gė li­be­ra­las. Jis pri­si­pa­ži­no mėgs­tan­tis so­dy­bo­je meis­trau­ti, pa­dir­bė­ti „su plak­tu­ku ir pjūk­lu“. Ten vi­sa­da ran­da kuo už­siim­ti ir trys me­ro vai­kai. „Gu­lė­ji­mas pa­plū­di­my­je – kan­ky­nė, ti­krai ne mums“, – sa­kė R. Ši­ma­šius. To­dėl prie jū­ros šei­ma grei­čiau­siai vyks tik ko­kiam sa­vait­ga­liui.

Po­li­ti­kas pa­sa­ko­jo, kad per at­os­to­gas vi­sa­da ran­da lai­ko kny­goms. „Tre­čią die­ną, gal­vai pa­il­sė­jus, iš kar­to per die­ną pra­ry­ju po kny­gą. Mėgs­tu is­to­ri­nes, fi­lo­so­fi­nes kny­gas, ori­gi­na­les­nius ro­ma­nus. La­bai sma­gu, kad pa­sta­ruo­ju me­tu iš­leis­ta daug kny­gų apie Vil­nių“, – pa­si­džiau­gė me­ras.

Dirbs sa­vo ūkyje

Opo­zi­ci­nės par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis ti­ki­no tu­rin­tis la­bai ma­žai lai­ko poil­siui. Ant jo pe­čių – ne tik par­la­men­ti­nė veik­la, bet ir ūkio dar­bai sa­va­me ūky­je Rus­nė­je.

Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius: „Mums pa­tin­ka bū­ti gam­to­je, pa­si­vaikš­čio­ti, džiaug­tis tuo, kas svar­biau­sia, – ra­my­be.“

„Kiek ži­nau, žmo­na ju­bi­lie­jaus pro­ga ke­ti­na man do­va­no­ti sa­vai­tės ke­lio­nę į Grai­ki­ją. Vyk­si­me vi­sa šei­ma“, – pa­sa­ko­jo po­li­ti­kas. Vi­są ki­tą lai­ką jis skir­sian­tis su­si­ti­ki­mams su rin­kė­jais ir ūkio dar­bams.

„Pap­ras­tai die­ną bū­nu Ši­la­lė­je, Ši­lu­tė­je, Rie­ta­ve, o va­ka­re, grį­žęs į ūkį, sė­du į trak­to­rių. Dar ir gy­vu­liai lau­kia“, – apie sa­vo tra­di­ci­nę die­not­var­kę pa­sa­ko­jo R. Že­mai­tai­tis.

Sa­vo ūky­je jis au­gi­na ne tik el­nius ir da­nie­lius. „Va­sa­rą vi­sa­da nu­si­per­ku apie 30–40 an­čių, 20 žą­sų, tu­ri­me triu­šių. Gry­bau­ja­me, au­gi­nu daug braš­kių, žie­mai pri­si­ver­du apie 300 li­trų, avie­čiau­ja­me, mė­ly­niau­ja­me. Tu­ri­me ką veik­ti, to­dėl žie­mą ge­rai gy­ve­na­me“, – šmaikš­ta­vo R. Že­mai­tai­tis. Anot „tvar­kie­čio“, ūky­je la­bai pa­tin­ka ir jo abiem sū­nums. „Ma­nau, kad jie bus ūki­nin­kai“, – vy­lė­si po­li­ti­kas.

Ren­gia­ma pataisa

Pa­klaus­ti, kaip šią va­sa­rą il­sė­sis „vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis, ne­pa­vy­ko. Kal­ba­ma, kad po­li­ti­kas vis dar sve­čiuo­ja­si jo pa­ties me­ce­nuo­ja­mo­je vai­kų poil­sio sto­vyk­lo­je.

Sei­mo pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vik­to­ras Pra­nckie­tis pa­si­ry­žęs griež­tai lai­ky­sis Sei­mo sta­tu­to nor­mų, to­dėl apie at­os­to­gas ne­gal­vo­ja. Kaip ži­no­ma, Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra nu­ro­dęs, kad par­la­men­ta­rai pri­va­lo tu­rė­ti įtei­sin­tas at­os­to­gas. Ta­čiau jau ge­rą de­šimt­me­tį ši nuo­sta­ta ne­įgy­ven­di­na­ma. Dau­gu­ma Sei­mo na­rių ar­gu­men­tuo­ja, kad įtvir­tin­ti at­os­to­gų ne­įma­no­ma, nes par­la­men­ti­nė veik­la – ne­per­trau­kia­ma. To­dėl ir nau­ja­ja­me Sei­mo na­rių par­ei­gas, tei­ses ir veik­los ga­ran­ti­jas apib­rė­žian­čia­me įsta­ty­mo pro­jek­te, ku­ris ar­ti­miau­siu me­tu bus pri­sta­ty­tas ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je, at­os­to­gos ne­nu­ma­ty­tos. Ta­čiau kal­ba­ma, kad pa­tei­kus šį pro­jek­tą iš­kart bus re­gis­truo­tos pa­tai­sos dėl at­os­to­gų.

„Sei­mo pir­mi­nin­kas no­rė­tų, kad to­kios pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos, ir vi­si le­ga­liai ga­lė­tų il­sė­tis, skir­ti dau­giau lai­ko sa­vo šei­mai, ar­ti­mie­siems, kaž­kur iš­vyk­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė V. Pra­nckie­čio at­sto­vė spau­dai Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė. Anot jos, par­la­men­to va­do­vas sten­gia­si at­si­pūs­ti sa­vait­ga­liais su šei­ma sa­vo so­dy­bo­je Kau­no ra­jo­ne. „Sei­mo pir­mi­nin­kas yra sa­kęs, kad jam ge­riau­sia at­os­to­gau­ti Lie­tu­vo­je“, – tei­gė jo at­sto­vė.