Partijų durys S. Skverneliui plačiai atlapotos
Nors vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro kė­dę pa­lik­ti su­si­ruo­šęs Sau­lius Skver­ne­lis tei­gia ne­sąs ap­sisp­ren­dęs dėl to­les­nės po­li­ti­nės at­ei­ties, par­ti­jos ne­sle­pia au­džian­čios pla­nus, kaip to­kį rei­tin­gų vir­šū­nes pa­sie­ku­sį „kad­rą“ pri­si­vi­lio­ti į sa­vo gre­tas.

Po vie­ną va­ka­rą sos­ti­nę šiur­pi­nu­sių gink­luo­to vy­ro gau­dy­nių, pa­si­bai­gu­sių konf­lik­tu su Sei­mo pir­mi­nin­ke ir kri­tiš­ku pre­zi­den­tės žo­džiu, ki­tą die­ną at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą prem­je­rui įtei­kęs S. Skver­ne­lis – gar­dus kąs­ne­lis par­la­men­to rin­ki­mams be­si­ren­gian­čioms par­ti­joms. Ne kliū­tis ir pa­ties mi­nis­tro pa­ti­ki­ni­mai, kad dėl to­les­nės po­li­ti­nės veik­los jis kol kas nė­ra ap­sisp­ren­dęs. Juo­lab jog kas­die­nės po­li­ti­nės in­tri­gos esą tik ma­ži­na tą no­rą. Tai sa­ky­da­mas S. Skver­ne­lis tu­rė­jo gal­vo­je par­la­men­to va­do­vės sa­vait­ga­lį ži­niask­lai­dai iš­sa­ky­tus tei­gi­nius, esą 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se jis pla­nuo­ja da­ly­vau­ti su val­dan­čią­ja Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP). Pats mi­nis­tras penk­ta­die­nį pa­ti­ki­no esąs at­vi­ras vi­soms po­li­ti­nėms jė­goms.

Ly­giai taip pat ne­men­ką po­li­ti­nį ba­ga­žą pa­sta­ruo­ju me­tu su­si­kro­vu­siam S. Skver­ne­liui at­vi­ros vi­sų par­ti­jų du­rys. Tai va­kar LŽ pa­tvir­ti­no di­džių­jų par­la­men­ti­nių par­ti­jų va­do­vai.

Lau­kia at­sa­ky­mo

Pa­sak Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do Sy­so, po­kal­bio apie at­ei­tį LSDP su S. Skver­ne­liu iš tie­sų bū­ta. „Mes pra­šė­mė ap­sisp­ręs­ti ir pa­sa­ky­ti, ta­čiau at­sa­ky­mo ne­ga­vo­me“, – LŽ pri­si­pa­ži­no A. Sy­sas. Jis su­ti­ko, kad „tre­čias žmo­gus apk­lau­so­se“ pa­trauk­lus vi­soms par­ti­joms. „Mi­nis­tras – sa­vo sri­ties pra­kti­kas, tu­ri hu­mo­ro jaus­mą, ku­rį ne vi­si su­pran­ta, ne­tu­ri ka­žin ko­kių uo­de­gų, dėl ku­rių ga­li­ma pri­kib­ti, cha­riz­ma­tiš­kas, o po­li­ti­ko­je tai la­bai rei­ka­lin­ga. Kaip po­li­ti­kui gal trūks­ta pa­tir­ties, po­li­ti­nių gud­ry­bių ir su­bti­ly­bių iš­ma­ny­mo, bet čia – lai­ko klau­si­mas. Vis­kas pri­klau­so nuo žmo­gaus. Jei no­ri, mo­ko­si, jei ne, ei­na ten, kur jam ge­riau se­ka­si“, – kal­bė­jo A. Sy­sas.

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis taip pat ne­slė­pė, jog „sig­na­lų ir dis­ku­si­jų“ su S. Skver­ne­liu bū­ta. „Kad bū­tų ga­li­ma tęs­ti dis­ku­si­jas, lauk­tu­me pa­ties mi­nis­tro ver­ty­bi­nio ap­sisp­ren­di­mo“, – LŽ sa­kė TS-LKD va­do­vas. G. Lands­ber­gio nuo­mo­ne, S. Skver­ne­lis „y­ra par­odęs la­bai stip­rių sa­vy­bių“ tel­kiant po­li­ci­jos bend­ruo­me­nę, iš da­lies tai jo nuo­pel­nas, kad vi­sa sis­te­ma ta­po skaid­res­nė, at­vi­res­nė, kad ja pa­si­ti­ki vi­suo­me­nė.

Ta­čiau, pa­sak TS-LKD ly­de­rio, po­li­ti­kas vi­suo­met tu­ri pri­si­min­ti, jog ne­tiks­lus žo­dis, ypač kai pa­dė­tis to­kia su­dė­tin­ga, ga­li tą pa­si­ti­kė­ji­mą la­bai grei­tai su­griau­ti. „Po­li­ti­nis tur­gus man nė­ra la­bai pri­im­ti­nas da­ly­kas. Kan­di­da­to pri­ėmi­mas į mū­sų par­ti­ją – ne pir­ki­mas. Pir­miau­sia su juo kal­ba­mės apie prog­ra­mi­nius da­ly­kus“, – tvir­ti­no G. Lands­ber­gis.

Žo­džio žmo­gus

„E­sa­me šne­kė­ję, bet la­bai ne­įpa­rei­go­ja­mai. Kaip su­pra­tau, po to po­kal­bio mi­nis­tras ne­tu­rė­jo aiš­kaus spren­di­mo, ar iš vi­so da­ly­vaus po­li­ti­ko­je, o jei da­ly­vaus, tai su ko­kia po­li­ti­ne jė­ga“, – LŽ sa­kė opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Jo žo­džiais, po­kal­bį su­tar­ta nu­kel­ti vė­les­niam lai­ko­tar­piui, kad, pa­vy­kus su­si­tar­ti, „tvar­kie­čių“ de­le­guo­tas mi­nis­tras ne­tu­rė­tų ne­pa­to­gu­mų ei­da­mas su ki­ta po­li­ti­ne jė­ga. „Na­tū­ra­lu, jog no­ri­si, kad ko­man­do­je bū­tų kuo dau­giau stip­rių pro­fe­sio­na­lių žmo­nių. O kiek čia pri­si­dės tų po­li­ti­nių ba­lų, yra ša­lu­ti­nis klau­si­mas. Par­ti­jos re­mia­si sa­vo tu­ri­mais kad­rais“, – aiš­ki­no E. Ma­siu­lis. Kol kas, jo ma­ny­mu, ga­li­ma kal­bė­ti tik apie S. Skver­ne­lio kaip pro­fe­sio­na­lo dar­bą, o ver­tin­ti jį kaip po­li­ti­ką – per anks­ti.

Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čios „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ (TT) par­ti­jos ly­de­rio Ro­lan­do Pa­kso įsi­ti­ki­ni­mu, ge­riau­sia šio­je su­dė­tin­go­je si­tua­ci­jo­je bū­tų, kad S. Skver­ne­lis sėk­min­gai baig­tų šios ka­den­ci­jos dar­bus. To­dėl vi­sos par­ti­nės vi­lio­nės, TT va­do­vo nuo­mo­ne, per anks­ty­vos. „Kai vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras yra ne­par­ti­nis – gal net ge­riau“, – svars­tė S. Skver­ne­lį į mi­nis­trus de­le­ga­vu­sios par­ti­jos va­do­vas. Pa­sak R. Pa­kso, S. Skver­ne­lis, ki­taip ne­gu ki­ti po­li­ti­kai, „y­ra žo­džio žmo­gus“. TT ly­de­ris ne­slė­pė tu­rįs vil­ties, kad mi­nis­tras ir to­liau liks iš­ti­ki­mas jį į po­li­ti­nį pos­tą pa­siū­liu­siai par­ti­jai.

Po­li­ti­nis ba­ga­žas sukrautas

Pa­sak Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to do­cen­to To­mo Ja­ne­liū­no, na­tū­ra­lu, kad dau­gu­ma par­ti­jų var­žo­si dėl as­mens, ku­ris po­pu­lia­ru­mu nu­si­lei­džia tik pre­zi­den­tei ir prem­je­rui. „To­kie po­li­ti­kai pa­gei­dau­ja­mi bet ku­rio­je par­ti­jo­je. Ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pri­pa­ži­no, jog mie­lai ma­ty­tų S. Skver­ne­lį pas so­cial­de­mo­kra­tus“, – LŽ sa­kė po­li­to­lo­gas. Jo tei­gi­mu, iš ki­tų mi­nis­trų S. Skver­ne­lis iš­sis­ki­ria tuo, kad „ti­krai ser­ga už sa­vo sri­tį, gi­na sa­vo va­do­vau­ja­mų ins­ti­tu­ci­jų par­ei­gū­nus ir dar­buo­to­jus, iš tie­sų no­ri šią sri­tį re­for­muo­ti ir pa­keis­ti“. „Jis, į mi­nis­trus at­ėjęs iš po­li­ci­jos sis­te­mos, aiš­kiai su­pran­ta, ką ir kaip da­ry­ti. Ir tuo ski­ria­si nuo ki­tų mi­nis­trų, ku­rie pir­miau­sia žiū­ri sa­vo re­pu­ta­ci­jos, po­li­ti­nių pers­pek­ty­vų, o ne sie­kia pa­ge­rin­ti va­do­vau­ja­mą sri­tį“, – pa­žy­mė­jo T. Ja­ne­liū­nas.

Be to, dau­ge­liui pa­tin­ka S. Skver­ne­lio po­li­ti­nė re­to­ri­ka, liu­di­jan­ti ryž­tin­gu­mą, kai ku­riais at­ve­jais – ne­pa­tai­ka­vi­mą aukš­čiau­siems ša­lies va­do­vams. Ta­čiau, pa­sak po­li­to­lo­go, mi­nis­trui dar trūks­ta po­li­ti­nės iš­min­ties, o jai įgau­ti rei­kia dau­giau lai­ko. „Po­li­ti­nio žai­di­mo įgū­džiai, su­bti­lu­mas ir­gi bū­ti­ni“, – pri­dū­rė pa­šne­ko­vas. Jo žo­džiais, S. Skver­ne­lis jau da­bar tu­ri su­si­kro­vęs po­li­ti­nį ka­pi­ta­lą, ku­riuo ga­lės nau­do­tis at­ei­ty­je.