Partijos sutaria dėl gynybos biudžeto didinimo
Lie­tu­vos gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mas nuo­sek­liai di­di­na­mas, sie­kiant vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus NA­TO, sa­ko Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

„Fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mu ti­krai nuo­sek­liai dir­ba­ma, tiek 2014 me­tais, tiek for­muo­jant ki­tų me­tų biu­dže­tą mes tuos įsi­pa­rei­go­ji­mus vyk­dom, nes at­si­li­ki­mas nuo įsi­pa­rei­go­ji­mo ti­krai bu­vo di­džiu­lis, ypa­tin­gai di­džiu­lis at­otrū­kis su­si­da­rė dėl kri­zės lai­ko­tar­pio. Ka­da mes įver­ti­nom ir sa­vo si­tua­ci­ją, ir sa­vo pa­jė­gi­mus, mes ma­to­me, kad tų re­sur­sų ti­krai rei­kia ir vi­di­niams klau­si­mams spręs­ti“, - penk­ta­die­nį ra­di­jui „Lais­vo­ji ban­ga“ sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Taip pat ji pa­žy­mė­jo, kad pa­grin­di­nės po­li­ti­nės par­ti­jos su­ta­ria dėl di­des­nių fi­nan­sų gy­ny­bai, nors pa­ski­rų po­li­ti­kų nuo­mo­nių ga­li bū­ti ir įvai­rių.

„Vi­sa­da po­li­ti­kų Sei­me yra 141 ir na­tū­ra­lu, kad Sei­me yra įvai­rių nuo­mo­nių, bet jei kal­ba­me apie po­li­ti­nes par­ti­jas, pa­si­ra­šy­da­mos šį su­si­ta­ri­mą jos la­bai at­sa­kin­gai iš­dis­ku­ta­vo vi­sus punk­tus ir kryp­tis, ku­rios nu­ro­dy­tos su­si­ta­ri­me, ir jos iš­lai­ko­mos ir bus iš­lai­ko­mos. Už­sie­nio po­li­ti­ko­je pa­gal nuo­tai­kas ju­dė­ti į prie­kį ne­ga­li­ma, rei­kia su­si­tar­ti, ko­kią Lie­tu­va tu­ri po­zi­ci­ją vie­nu ar ki­tu klau­si­mu, tai ypač svar­bu šiam geo­po­li­tiš­kai su­dė­tin­ga­me lai­ko­tar­py­je“, - kal­bė­jo Sei­mo pir­mi­nin­kė.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) penk­ta­die­nį Sei­me ren­gia dis­ku­si­ją dėl po­li­ti­nių par­ti­jų pa­si­ra­šy­to su­si­ta­ri­mo di­din­ti gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mą įgy­ven­di­ni­mo.

Šių me­tų pa­va­sa­rį pa­grin­di­nės Lie­tu­vos po­li­ti­nės par­ti­jos pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą, ku­riuo įsi­pa­rei­go­ja­ma iki 2020-ųjų me­tų pa­di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą kraš­to ap­sau­gai iki 2 pro­cen­tų nuo bend­ro­jo ša­lies vi­daus pro­duk­to (BVP). 2 proc. BVP yra NA­TO ša­lių su­tar­tas gy­ny­bos biu­dže­to ro­dik­lis.

Šie­met Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mas sie­kia 0,89 proc. BVP. Vy­riau­sy­bė ki­tų me­tų gy­ny­bai skir­tas lė­šas siū­lo di­din­ti treč­da­liu - pri­ėmus siū­lo­mą biu­dže­tą, ki­tą­met šis ro­dik­lis pa­di­dė­tų iki 1,11 proc. Iš­lai­das kraš­to ap­sau­gai Lie­tu­va di­di­na rea­guo­da­ma į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je.