Partijos rikiuoja kariaunas
Opo­nen­tai ne­drįs­ta kel­ti stip­rių kan­di­da­tų Vil­ka­viš­kio rin­ki­mų apy­gar­do­je, kur ru­de­nį par­la­men­ta­ro man­da­to vėl sieks so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius, kaip ir prieš Uk­mer­gė­je kan­di­da­tuo­sian­čią „dar­bie­tę“ Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę ar Klai­pė­do­je – Li­be­ra­lų są­jū­džio ved­lį Eli­gi­jų Ma­siu­lį. Ta­čiau par­ti­jų skel­bia­mi kan­di­da­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se są­ra­šai at­sklei­džia, kad kai ku­rio­se iš jų ko­va bus itin karš­ta.

Iki rugp­jū­čio 5-osios, kai Sei­mo rin­ki­muo­se no­rin­čios da­ly­vau­ti par­ti­jos pri­va­lės pa­teik­ti ga­lu­ti­nius sa­vo ke­lia­mų kan­di­da­tų są­ra­šus Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai, li­ko trys mė­ne­siai, bet dau­gu­ma po­li­ti­nių par­ti­jų jau pa­skel­bė sa­vo pre­ten­den­tų var­žy­tis vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se pa­var­des. Kaip jau tam­pa įpras­ta, kan­di­da­tai ir vėl per­mai­šo­mi lyg kor­tų ka­la­dė­je: per vie­nus rin­ki­mus kel­tas Vil­niu­je, per ki­tus po­li­ti­kas ban­do bū­ti iš­rink­tas Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, ir to­kios dė­lio­nės net ne­prik­lau­so nuo pa­siek­tų re­zul­ta­tų.

„Bend­ra ten­den­ci­ja yra ta, kad par­ti­jos „sau­gių“ apy­gar­dų, ku­rio­se jų ke­lia­mi kan­di­da­tai bū­tų aiš­kūs ly­de­riai, yra ne­daug. Dėl to mė­gi­na­ma lai­mė, nuo­lat at­lie­kant kan­di­da­tų ro­ki­ruo­tes. Di­džiau­sias to­kių spren­di­mų pa­vo­jus sly­pi ta­me, kad ro­ki­ruo­tes da­rant per­ne­lyg daž­nai, ti­kė­tis sėk­mės tam­pa su­dė­tin­ga“, – pa­sta­rą­sias ten­den­ci­jas LŽ api­bū­di­no po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius.

Algirdas Butkevičius

Ža­da leng­vą pergalę

Ver­ti­nant di­džių­jų po­li­ti­nių par­ti­jų – tiek val­dan­čių­jų, tiek opo­zi­ci­nių – skel­bia­mus kan­di­da­tų vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se są­ra­šus spa­lį vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams, aiš­kė­ja, kad kai ku­riems į juos įtrauk­tiems po­li­ti­kams opo­nen­tai nu­si­leis­ti lin­kę jau iš anks­to.

„Kon­kre­čių kan­di­da­tų at­si­ra­di­mas vie­no­je ar ki­to­je apy­gar­do­je pir­miau­sia pri­klau­so nuo jų ga­li­my­bių bū­ti iš­rink­tiems. Jei apy­gar­do­je vie­nas ar ki­tas kan­di­da­tas tu­ri aiš­kių šan­sų, kaip, tar­ki­me, so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris A. But­ke­vi­čius Vil­ka­viš­ky­je, tai bet ku­rios ki­tos par­ti­jos ryš­kes­ni po­li­ti­kai ten var­žy­tis ne­išd­rįs­ta, tai­gi, ke­lia­mi silp­nes­ni kan­di­da­tai, nes lai­mė­ti yra ne­daug šan­sų. Ta­čiau to­kių apy­gar­dų, kur kon­kre­tus po­li­ti­kas tu­ri ly­de­rio po­zi­ci­jas, Lie­tu­vo­je yra ne­daug“, – aiš­ki­no A. Kru­pa­vi­čius.

Iš par­ti­jų tei­kia­mų są­ra­šų iš tie­sų su­si­da­ro įspū­dis, kad Vil­ka­viš­kio apy­gar­do­je prem­je­rui A. But­ke­vi­čiui, ten jau pir­ma­ja­me tu­re lai­mė­ju­siam rin­ki­mus 2012 me­tais, ir šį­met tai pa­da­ry­ti ne­tu­rė­tų bū­ti su­nku. Da­bar­ti­nė so­cial­de­mo­kra­tų par­tne­rė Dar­bo par­ti­ja (DP) prieš prem­je­rą šio­je apy­gar­do­je ke­lia Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ta­ry­bos na­rio, par­ei­gū­nų ir ka­rių pen­si­jo­je esan­čio Ed­mun­do Ža­lio kan­di­da­tū­rą. Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) siū­lo Pil­viš­kių se­niū­ną Vy­tau­tą Ju­dic­ką, Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS) kan­di­da­to į šią apy­gar­dą dar aps­kri­tai ne­nu­ma­tė.

Pa­na­ši su­tia­ci­ja klos­to­si ir kai ku­rio­se ki­to­se apy­gar­do­se. Prieš Uk­mer­gės apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­sian­čią DP at­sto­vę Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę, ku­ri per anks­tes­nius rin­ki­mus čia ne­ženk­liu skir­tu­mu pra­lai­mė­jo a.a. Ju­liui Ve­sel­kai, so­cial­de­mo­kra­tai ko­vo­ti siun­čia par­la­men­ta­rą Arū­ną Du­dė­ną, par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TTP) – bu­vu­sį eu­ro­par­la­men­ta­rą Juo­zą Im­bra­są. Kon­ser­va­to­riai čia ke­lia per­nai ne­sėk­min­gai dėl ra­jo­no me­ro kė­dės ko­vo­ju­sią po­li­ti­kos nau­jo­kę Ag­nę Bal­čiū­nie­nę, LS – var­žy­bas dėl ra­jo­no ta­ry­bos na­rio man­da­to pra­lai­mė­ju­sį To­mą Ba­gins­ką.

Klai­pė­dos Pa­jū­rio apy­gar­do­je, ku­rio­je anks­čiau ne kar­tą lai­mė­jo LS ly­de­ris E. Ma­siu­lis, so­cial­de­mo­kra­tai jam į prieš­inin­kus siū­lo uos­ta­mies­čio ta­ry­bos na­rę Li­li­ją Pe­traus­kie­nę, TTP – švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nis­trę Na­tal­ją Is­to­mi­ną, TS-LKD – per­nai sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus pra­lai­mė­ju­sį And­rių Pe­trai­tį, DP – taip pat į sa­vi­val­dy­bę ne­pa­te­ku­sį To­mą Bur­kaus­ką.

Di­de­lio pa­sip­rie­ši­ni­mo grei­čiau­siai ne­su­lauks ir TS-LKD ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis, iš par­ti­jos ko­le­gės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės pe­rė­męs anks­čiau pa­si­ti­kė­ji­mą ja ro­džiu­sią Kau­no Cen­tro-Ža­lia­kal­nio apy­gar­dą. Rim­čiau­siu jo kon­ku­ren­tu grei­čiau­siai taps bu­vęs švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras, iš Dar­bo par­ti­jos pas so­cial­de­mo­kra­tus pe­rė­jęs Dai­nius Pa­val­kis. DP šio­je apy­gar­do­je ke­lia Kau­no Se­na­mies­čio se­niū­nai­tę Er­nes­tą Ra­nu­sie­nę, ki­tos par­ti­jos dėl kan­di­da­tų dar nė­ra ap­sisp­ren­du­sios.

Loreta Graužinienė

Iš­skir­ti­nės pavardės

Per ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus bus apy­gar­dų, ku­rio­se su­si­rems ti­kras po­li­ti­kos „žvaigž­dy­nas“. Vil­niaus An­ta­kal­ny­je ko­va už­virs tarp so­cial­de­mo­kra­to, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Ju­ro Po­že­los, DP pa­siū­ly­to ka­dai­se vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas ėju­sio Vid­man­to Žie­me­lio, kon­ser­va­to­rių tei­kia­mos bu­vu­sios fi­nan­sų mi­nis­trės Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės. Ne ma­žiau įtemp­ta si­tua­ci­ja bus nau­jai įkur­to­je sos­ti­nės Ver­kių apy­gar­do­je. So­cial­de­mo­kra­tai jo­je ke­lia dar­bą Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se bai­gian­čią Ra­są Bud­ber­gy­tę, kon­ser­va­to­riai jai prieš­pas­ta­to bu­vu­sį ūkio mi­nis­trą Dai­nių Krei­vį. LS siū­lo rink­ti bu­vu­sį švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trą Gin­ta­rą Ste­po­na­vi­čių, „dar­bie­čiai“ – par­la­men­ta­rą Ser­ge­jų Dmi­tri­je­vą.

Dėl Vil­niaus Jus­ti­niš­kių su­si­kaus anks­čiau čia rin­ki­mus lai­mė­jęs kon­ser­va­to­rius par­la­men­ta­ras Pa­ulius Sau­dar­gas, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, „dar­bie­čių“ siū­lo­mas tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras Gied­rius Mo­zū­rai­tis bei Vil­niaus vi­ce­me­ras li­be­ral­są­jū­die­tis Li­nas Kve­da­ra­vi­čius. Į Ka­ro­li­niš­kių apy­gar­dą so­cial­de­mo­kra­tai de­le­guo­ja tei­sin­gu­mo mi­nis­trą Juo­zą Ber­na­to­nį, jo opo­nen­tais taps bu­vęs ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Al­man­tas Pet­kus, par­la­men­ta­rai kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis bei „dar­bie­tis“ Val­das Skar­ba­lius, taip pat LS de­le­guo­ja­mas bu­vęs Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris Ri­man­tas Re­mei­ka.

Vil­niaus Šeš­ki­nė­je var­žy­sis net ke­tu­ri par­la­men­ta­rai: Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas, kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, LS at­sto­vas And­rius Ma­zu­ro­nis bei „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys. Rad­vi­liš­ky­je vyks Sei­mo na­rių tri­ko­vė: da­ly­vaus so­cial­de­mo­kra­tas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas, TS-LKD at­sto­vas Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis bei „dar­bie­tė“ Zi­ta Žvi­kie­nė.

Kau­no Ši­lai­nių apy­gar­do­je taip pat grum­sis trys par­la­men­ta­rai: so­cial­de­mo­kra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė, kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys bei „dar­bie­tis“ Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas. Drau­gi­ją jiems pa­lai­kys ir LS siū­lo­mas bu­vęs Kau­no me­ras Ri­man­tas Mi­kai­tis. Prieš Pa­ne­mu­nės apy­gar­do­je so­cial­de­mo­kra­tų ke­lia­mą už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trą Li­ną Lin­ke­vi­čių stos TS/LKD de­le­guo­ja­mas vi­suo­me­ni­nin­kas Ta­das Lan­gai­tis, „dar­bie­tis“, bu­vęs su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras Sau­lius Gir­daus­kas bei „tvar­kie­čių“ siū­lo­mas Sei­mo na­rys Ri­mas An­ta­nas Ru­čys, ku­ris yra pa­skelb­tas įta­ria­muo­ju dėl pre­ky­bos po­vei­kiu.

Aly­taus apy­gar­do­je var­žy­sis anks­čiau ne kar­tą čia lai­mė­jęs so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas, taip pat par­la­men­ta­ras „dar­bie­tis“ Kęs­tu­tis Dauk­šys ir LS siū­lo­ma mies­to vi­ce­me­rė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė.

„Y­ra apy­gar­dų, ku­rio­se su­si­re­mia stip­riau­sios pa­jė­gos. Ko­dėl taip el­gia­ma­si, su­nku pa­sa­ky­ti. Gal­būt to­se apy­gar­do­se, ku­rio­se par­ti­jos tel­kia la­bai stip­rius sa­vo kan­di­da­tus, dau­ge­lis jų įžiū­ri bū­tent sa­vo per­ga­lės ga­li­my­bę ar­ba bent di­des­nę par­amą par­ti­jos są­ra­šui“, – LŽ sa­kė po­li­to­lo­gas Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nis.

Par­tne­riai virs­ta priešininkais

Per ar­tė­jan­čius rin­ki­mus ga­li­ma lauk­ti ne tik po­li­ti­nių opo­nen­tų ko­vos. Ne vie­no­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je tar­pu­sa­vy­je var­žy­sis da­bar Vy­riau­sy­bė­je kar­tu dir­ban­tys po­li­ti­kai. Įdo­mi ko­va tu­rė­tų už­vir­ti Sū­du­vos apy­gar­do­je, kur so­cial­de­mo­kra­tas kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas su­si­rungs su DP de­le­guo­ta so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tre Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­ne. Tel­šiuo­se bu­vu­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė so­cial­de­mo­kra­tė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė stos prieš skan­da­luo­se il­gai klim­pu­sį „tvar­kie­tį“ ap­lin­kos mi­nis­trą Kęs­tu­tį Tre­čio­ką.

L. Bie­li­nio ma­ny­mu, ryš­kes­nės vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ke­lia­mų kan­di­da­tų pa­var­dės iš da­lies ga­li di­din­ti jas de­le­ga­vu­sių par­ti­jų po­pu­lia­ru­mą tarp rin­kė­jų, bet tik tuo at­ve­ju, jei po­li­ti­kai ti­krai yra ži­no­mi. „Šmėkš­čio­ji­mas spau­dos ar te­le­vi­zi­jų pus­la­piuo­se ne vi­sa­da at­ne­ša lau­kia­mą re­zul­ta­tą, nes ga­li pa­aiš­kė­ti, kad kon­kre­ti rin­kė­jų gru­pė kon­kre­čia­me re­gio­ne tos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės ne­ma­to. Ma­nau, kad tiek pat ga­li­my­bių per rin­ki­mus, kaip ir „ži­no­mi“ žmo­nės, ga­li tu­rė­ti ir ži­niask­lai­do­je ne­šmė­žuo­jan­tis, bet kon­kre­čia­me re­gio­ne ak­ty­viai dir­ban­tys po­li­ti­kai. Svar­biau­sias ži­no­mu­mo ak­cen­tas, ypač re­gio­nuo­se, yra rea­lus dar­bas su rea­liais žmo­nė­mis“, – tei­gė po­li­to­lo­gas.

Jo ko­le­gos A. Kru­pa­vi­čiaus ma­ny­mu, prog­no­zuo­ti, ži­no­mos as­me­ny­bės ar­ba apy­gar­dų at­sto­vai tu­ri dau­giau šan­sų ar­tė­jan­čiuo­se rin­ki­muo­se, yra su­dė­tin­ga, nes ru­de­nį vyk­sian­čios var­žy­tu­vės bū­sian­čios iš­skir­ti­nės. „Veiks du da­ly­kai. Val­dan­čių­jų par­ti­jų rei­tin­gai yra su­ma­žė­ję, joms ti­krai teks steng­tis, kad siū­lo­mi kan­di­da­tai su­ge­bė­tų sėk­min­gai var­žy­tis vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Ki­ta ver­tus, ne­ma­ža da­lis rin­kė­jų dar ryš­kiai pri­si­me­na bu­vu­sio­sios de­ši­nių­jų koa­li­ci­jos val­dy­mo me­tus, ver­tin­tus ga­na ne­igia­mai. Tai­gi, rin­kė­jai ga­li su­teik­ti di­des­nes ga­li­my­bes par­ti­joms, il­gai ne­bu­vu­sioms val­džio­je, ar­ba ne­par­ti­niams kan­di­da­tams“, – svars­tė jis.