Partijos renkasi rinkimų strategus
Di­džio­sios ša­lies po­li­ti­nės par­ti­jos dai­ro­si kon­sul­tan­tų, pa­dė­sian­čių lai­mė­ti ko­vą ki­tą­met vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Svars­ty­da­mi, kaip pa­trauk­ti kuo dau­giau rin­kė­jų sa­vo pu­sėn, po­li­ti­kai di­de­lių nau­jo­vių ne­ža­da – ak­cen­tuos rū­pi­ni­mą­si pa­pras­tu žmo­gu­mi.

Li­kus me­tams iki Sei­mo rin­ki­mų, par­ti­jos pra­dė­jo dė­lio­ti sa­vo rin­ki­mų prog­ra­mas, svars­ty­ti šū­kius ir rin­ki­mų kam­pa­ni­jos gai­res. Dau­gu­ma dėl Sei­mo na­rio man­da­tų ko­vo­sian­čių di­džių­jų po­li­ti­nių jė­gų į pa­gal­bą ža­da pa­si­telk­ti vie­šų­jų ry­šių agen­tū­ras.

Dvi­ra­čio neišradinės

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas tei­gė, kad ren­ka­ma­si, ku­ri vie­šų­jų ry­šių agen­tū­ra pa­dės par­ti­jai Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu. „Apk­lau­sė­me ir bu­vo­me at­si­rin­kę per 20 įmo­nių. Ta­da žiū­rė­jo­me, kas su kuo dir­ba. Su agen­tū­ro­mis, ku­rios tu­ri įsi­pa­rei­go­ji­mų ki­toms par­ti­joms, ne­ve­dė­me de­ry­bų. Su sep­ty­nio­mis kal­bė­jo­mės tie­sio­giai, kai kas at­si­lie­pė“, - aiš­ki­no jis.

LSDP per kiek­vie­nus rin­ki­mus į pa­gal­bą pa­si­tel­kia eks­per­tus iš ša­lies. Pa­sak A. Sy­so, tai le­mia ke­li da­ly­kai: po­li­ti­kai ne­ga­li bū­ti spe­cia­lis­tais vi­so­se sri­ty­se, be to, sam­dy­ti vie­šų­jų ry­šių kom­pa­ni­jas ta­po sa­vo­tiš­ku lai­ko­tar­pio rei­ka­la­vi­mu. „Pats bū­čiau lin­kęs pa­ban­dy­ti vers­tis sa­vo jė­go­mis, bet bū­čiau ne­sup­ras­tas. Ei­na­me pra­min­tu ke­liu“, - kons­ta­ta­vo jis.

So­cial­de­mo­kra­tai jau svars­to, ko­kią svar­biau­sią ži­nią ko­mu­ni­kuos rin­kė­jams per rin­ki­mių kam­pa­ni­ją. Čia dvi­ra­čio iš­ra­di­nė­ti ne­si­ren­gia­ma. A. Sy­sas ti­ki­no, kad par­ti­ja liks prie sa­vo tra­di­ci­nės min­ties, kad svar­biau­sia yra žmo­gus, jo prob­le­mos, gy­ve­ni­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mas.

Darbo partijos pirmininkas Valentins Mazuronis./ Alinos Ožič nuotrauka

Darbo partijos pirmininkas Valentins Mazuronis./ Alinos Ožič nuotrauka

Dar­bo par­ti­ja taip pat dar tik ren­ka­si vie­šų­jų ry­šių bend­ro­vę, pa­dė­sian­čią pla­nuo­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­ją. Ta­čiau links­ta­ma ir to­liau bend­ra­dar­biau­ti su ko­mu­ni­ka­ci­jos agen­tū­ra „Ma­niac“. Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio tei­gi­mu, į pa­gal­bą taip pat pa­si­tel­kia­mi ir at­ski­ri vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tai. „Nea­be­jo­ti­nai spren­di­mai bus pri­ima­mi par­ti­niu lyg­me­niu: siū­lys rin­ki­mų šta­bas, pri­ims par­ti­jos val­dy­ba, pre­zi­diu­mas ir va­do­vy­bė. Ta­čiau ge­ne­ruo­jant min­tis, ren­giant pro­jek­tus kuo dau­giau bū­na "gal­vų", įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tų, tuo pa­ti prog­ra­ma bū­na ge­riau par­eng­ta“, - pa­ti­ki­no jis.

Dar­bo par­ti­ja svars­to, ko­kią es­mi­nę ži­nią ak­cen­tuo­ti Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu. Nors spren­di­mai dėl to dar ne­priim­ti, anot V. Ma­zu­ro­nio, daug dė­me­sio bus ski­ria­mas žmo­nių pa­ja­moms di­din­ti, taip pat bus pri­sta­ty­ta kon­kre­ti to­les­nio vals­ty­bės vys­ty­mo­si, eko­no­mi­kos au­gi­mo prog­ra­ma.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų rinkimų štabo vadovas Dainius Kreivys./ Romo Jurgaičio nuotrauka

Ak­cen­tus su­dė­lios patys

Pa­sak Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) rin­ki­mų šta­bo va­do­vo Dai­niaus Krei­vio, ren­ka­ma­si, ko­kiai vie­šų­jų ry­šių agen­tū­rai pa­ti­kė­ti par­ti­jos rin­ki­mų kam­pa­ni­ją. „Tu­ri­me ke­lis va­rian­tus, vyks­ta de­ry­bos. Ku­rią agen­tū­rą pa­si­rink­si­me, lems spe­cia­lis­tų kom­pe­ten­ci­ja, pa­tir­tis“, - aiš­ki­no jis.

D. Krei­vys pa­žy­mė­jo, kad agen­tū­ra pa­dės įgy­ven­din­ti tech­ni­nius da­ly­kus. Stra­te­gi­nius rin­ki­mų kam­pa­ni­jos ak­cen­tus pa­teiks pa­tys kon­ser­va­to­riai. Šiuo me­tu in­ten­sy­viai dir­ba­ma su rin­ki­mų prog­ra­ma, for­mu­luo­ja­mos pa­grin­di­nės idė­jos, ku­rios bus pri­sta­ty­tos rin­kė­jams. D. Krei­vys ti­ki­si, kad jau ar­ti­miau­siu me­tu TS-LKD pa­tvir­tins rin­ki­mų stra­te­gi­ją. „Mū­sų tiks­las, kad Lie­tu­vos pi­lie­čiai jaus­tų­si oriai, gy­ven­tų tei­sin­go­je vals­ty­bė­je, tu­rin­čio­je mo­der­nią eko­no­mi­ką, ku­ria ga­li­ma di­džiuo­tis. Ma­no­me, kad vals­ty­bė tu­ri vie­no­dai rū­pin­tis tiek čia gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis, tiek ban­dy­ti su­sig­rą­žin­ti tuos, ku­rie iš­va­žia­vo. Tai tik ma­no pir­mi­niai ak­cen­tai, ta­čiau ma­nau, kad pa­na­šūs jie ir liks“, - pa­brė­žė D. Krei­vys.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas Rolandas Paksas./ Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Už tei­sin­ges­nę visuomenę

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas pri­si­mi­nė, kad „tvar­kie­čiai“ tu­ri įvai­rios ren­gi­mo­si rin­ki­mams pa­tir­ties: rė­mė­si tik sa­vo jė­go­mis, sam­dė ry­šių su vi­suo­me­ne kon­sul­tan­tus. „Bus ma­ty­ti, ko­kį va­rian­tą da­bar pa­si­rink­si­me. Yra su­da­ry­tas rin­ki­mų šta­bas. Per kaž­kiek lai­ko, grei­čiau­siai iki Ka­lė­dų, Nau­jų­jų me­tų, ap­sisp­rę­si­me: rei­kės ko­kios nors ry­šių su vi­suo­me­ne agen­tū­ros ar iš­si­ver­si­me sa­vo jė­go­mis“, - sa­kė jis.

R. Pa­ksas įsi­ti­ki­nęs, kad vie­šų­jų ry­šių kon­sul­tan­tai yra vie­na, bet ne svar­biau­sia, rin­ki­mų kam­pa­ni­jos sėk­mės su­dė­ti­nių da­lių. „Ma­nau, kad žmo­nės tu­rė­tų dirb­ti su prog­ra­mo­mis, ko­vo­ti už sa­vo idė­jas“, - pa­žy­mė­jo „tvar­kie­tis“.

R. Pa­ksas svars­tė, kad „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ šū­kis Sei­mo rin­ki­muo­se ga­lė­tų bū­ti: „Už tei­sin­ges­nę vi­suo­me­nę“. „Vi­sais at­žvil­giais ir pla­čią­ja pra­sme. Čia tel­pa vis­kas: ir tei­sin­ges­nis at­ly­gi­ni­mas, tei­sin­ges­ni gy­ve­ni­mo stan­dar­tai, tei­sin­ges­ni teis­mai ir ki­ti da­ly­kai“, - kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Pa­si­ti­ki profesionalais

Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis./ Romo Jurgaičio nuotrauka

Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis sa­kė, kad jų par­ti­ja taip pat ren­ka­si vie­šų­jų ry­šių kon­sul­tan­tus. Ta­čiau grei­čiau­siai bus pa­si­rink­ta agen­tū­ra „Bo­sa­no­va", su ku­ria bend­ra­dar­biau­ta per sa­vi­val­dos ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus. „Kaip po­li­ti­kai esa­me su­kau­pę pa­kan­ka­mai vie­šų­jų ry­šių pa­tir­ties, vis dėl­to esa­me lin­kę pa­si­ti­kė­ti pro­fe­sio­na­lais. Ta­čiau nė­ra taip, kad at­ei­na agen­tū­ros at­sto­vai, kaž­ką pa­siū­lo ir mes ak­lai su tuo su­tin­ka­me. Iš ti­krų­jų pro­ce­sas toks, kad mes, po­li­ti­kai, rem­da­mie­si įvai­riais so­cio­lo­gi­niais ty­ri­mais, vi­suo­me­nės lū­kes­čių, nuo­tai­kų ana­li­zė­mis, prog­ra­mi­niais da­ly­kais, su­for­mu­luo­ja­me už­duo­tį agen­tū­rai. Ji par­en­gia ko­mu­ni­ka­ci­jos pla­ną“, - dar­bi­nę vir­tu­vę api­bū­di­no E. Ma­siu­lis.

Li­be­ra­lų są­jū­džio rin­ki­mų kam­pa­ni­ja tu­rė­tų lai­ky­tis ant dvie­jų pa­grin­di­nių pi­lio­rių: di­des­nės Lie­tu­vos idė­jos, aiš­ki­na­mos sie­kiu, kad ša­ly­je gy­ven­tų dau­giau žmo­nių, o iš­ei­viai tu­rė­tų ga­li­my­bę iš­lai­ky­ti glau­džius ry­šius su tė­vy­ne. Taip pat - at­sig­ręž­ti į žmo­gų, ke­liant iki šiol esą an­tra­me pla­ne bu­vu­sias kas­die­nes prob­le­mas ir ge­ri­nant gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.