Partijos plečia tinklus užsienyje
Sve­tur įsi­kū­rus gau­sioms lie­tu­vių bend­ruo­me­nėms, di­džio­sios Lie­tu­vos po­li­ti­nės jė­gos skver­bia­si į už­sie­nį. Nors kaip pri­ori­te­tas įvar­di­ja­mas mū­sų ša­ly­je vei­kian­čių par­ti­jų sky­rių stip­ri­ni­mas, ne­gai­li­ma dė­me­sio ir veik­lai ki­to­se vals­ty­bė­se plės­ti.

Di­džiau­sių mū­sų ša­lies po­li­ti­nių jė­gų – So­cial­de­mo­kra­tų (LSDP) ir Dar­bo (DP) par­ti­jų, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD), Li­be­ra­lų są­jū­džio – vė­lia­vos plaz­da ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je. Jų sky­riai vei­kia ne tik ke­lio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se, bet ir JAV ar net to­li­mo­jo­je Aus­tra­li­jo­je.

Svar­bu iš­lai­ky­ti ry­šį

Šį mė­ne­sį nau­jus sky­rius už­sie­ny­je – Švei­ca­ri­jo­je ir Lon­do­no Si­ty­je – ati­da­rė kon­ser­va­to­riai. Kaip pa­sa­ko­jo TS-LKD pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė, par­ti­jos sky­riai taip pat vei­kia Vo­kie­ti­jo­je ir Briu­se­ly­je. Ar­ti­miau­siu me­tu jų ga­li dar pa­dau­gė­ti. „Tu­ri­me sig­na­lų iš Va­šing­to­no, Či­ka­gos ir Puns­ko, kur yra di­džio­ji mū­sų bend­ra­pi­lie­čių kon­cen­tra­ci­ja“, – sa­kė kon­ser­va­to­rė.

Jos tei­gi­mu, TS-LKD sky­riai už­sie­ny­je ku­ria­si na­tū­ra­liai, pa­vyz­džiui, iš Lie­tu­vos gy­ven­ti į už­sie­nį iš­vy­kus par­ti­jos na­riams ar­ba sve­tur gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams ro­dant ini­cia­ty­vą bur­tis po TS-LKD vė­lia­va. Ne­ma­žai par­ti­nė­je veik­lo­je už­sie­ny­je da­ly­vau­jan­čių kon­ser­va­to­rių yra ak­ty­vūs, tei­kia siū­ly­mus.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė: „Siekiame, kad šiuo metu ne Lietuvoje gyvenantys žmonės turėtų galimybę būti arčiau TS-LKD reikalų, dalyvauti jos veikloje."LŽ archyvo nuotrauka

Da­bar už­sie­ny­je vei­kian­tys TS-LKD sky­riai nė­ra itin gau­sūs, kiek­vie­na­me jų, iš­sky­rus tik kur­tis pra­dė­ju­sį Švei­ca­ri­jos pa­da­li­nį, yra po ke­lias­de­šimt na­rių. „Sie­kia­me, kad šiuo me­tu ne Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys žmo­nės tu­rė­tų ga­li­my­bę bū­ti ar­čiau par­ti­jos rei­ka­lų, da­ly­vau­ti jos veik­lo­je. Mums svar­bu ne tik iš­lai­ky­ti ry­šį su jais, kaip su žmo­nė­mis, ga­lin­čiais pa­si­da­ly­ti tam ti­kra in­for­ma­ci­ja, duo­ti pa­ta­ri­mų, bet taip pat įtrauk­ti juos ir pa­da­ry­ti mū­sų bend­ruo­me­nės da­li­mi. Tech­no­lo­gi­jos lei­džia pa­lai­ky­ti dia­lo­gą“, – pa­žy­mė­jo R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė.

Iš­vy­ku­sių tau­tie­čių iniciatyva

Kol kas dau­giau­siai sky­rių už­sie­ny­je – iš vi­so 6 – yra įstei­gęs Li­be­ra­lų są­jū­dis. Jo at­sto­vy­bės vei­kia Ai­ri­jo­je, Aus­tra­li­jo­je, Bel­gi­jo­je, JAV, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je.

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Rai­mon­das Im­bra­sas pa­žy­mė­jo, kad sky­riai už­sie­ny­je yra stei­gia­mi ten gy­ve­nan­čių lie­tu­vių ini­cia­ty­va, o par­ti­ja re­mia iš­vy­ku­sių žmo­nių no­rą to­liau dirb­ti Lie­tu­vai ir ne­ati­trūk­ti nuo gim­to­sios ša­lies ak­tua­li­jų. „Šiuo me­tu vi­suo­se už­sie­nio sky­riuo­se yra 69 na­riai, di­džiau­sias yra Ai­ri­jos sky­rius, ja­me – 24 na­riai“, – sa­kė jis.

Anot R. Im­bra­so, už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys Li­be­ra­lų są­jū­džio na­riai sklan­džiai įsi­trau­kia į par­ti­jos veik­lą. „Kaip ir vi­si ki­ti par­ti­jos na­riai, jie elek­tro­ni­niu bū­du gau­na vi­są in­for­ma­ci­ją apie par­ti­jos veik­lą, nau­jie­nas, ren­gi­nius ir ki­tus įvy­kius. Per par­ti­jos ly­de­rių vi­zi­tus or­ga­ni­zuo­ja­mi su­si­ti­ki­mai, dis­ku­si­jos su vie­tos bend­ruo­me­nė­mis. Taip pat bend­ra­dar­biau­ja­ma per tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus. Už­sie­nio sky­rių na­riai, kaip ir ki­ti, tei­kia pa­siū­ly­mus bei pa­gal ga­li­my­bes da­ly­vau­ja par­ti­jos ren­gi­niuo­se“, – pa­sa­ko­jo jis.

Burs Briu­se­lio lietuvius

LSDP pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Al­gir­do Sy­so tei­gi­mu, par­ti­ja tu­ri sky­rius Lon­do­ne ir Či­ka­go­je. Svars­to­ma ati­da­ry­ti nau­ją pa­da­li­nį Briu­se­ly­je. Par­ti­nės veik­los sklai­da su­in­te­re­suo­ta ne tik po­li­ti­nė jė­ga, po­rei­kis esą ky­la ir iš už­sie­ny­je įsi­kū­ru­sių lie­tu­vių.

„Ir pa­tys to no­ri­me, nes tai yra rin­kė­jai. Už­sie­ny­je gy­ve­na ne tik tie, ku­rie re­mia de­ši­niuo­sius ar­ba li­be­ra­lus. Da­bar toks vaiz­das, kad vi­si, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos, bė­go nuo kon­ser­va­to­rių, bet yra kon­ser­va­to­riai. Už­sie­ny­je gy­ve­na ir kai­rių­jų pa­žiū­rų pi­lie­čių. Kai jie par­odo su­si­do­mė­ji­mą par­ti­ne veik­la, pa­de­da­me kiek ga­li­me“, – kal­bė­jo A. Sy­sas.

Vie­nas so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rių pri­pa­ži­no, kad iki šiol LSDP sky­rė ne­daug dė­me­sio veik­lai už­sie­nio ša­ly­se plės­ti. Ta­čiau, pa­sak A. Sy­so, kiek­vie­ną kar­tą, kai vie­nas ar ki­tas so­cial­de­mo­kra­tų bi­čiu­lis iš­vyks­ta gy­ven­ti į už­sie­nį, bend­ra­žy­giai jam pri­me­na, kad bū­tų ge­rai, jei vie­to­je su­ra­dus po­li­ti­nių bend­ra­min­čių, par­ti­jai bū­tų per­duo­ti jų kon­tak­tai, jiems bū­tų ga­li­ma nu­siųs­ti ak­tua­lios in­for­ma­ci­jos, pro­gai pa­si­tai­kius su­si­tik­ti ir pan.

A. Sy­sas sa­kė, kad LSDP tu­ri ne­daug na­rių už­sie­ny­je. Ta­čiau jis mi­nė­jo, kad sve­tur įsi­kū­rę par­ti­jos bi­čiu­liai ga­na ak­ty­viai tei­kia pa­siū­ly­mus tam ti­krais klau­si­mais, ypač tie­sio­giai su­si­ju­siais su pi­lie­čiais, iš­vy­ku­siais iš Lie­tu­vos. „Jei sky­riaus pir­mi­nin­kas yra ak­ty­ves­nis, jis ret­sy­kiais at­va­žiuo­ja į Lie­tu­vą, da­ly­vau­ja par­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se“, – pa­sa­ko­jo so­cial­de­mo­kra­tas.

Su­dė­tin­ges­nė par­ti­nė veikla

DP tu­ri tris už­sie­nio ša­ly­se vei­kian­čius sky­rius. Sve­tur įsi­kū­rę „dar­bie­čiai“ vyk­do par­ti­nę veik­lą Či­ka­go­je, Mad­ri­de ir Lon­do­ne. Tie­sa, sky­riai nė­ra la­bai gau­sūs na­rių ar ypa­tin­gai ak­ty­vūs.

DP pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Gap­šys tei­gė, kad no­ras už­sie­ny­je įsteig­ti sky­rių daž­niau­siai ky­la iš vie­to­je gy­ve­nan­čių mū­sų ša­lies pi­lie­čių. Pa­vyz­džiui, DP sky­rius Mad­ri­de įkur­tas, kai iš Lie­tu­vos gy­ven­ti į šį mies­tą per­si­kė­lė vie­na „dar­bie­tė“.

V. Gap­šys ak­cen­ta­vo, kad par­ti­jai svar­būs už Lie­tu­vos ri­bų gy­ve­nan­tys tau­tie­čiai. Vis dėl­to jis mi­nė­jo, kad DP pri­ori­te­tas yra Lie­tu­vo­je vei­kian­tys sky­riai, „la­bai stip­riai ne­sio­rien­tuo­ja­ma“ į už­sie­ny­je gy­ve­nan­čius par­ti­jos ko­le­gas.

„Jiems su­dė­tin­giau at­sto­vau­ti na­cio­na­li­nės po­li­ti­kos lyg­me­niu. Jie tei­kia sa­vo pa­siū­ly­mus elek­tro­ni­niu pa­štu. Kai stei­gė­me Či­ka­gos sky­rių, man pa­čiam te­ko reng­ti elek­tro­ni­nę vaiz­do kon­fe­ren­ci­ją su jais – bu­vo at­rak­ci­ja. Ta­čiau na­tū­ra­lu, kad veik­los po­žiū­riu vis­kas yra su­dė­tin­giau“, – tvir­ti­no V. Gap­šys. Esą pa­grin­di­nė už­sie­ny­je vei­kian­čių DP sky­rių veik­la su­si­ju­si su par­ti­jai tei­kia­mas siū­ly­mais, ku­rie ak­tua­lūs sve­tur gy­ve­nan­tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams.