Partijos permaišo konsultantų kaladę
Prieš pra­si­de­dant ofi­cia­liai rin­ki­mų kam­pa­ni­jai, star­tuo­sian­čiai ba­lan­džio 8-ąją, į Sei­mą pa­tek­ti sie­kian­čios po­li­ti­nės par­ti­jos sku­ba ap­si­rū­pin­ti vie­šų­jų ry­šių kon­sul­tan­tais. Jau tra­di­ciš­kai dau­gu­ma jų ren­ka­si ki­tus įvaiz­džio spe­cia­lis­tus, nei sam­dė per anks­čiau vy­ku­sius rin­ki­mus. Apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad to­kie spren­di­mai ga­li bū­ti sie­ja­mi su abi­pu­siu ne­pa­si­ti­kė­ji­mu, ki­lu­sių iš anks­tes­nių pa­tir­čių.

Ar­tė­jant spa­lį vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams, dau­gu­ma dėl Sei­mo na­rio man­da­tų ko­vo­sian­čių di­džių­jų po­li­ti­nių jė­gų į pa­gal­bą jau pa­si­tel­kė vie­šų­jų ry­šių agen­tū­ras. Ta­čiau vos ke­lios par­ti­jos ap­sisp­ren­dė ir to­liau bend­ra­dar­biau­ti su vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tais, pa­slau­gas jiems tei­ku­siais per anks­tes­nes kam­pa­ni­jas.

„Ga­li bū­ti, kad to­kią si­tua­ci­ją lė­mė ne tik par­ti­jų, bet ir vie­šų­jų ry­šių agen­tū­rų po­zi­ci­ja. Ne­at­mes­ti­na ti­ki­my­bė, kad bend­ro­vės, tu­rin­čios bend­ra­dar­bia­vi­mo su par­ti­jo­mis pa­tir­ties, nė­ra juo la­bai pa­ten­kin­tos. Par­ti­jos, ki­taip nei vers­lo įmo­nės, daž­nai tu­ri ki­to­kį po­žiū­rį į vie­šą­sias kam­pa­ni­jas. Jos įsi­vaiz­duo­ja, kad pa­čios pui­kiai ži­no, kaip rei­kia bend­rau­ti su rin­kė­jais, daž­nai va­do­vau­ja­si ste­reo­ti­pais. Pro­fe­sio­na­lai taip pat kar­tais tu­ri spe­ci­fi­nių pa­tir­čių. Tai­gi ga­li bū­ti, kad ir vie­na, ir ki­ta ša­lis po anks­tes­nių kam­pa­ni­jų jau­čia tam ti­krą ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, to­dėl nau­jiems rin­ki­mams vėl ieš­ko­ma nau­jų par­tne­rių“, – LŽ sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lo ins­ti­tu­to (TSPMI) pro­fe­so­rius To­mas Ja­ne­liū­nas.

Pa­si­rin­ko par­tne­rių patarėją

Eligijus Masiulis: "Kelios agentūros pateikė savo siūlymus, bet nė vienas iš jų mūsų rinkimų štabe nesulaukė pritarimo.“Romo Jurgaičio nuotrauka

Val­dan­čio­ji Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja ar­tė­jan­tiems rin­ki­mams grei­čiau­siai reng­sis pa­de­da­ma vie­šų­jų ry­šių bend­ro­vės „PR Ser­vi­ce“, va­do­vau­ja­mos Li­no Kon­tri­mo. Su šia vie­šų­jų ry­šių agen­tū­ra so­cial­de­mo­kra­tai bend­ra­dar­biau­ja jau ku­ris lai­kas, to­dėl, kaip LŽ sa­kė šios par­ti­jos rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas, ne­tru­kus ke­ti­na­ma pa­si­ra­šy­ti „di­džią­ją“ su­tar­tį. Įmo­nei „PR Se­vi­ce“, jo tei­gi­mu, ke­ti­na­ma pa­ti­kė­ti vi­sus rin­ki­mų kam­pa­ni­jos dar­bus – tiek vi­zua­li­nės rek­la­mos, tiek stra­te­gi­nių klau­si­mų spren­di­mą.

Per 2012 me­tais vy­ku­sius Sei­mo rin­ki­mus so­cial­de­mo­kra­tai bend­ra­dar­bia­vo su ki­ta vie­šų­jų ry­šių bend­ro­ve – jiems ne vie­nus me­tus tal­ki­no Da­lios Ku­trai­tės-Gied­rai­tie­nės bend­ro­vė Stra­te­gi­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų cen­tras. O štai L. Kon­tri­mo at­sto­vau­ja­ma „PR Ser­vi­ce“ prieš ket­ve­rius me­tus pa­dė­jo į Sei­mą pa­tek­ti ki­tai po­li­ti­nei jė­gai – Ro­lan­do Pa­kso ve­da­mai par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TTP).

Kaip LŽ sa­kė TTP in­for­ma­ci­jos cen­tro va­do­vas Vid­man­tas Sta­niu­lis, šį­met „tvar­kie­čiai“ bend­ra­dar­biaus net su ke­lio­mis vie­šų­jų ry­šių bend­ro­vė­mis, bet pa­grin­di­nė par­tne­rė bus „A­lo­ra“. Po­li­ti­nė­je erd­vė­je se­niai ne­ma­ty­ta vie­šų­jų ry­šių įmo­nė anks­čiau dir­bo su Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­ni­mis de­mo­kra­tais (TS-LKD). „A­lo­ra“ jiems tal­ki­no per 2000 me­tų Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, ku­rios me­tu TS-LKD pa­si­ro­dė itin ne­sėk­min­gai.

Algirdas Sysas: "Netrukus ketinama pasirašyti „didžiąją“ sutartį su įmone, su kuria bendradarbiaujama jau kuris laikas."LŽ archyvo nuotrauka

V. Sta­niu­lio tei­gi­mu, per šiuos rin­ki­mus „A­lo­ra“ pa­dės TTP įgy­ven­din­ti par­ti­jos par­eng­tą prog­ra­mą ir nu­ma­ty­tą stra­te­gi­ją. „Par­ti­ja tu­ri stra­te­gi­nę gru­pę, ku­riai va­do­vau­ja R. Pa­ksas, jai pri­klau­so par­ti­jos va­do­vy­bė, rin­ki­mų šta­bo va­do­vas, ten pri­imi­nė­ja­mi svar­biau­si spren­di­mai, o kon­sul­tan­tai pa­dės juos pa­teik­ti tam ti­kro­je švie­so­je, kad jie bū­tų ma­to­mi ir gir­di­mi“, – aiš­ki­no jis.

Ren­gė apklausas

TS-LKD šį­met taip pat dirbs su vi­siš­kai nau­jais par­tne­riais – rek­la­mos agen­tū­ra „DDB Vil­nius“, pa­si­telks ir ži­niask­lai­dos pla­na­vi­mo įmo­nę „O­pen Agen­cy“. „Da­rė­me apk­lau­są, šios kom­pa­ni­jos tei­kia­mi pa­siū­ly­mai mums bu­vo pri­im­ti­niau­si. „DDB Vil­nius“ teiks par­ti­jai tik kū­ry­bi­nes pa­slau­gas – po­li­ti­nis tu­ri­nys, be abe­jo­nės, yra mū­sų ran­ko­se“, – pa­sa­ko­jo kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

Per 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mus TS-LKD bend­ra­dar­bia­vo su bend­ro­ve „VIP Com­mu­ni­ca­tions“, ku­riai va­do­vau­ja bu­vęs pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus pa­ta­rė­jas Da­rius Gu­de­lis. Jau ta­da kon­ser­va­to­riai ti­ki­no, kad da­lį rin­ki­mų veiks­mų pla­nuo­ja pa­ti par­ti­ja – esą ne­ke­ti­na­ma „vi­siš­kai at­si­duo­ti į rek­la­mos bend­ro­vės ran­kas“.

Nau­ją tak­ti­ką, pla­nuo­da­mas vie­šuo­sius ry­šius, šį­met tai­ko Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS). Kaip LŽ sa­kė šios or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis, užuot sam­dę vie­ną bend­ro­vę vi­siems dar­bams at­lik­ti, Li­be­ra­lų są­jū­džio na­riai pa­si­tel­kė du vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tus. Nuo pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio pa­bai­gos LS rin­ki­mų šta­be dir­ba Mar­ty­nas Čer­kaus­kas, anks­čiau ėjęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tru bu­vu­sio E. Ma­siu­lio pa­ta­rė­jo ry­šiams su vi­suo­me­ne par­ei­gas. Prie ko­man­dos pri­si­dė­jo ir vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Jur­ga Ta­pi­nie­nė, per­nai va­do­va­vu­si į Vil­niaus me­rus sėk­min­gai kan­di­da­ta­vu­sio Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus kam­pa­ni­jai. At­ski­riems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti li­be­ra­lai ke­ti­na pa­si­telk­ti agen­tū­rą „Bo­sa­no­va“, tal­ki­nu­sią per pra­ėju­sių me­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus.

Ramūnas Karbauskis: "Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga apsieis be išorės konsultantų."Romo Jurgaičio nuotrauka

E. Ma­siu­lis ne­slė­pė, kad LS ban­dė pa­si­rink­ti vie­ną vie­šų­jų ry­šių agen­tū­rą. „Bu­vo­me pa­skel­bę kū­ry­bi­nę už­duo­tį dėl rin­ki­mų kam­pa­ni­jos kon­cep­ci­jos su­kū­ri­mo. Ke­lios agen­tū­ros pa­tei­kė sa­vo siū­ly­mus, bet, at­vi­rai pa­sa­kius, nė vie­nas iš jų mū­sų rin­ki­mų šta­be ne­su­lau­kė pri­ta­ri­mo“, – tei­gė jis.

Re­mia­si patirtimi

Bend­ra­dar­bia­vi­mą su nuo­la­ti­niais par­tne­riais – vie­šų­jų ry­šių kon­sul­tan­to Lau­ry­no Fi­li­pa­vi­čiaus at­sto­vau­ja­ma ry­šių su vi­suo­me­ne agen­tū­ra „Ma­niac“ – tę­sia Dar­bo par­ti­ja. „Mes kar­tu dir­ba­me de­šimt me­tų, jie pa­žįs­ta mū­sų or­ga­ni­za­ci­ją iš vi­daus, ži­no, su kuo kal­bė­tis, kaip rek­la­muo­ti. Kaip ga­lė­tų at­ėju­si nau­ja bend­ro­vė įgy­ti to­kio ly­gio ži­nių ir dirb­ti adek­va­čiai sėk­min­gai? Tai ne­įma­no­ma“, – sa­kė „dar­bie­čių“ rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Vy­tau­tas Gap­šys.

Juo­duo­ju šios rin­ki­mų kam­pa­ni­jos ark­liu­ku va­di­na­ma Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga tvir­ti­na, kad ap­sieis be iš­orės kon­sul­tan­tų – jiems sam­dy­tis esą ne­pa­kan­ka pi­ni­gų, o ir pa­čios par­ti­jos ko­man­da to­kia tvir­ta, kad ga­li idė­jas ge­ne­ruo­ti pa­ti. „Mes ypač pa­jė­gūs, nes kai pa­ma­ty­si­te mū­sų ko­man­dos su­dė­tį, su­pra­si­te, kad tai yra ti­krai įvai­rių sri­čių ryš­kūs ly­de­riai, to­dėl mums ne­rei­kia pa­gal­bos nei ži­nu­tėms for­muo­ti, nei stra­te­gi­jai kur­ti. Jei­gu mū­sų idė­jos ne­duos re­zul­ta­to, va­di­na­si, ne­sa­me ver­ti to, ką ti­kė­jo­mės pa­siek­ti“, – LŽ aiš­ki­no šios par­ti­jos va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Vytautas Gapšys: "Įmonė, su kuria dirbame jau dešimtį metų, pažįsta mūsų organizaciją iš vidaus, žino, kaip reklamuoti."Romo Jurgaičio nuotrauka

Kon­sul­tan­tais nepasitiki

Bu­vu­sio vie­šų­jų ry­šių kon­sul­tan­to žur­na­lis­to Gin­tau­to Mi­siu­ko­nio ma­ny­mu, par­ti­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo su vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tais si­tua­ci­ja yra keis­ta. „Tu­rė­da­mas pa­tir­ties ir ži­niask­lai­do­je, ir vie­šų­jų ry­šių sri­ty­je, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad prob­le­ma ta, jog vie­šų­jų ry­šių kon­sul­tan­tai per daž­nus rin­ki­mus dir­ba vis su ki­to­mis po­li­ti­nė­mis sro­vė­mis ir skir­tin­go­mis par­ti­jo­mis. Jie sa­ko, jog ne­tu­ri jo­kių iš­anks­ti­nių nuo­sta­tų ar sim­pa­ti­jų, bet aš ma­nau, kad kiek­vie­na to­kia įmo­nė bent vie­ną kar­tą yra nu­svi­lu­si na­gus, nes, bū­ki­me at­vi­ri, po­li­ti­nėms kam­pa­ni­joms iki šiol stin­ga skaid­ru­mo. Dėl to tai­ko­mi įvai­rūs komp­li­kuo­ti ap­mo­kė­ji­mo me­cha­niz­mai ir pa­pras­tai vė­liau su­si­du­ria­me su įvai­rio­mis fi­nan­si­nė­mis „duo­bė­mis“, – kal­bė­jo jis.

Ki­ta prob­le­ma, G. Mi­siu­ko­nio ma­ny­mu, yra ta, jog Lie­tu­vos po­li­ti­kai įsi­vaiz­duo­ja pa­tys pui­kiai iš­ma­nan­tys vie­šuo­sius ry­šius. „Par­ti­jos la­bai daž­nai vie­šų­jų ry­šių kon­sul­tan­tus sam­do tik tam, kad jie pa­skirs­ty­tų pi­ni­gų srau­tus ir pa­link­sė­tų gal­va, pri­tar­da­mi po­li­ti­kų iš­sa­ko­moms min­tims. Nė vie­na po­li­ti­nė par­ti­ja, ma­no nuo­šir­džiu įsi­ti­ki­ni­mu, nie­ka­da iki ga­lo ne­pa­si­ti­kės kon­sul­tan­tais vien dėl to, kad kiek­vie­no­je par­ti­jo­je, kaip tor­te „Na­po­leo­nas“, yra dau­gy­bė tarps­luoks­nių, tu­rin­čių sa­vo in­te­re­sų. Ki­ta ver­tus, drįs­tu abe­jo­ti, ar ku­ri par­ti­ja vi­siš­kai pri­tar­tų vi­siems kon­sul­tan­tų pa­siū­ly­mams, nes kiek­vie­nas ga­li­me pri­si­min­ti ga­na dras­tiš­kų šios sri­ties idė­jų, ku­rios var­gu ar da­vė pa­gei­dau­ja­mą re­zul­ta­tą“, – aiš­ki­no bu­vęs vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas.